Αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014 -2020

27-11-2014, 14:39
Αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014 -2020

 Μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2014 θα διαρκέσει η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου που αφορά στο ΕΣΠΑ 2014 -2020.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κώστας Σκρέκας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τη «Διαχείριση, τον Έλεγχο και την Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020», το οποίο στη συνέχεια αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στην Βουλή.

Μεταξύ των ρυθμίσεων αναφέρεται ότι το υπουργείο Ανάπτυξης μπορεί να αναθέσει την εκτίμηση της αξίας γης των ακινήτων που είναι απαραίτητα για την κατασκευή συγχρηματοδοτούμενων έργων σε διεθνώς διαπιστευμένο εξωτερικό εκτιμητή. Στις περιπτώσεις αυτές, ο φορέας υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου έργου υποχρεούται να προσφύγει στον εκτιμητή αυτόν και να καταθέσει την εκτίμηση αυτή στο αρμόδιο δικαστήριο για τον υπολογισμό των τιμών μονάδων απαλλοτρίωσης.

Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων καθώς και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε βάρος αυτών εντός σχεδίου πόλεως, με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εσωτερικών για την εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, ύδρευσης, αποχέτευσης δημιουργίας εξόδων διαφυγής σε υπόγεια τεχνικά έργα και αποκατάστασης υποδομών από φυσικές καταστροφές, άμεσα συνδεδεμένων με τη προστασία της δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας ενώ κάθε ιδιοκτήτης, νομέας ή κάτοχος που επιτάσσεται το ακίνητό του υποχρεούται να το παραδώσει, εντός δεκαπέντε ημερών από τη σχετική πρόσκληση και με την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριάντα ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης επίταξης και έχει καταβληθεί η προσδιορισθείσα αποζημίωση.

Επίσης, συνιστάται Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, αποτελεί επιτελική υπηρεσία, επιπέδου γενικής διεύθυνσης υπουργείου, η οποία δεν εντάσσεται στον οργανισμό του υπουργείου Ανάπτυξης και υπάγεται στο γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ. Αποστολή της είναι να ασκεί καθήκοντα συνδέσμου και να παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή, να συντονίζει τις δραστηριότητες των άλλων σχετικών ορισθέντων φορέων και να προωθεί την εναρμονισμένη εφαρμογή του ενωσιακού και εθνικού δικαίου. Να μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμού και διαδικασιών για την εξέταση καταγγελιών σε σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014- 2020 καθώς και για την καταπολέμηση της απάτης και παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Επιπλέον δημιουργούνται κοινές γραμματείες των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, για τη στελέχωση των οποίων θα διενεργηθεί διαγωνισμός μέχρι το τέλος του 2015.

 

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, το σχέδιο νόμου αποτελεί το πλαίσιο για τη λειτουργία του συστήματος των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, τα οποία λειτουργούν βάσει ενός κοινού πλαισίου που ορίζεται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη υλοποίησης της νέας Προγραμματικής Περιόδου και καταρτίστηκε με βάση τις προτεραιότητες και το αναπτυξιακό όραμα του «Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2014-2020», το οποίο επιδιώκει να εξασφαλιστούν προϋποθέσεις ευημερίας που θα στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αυτών του πρωτογενή τομέα.

 

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι ευρωπαϊκοί πόροι είναι περισσότερο από ποτέ άλλοτε κρίσιμοι για την Ελλάδα, καθώς σε μεγάλο βαθμό είναι και οι μοναδικοί διαθέσιμοι για την παροχή κινήτρων αναπτυξιακών επενδύσεων, τουλάχιστον σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Το γεγονός αυτό καθιστά τον προτεινόμενο νόμο απαραίτητο εργαλείο για τη βέλτιστη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, μέσω της θέσπισης σειράς μέτρων απλούστευσης, επιτάχυνσης, διαφάνειας και μείωσης του διοικητικού φόρτου και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται στις διαδικασίες.

 

Η πρόταση διαρθρώνεται σε δύο μέρη: Με το πρώτο μέρος τίθενται οι αρχές που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που εφαρμόζεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείου Συνοχής. Στο δεύτερο μέρος καθορίζονται οι αρχές που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που εφαρμόζεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης - Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Θάλασσας και Αλιείας).

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.20.2020 15:16

Η Κομισιόν ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα 39,6 εκατ. ευρώ για παραγωγούς λαχανικών
Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό σε παραγωγούς επιτραπέζιων ελιών "Kαλαμών", πρώιμο καρπούζι χαμηλής κάλυψης και εαρινή πατάτα.

04.10.2018 11:57

Πληρωμή εντός 30 ημερών προβλέπει το σχέδιο εμπορίας της ΕΕ
Προθεσμία πληρωμής 30 ημερών, ακυρώσεις τελευταίας στιγμής παραγγελιών φθαρτών αγαθών, μονομερείς και αναδρομικές αλλαγές στις...

02.21.2017 15:07

Παράταση ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Μέτρο 11 "Βιολογικές καλλιέργειες"
Για το Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ),...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<