Μένουμε Ασφαλείς: Επιστροφή με στήριξη επιχειρήσεων κι εργαζομένων

27-05-2020, 12:00
Μένουμε Ασφαλείς: Επιστροφή με στήριξη επιχειρήσεων κι εργαζομένων

Με τον ιό δεν τελειώσαμε, όμως η ζωή μας πρέπει να συνεχιστεί.

Η οικονομία, οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων και των μεγεθών αποτελούν «θύματα» του κορονοϊού, με την κυβέρνηση να στηρίζει την ενίσχυσή τους, την επάνοδό τους σε μία νέα κανονικότητα, λαμβάνοντας σημαντικά μέτρα.

Ο αγώνας είναι δύσκολος και απαιτεί χρόνο. Η κυβέρνηση έχει σύμμαχο την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και ευρωπαϊκά προγράμματα, που παρέχουν χρηματοδότηση.

Η στήριξη επιχειρήσεων, εργαζομένων, παραγωγών, ανθρώπων του πρωτογενή τομέα αποτελεί κύριο μέλημα της κυβέρνησης, ενώ ο τουρισμός, η «ναυαρχίδα» της ελληνικής οικονομίας, είναι το μεγάλο στοίχημα.

Ας δούμε ορισμένα από τα σχετικά μέτρα

Προστασία των ανέργων και των εποχικά απασχολούμενων στον τουρισμό

Χορηγείται -ως μηνιαία οικονομική ενίσχυση- το επίδομα εποχικής ανεργίας έως και τον μήνα Σεπτέμβριο του 2020, στους περίπου 120.000 εποχικά ανέργους. Παράλληλα, το κράτος αναλαμβάνει την κάλυψη των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των εποχικά εργαζόμενων μερικής απασχόλησης. Το συγκεκριμένο μέτρο θα λειτουργήσει ως κίνητρο επαναπρόσληψης των εποχικά εργαζόμενων. Μειώνονται τα ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια από 100 σε 50 για την λήψη του εποχικού επιδόματος ανεργίας το ερχόμενο φθινόπωρο. Επίσης, επεκτείνονται τα επιδόματα ανεργίας που λήγουν τον μήνα Μάιο κατά δύο μήνες. Τέλος, τριπλασιάζεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού από 10 σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος , ειδικά φέτος, είναι να ενισχυθεί, όσο το δυνατόν περισσότερο, ο εσωτερικός τουρισμός και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας.

Πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» – SURE

Το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SURE. Η πρώτη φάση του θα κοστίσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ισχύει από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, αλλά έχει ληφθεί μέριμνα επέκτασης της χρονικής ισχύος του εάν και εφόσον χρειαστεί.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες εμφανίζουν μείωση του τζίρου τους, τουλάχιστον 20%, αλλά και οι εποχικές επιχειρήσεις. Στο μηχανισμό μπορούν να ενταχθούν και επιχειρήσεις που λειτουργούν για πρώτη φορά και δεν έχουν καταγράψει έσοδα τους προηγούμενους μήνες. Το πρόγραμμα θα λειτουργεί ως εξής:

-Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος βρίσκεται σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης, ο εργοδότης απαγορεύεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας και σε μείωση του ονομαστικού του μισθού .

-Το δικαίωμα του εργοδότη να μειώνει το χρόνο εργασίας του εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%, θα ασκείται υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται το είδος της σχέσης εργασίας.

-Ο μηχανισμός θα καλύπτει όλους τους υφιστάμενους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης .

-Το ίδιο θα ισχύσει και για όσους προσληφθούν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης σε εποχικές επιχειρήσεις , όμως μόνο μέχρι τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που διατηρούσαν οι επιχειρήσεις αυτές τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

πολιτεία, αναλαμβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης κατά 60% του εισοδήματος του εργαζομένου για το χρόνο που ο εργαζόμενος δεν θα εργάζεται. Επιπλέον, σε περίπτωση που η καθαρή αμοιβή μετά την παραπάνω προσαρμογή υπολείπεται του κατώτατου μισθού, η διαφορά θα καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από το κράτος.

-Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, υπολογιζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού του.

Μέτρα Υδατοκαλλιεργειών, Μεταποίησης και Εκσυγχρονισμού Αλιευτικών σκαφών του ΕΠΑλθ 2014-2020

Τροποποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή των Μέτρων Υδατοκαλλιέργειας, Μεταποίησης και Εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 και πλέον παρέχεται η απαραίτητη ευελιξία μέσω της υιοθέτησης διαδικασιών που διευκολύνουν τους επενδυτές στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τους και συγκεκριμένα:

-Παρατείνεται κατά (έξι) 6 μήνες η διάρκεια υλοποίησης τους

-Δίνεται η δυνατότητα υποβολής περισσότερων αιτημάτων πληρωμής με μειωμένο ελάχιστο ποσό

-Η εξέταση των αιτημάτων υπόκειται μόνο σε διοικητική επαλήθευση χωρίς τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου

-Τα αιτήματα πληρωμής υποβάλλονται ηλεκτρονικά

-Επιτρέπεται στους δικαιούχους η χρήση των ειδικού λογαριασμού και για άλλους σκοπούς εκτός της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που ίσχυε έως σήμερα

Παράλληλα , ενεργοποιήθηκαν τα μέτρα του ΕΠΑλΘ 2014-2020 που αφορούν την Δημόσια Υγεία και την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε εφαρμογή των άρθρων 55 & 33 του ΚΑΝ(ΕΕ) 508/2014. Με την πρωτοβουλία αυτή θα χορηγηθεί αποζημίωση απώλειας εισοδήματος σε υδατοκαλλιεργητές και αλιείς.

- Δυνατότητα μεταβολής ΚΑΔ

Γίνεται δεκτή η αναδρομική τροποποίηση του κύριου ΚΑΔ, που έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020 – 24 Απριλίου 2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέστερα, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν ως δευτερεύων στο Μητρώο του φορολογούμενου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δήλωση είναι ανακριβής, επιβάλλονται κυρώσεις.

Οι μεταβολές ως προς την κύρια δραστηριότητα επιχειρήσεων (κύριος ΚΑΔ) με ημερομηνία μεταβολής 20.3.2020 και προγενέστερα, που έχουν δηλωθεί στο φορολογικό Μητρώο μεταξύ 23/3/2020 και 13/4/2020 γίνονται δεκτές, εφόσον από τη δηλωθείσα ως κύρια δραστηριότητα προκύπτουν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα στο φορολογικό έτος 2019. Τυχόν κυρώσεις δεν επιβάλλονται, εφόσον οι φορολογούμενοι επιστρέψουν εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας τυχόν ευεργέτημα που τους χορηγήθηκε.

-Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19»

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 (2020/C 91 I/01) με την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω του κλυδωνισμού από την αναστολή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα της δραστηριότητάς τους, την πτώση εσόδων τους, την διαταραχή των αλυσίδων εφοδιασμού και την μείωση της καταναλωτικής ζήτησης συνεπεία της επιδημικής έκρηξης του κορονοϊού. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα το ΕΠΑνΕΚ καλείται να συνδράμει με τους διαθέσιμους πόρους του τις εθνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ειδικότερα, μέσω του Ταμείου χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή για την υλοποίηση χρηματοδοτικών μέσων εγγυοδοσίας χαρτοφυλακίου νέων δανείων Κεφαλαίου Κίνησης με ανώτατο όριο, σε συνεργασία με επιλεγμένους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (εφεξής Οργανισμοί) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Τα χρηματοδοτικά μέσα σχεδιάζονται ειδικά για το σκοπό της στήριξης της οικονομίας κατά τη διάρκεια της κοινωνικοοικονομικής κρίσης που δημιουργείται από την επιδημική έκρηξη του κορονοϊού SARS- COV-2.

Στήριξη εργαζομένων και ανέργων από το χώρο του Πολιτισμου με προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας

Δίνεται η δυνατότητα ένταξης σε πρόγραμμα κοινωνικής απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας που αφορά 10.000 εργαζόμενους και είναι ύψους 13 εκατ. Ευρώ. Η επιλογή θα γίνει με κοινωνικά κριτήρια και μοριοδότηση.

Οι συμμετέχοντες, θα λάβουν επιταγή κοινωνικής εργασίας, €1.000 με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές για την απασχόλησή τους, για περίοδο 3 μηνών (15.6.2020 έως 15.9.2020) και για 20 ημερομίσθια, ανάλογα με την ειδικότητά τους.

Δίνεται η δυνατότητα ένταξης ανέργων από το χώρο του Πολιτισμού σε προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας:

  1. Πρόγραμμα 8.500 θέσεων για άτομα 55-67 ετών
  1. Πρόγραμμα για 36.500 ανέργους σε Δήμους και σε ΝΠΔΔ με υψηλή μοριοδότηση για μακροχρόνια ανέργους
  1. Προγράμματα που ακολουθούν για περίπου 100.000 ανέργους

- Κρατική Ενίσχυση σε Ανθοπαραγωγού

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ύψους 10 εκατ. € για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας επιχειρήσεων ανθοφορίας που πλήττονται από τον COVID -19. Το μέτρο είναι σύμφωνο με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ και το προσωρινό πλαίσιο στήριξης κλάδων της οικονομίας που πλήττονται από τον κορονοϊό.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<