Ζημιογόνες δύο στις τρεις καπνοβιομηχανίες

26-08-2013, 11:25
Ζημιογόνες δύο στις τρεις καπνοβιομηχανίες

Σε πτωτική τροχιά κινούνται και εφέτος τα παραγωγικά μεγέθη της ελληνικής καπνοβιομηχανίας, η οποία το 2012, σε συνθήκες πτώσης της παραγωγής της κατά 8,9%, κατέγραψε ως σύνολο βελτιωμένη κερδοφορία, μετά την εντυπωσιακή διεύρυνση των εξαγωγών της, παρά το γεγονός ότι οι δύο από τις τρεις εταιρείες της ήταν ζημιογόνες ακόμη και σε λειτουργικό επίπεδο.

Το πρώτο εξάμηνο του 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο όγκος της παραγωγής τσιγάρων σημείωσε πτώση 2,1%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012.

Επίσης, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του τομέα διέγραψε καθοδική πορεία, με συνέπεια στο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2012 - Ιουνίου 2013 να παρουσιάζει μείωση 9,5%, έναντι αύξησης 6,5% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Ειδικότερα τον Ιούνιο τα έσοδά τους μειώθηκαν κατά 5,4%, ενώ τον Μάιο είχαν μειωθεί κατά 7,6%, προφανώς λόγω της έντασης του ανταγωνισμού και της πτωτικής πορείας των τιμών στην εγχώρια αγορά και εξασθένησης της ζήτησης από το εξωτερικό, η οποία είχε ωθήσει ανοδικά την κερδοφορία το 2012.

Ο βιομηχανικός τομέας των τσιγάρων εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, βελτιωμένα κατά 42% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (43,3 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 11,4% των συνολικών εσόδων του (7,2% το 2011), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 11% και οριακής κάμψης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (27,5% το 2012, από 27,6% το 2011). Η υψηλή αποδοτικότητα της κερδοφόρου εταιρείας, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της μίας από τις δύο ζημιογόνες εταιρείες, υπερκάλυψαν την επιδείνωση της αποδοτικότητας της τρίτης, ζημιογόνου βιομηχανίας.

Τα συνολικά έσοδα των τριών βιομηχανιών τσιγάρων ανήλθαν το 2012 σε 379,2 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 45,3 εκατ. ευρώ (-11%), μολονότι ο κύκλος εργασιών από τη διάθεση προϊόντων τους στο εξωτερικό αυξήθηκε, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά 20%.

Οι τρεις εταιρείες στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 695 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 104,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 11% (-12,9 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 43,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 42% (+12,8 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 20,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,6 φορές (+12,5 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 5,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,8% το 2011.

- Κέρδη προ φόρων 29,3 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 91% σε ποσοστό και κατά 14 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 15,4 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσα προς το 7,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 3,6% το 2011.

- Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 12,5 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 166% σε ποσοστό και κατά 7,8 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 4,7 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσα προς το 3,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,1% το 2011.

Η βελτίωση της κερδοφορίας ευνοήθηκε από τη μείωση των τιμών των πρώτων υλών, ενώ προήλθε κατά βάση από την επίτευξη ικανοποιητικών τιμών διάθεσης των προϊόντων στη διεθνή αγορά και την παράλληλη δραστική συμπίεση των δαπανών διάθεσης. Ευνοήθηκε, επίσης, από την εισροή αυξημένων πόρων από θυγατρικές του εξωτερικού.

Τα ίδια κεφάλαια των τριών επιχειρήσεων (317,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) αυξήθηκαν το 2012 κατά 2% (+7,6 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (693,1 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 23% (-202 εκατ. ευρώ), λόγω δραστικού περιορισμού των κεφαλαίων της μεγαλύτερης, βάσει των πωλήσεων, εταιρείας. Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα ανήλθε σε 45,8%, από 34,6% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (375,7 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 35,8% (-209,7 εκατ. ευρώ), με παράλληλη αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (+93,3 εκατ. ευρώ), που ενισχύει την κεφαλαιακή ευστάθεια. Πτώση κατά 3% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το www.inr.gr και τους διαδικτυακούς ιστότοπους των ίδιων των επιχειρήσεων.

Αναλυτικότερα, οι εν λόγω τρεις βιομηχανίες τσιγάρων κατέγραψαν:

Η ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ έσοδα 174,27 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (150,94 εκατ. ευρώ) κατά 15,5%, EBITDA 57,67 εκατ. ευρώ (46,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 56,95 εκατ. ευρώ (47,47 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 45,44 εκατ. ευρώ (37,72 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 320,04 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 262,63 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 18,0%.

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ έσοδα 186,82 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (244,90 εκατ. ευρώ) κατά 23,7%, EBITDA -6,53 εκατ. ευρώ (-9,20 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -1,53 εκατ. ευρώ (-17,33 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -6,30 εκατ. ευρώ (-17,86 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 317,85 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 113,83 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -2,1%.

Η ΣΕΚΑΠ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ, η οποία ανασυντάσσεται μετά τη συμφωνία μεταβίβασης πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της σε ιδιωτικό φορέα, έσοδα 18,12 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (28,65 εκατ. ευρώ) κατά 36,7%, EBITDA -7,87 εκατ. ευρώ (-6,43 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -26,09 εκατ. ευρώ (-14,77 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -26,61 εκατ. ευρώ (-15,14 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 55,17 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -59,14 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -14,3%.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των τριών καπνοβιομηχανιών στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), βελτιώθηκε σε 6,2%, από 3,4% το 2011.

Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν φαίνεται να συνοδεύεται ακόμη από ισχυροποίηση της θέσης τους στην εγχώρια αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται πλέον όλες οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες του τομέα.

Θέματα της ίδιας ενότητας
03.22.2021 13:06

«Τρέχει» η ανανέωση των παγίων του ΑΔΜΗΕ
Την επίσπευση του προγράμματος ανανέωσης στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων...

03.22.2021 12:56

Συνάντηση Σακελλαροπούλου με τον δήμαρχο Καλαμάτας
Με τον δήμαρχο Καλαμάτας Αθανάσιο Βασιλόπουλο, συναντήθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

03.22.2021 12:52

Η ΔΕΗ ανοίγει το βιβλίο προσφορών για ακόμη 75 εκατ.
Για επιπλέον 75 εκατ. ευρώ ανοίγει εκ νέου το βιβλίο προσφορών η ΔΕΗ, προκειμένου να ικανοποιηθεί η ζήτηση που εκδηλώθηκε προς τους...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<