Ανά δίμηνο στους δικαιούχους οι ενισχύσεις για τους Γενετικούς Πόρους

02-07-2018, 13:10
Ανά δίμηνο στους δικαιούχους οι ενισχύσεις για τους Γενετικούς Πόρους

Τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών, για τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων στους δικαιούχους στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην Κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 καθορίζει αναλυτικό εγχειρίδιό του, που αναρτήθηκε στη διαύγεια στις 2 Ιουλίου 2018.

 

Όπως αναφέρεται σε αυτό, αρμόδιος φορέας για την έγκριση της δαπάνης (αναγνώριση και εκκαθάριση) για τους δικαιούχους της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2, του Μέτρου 10, έχει οριστεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμός Πληρωμών διά των οργανικών μονάδων επιπέδου Περιφερειακών Διευθύνσεων (Π.Δ.).

 

Σε σχέση με τη διαδικασία έγκρισης δαπάνης και την αίτηση πληρωμής ξεκαθαρίζεται ότι η οικονομική ενίσχυση για κάθε εγκεκριμένο δικαιούχο αποδίδεται απολογιστικά ανά δίμηνο. Η εξόφληση των δαπανών πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός του εν λόγω διμήνου. Δαπάνες που εξοφλούνται εντός ενός διμήνου πρέπει να υποβληθούν με το αίτημα πληρωμής του εν λόγω διμήνου και όχι σε επόμενο.

 

Για την καταβολή της κάθε δίμηνης δόσης της οικονομικής ενίσχυσης, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση πληρωμής, μέχρι την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του διμήνου ή όπως η καταληκτική ημερομηνία ορίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ομοίως για το αίτημα πληρωμής του τελευταίου διμήνου, υποβάλλεται όπως η καταληκτική ημερομηνία ορίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 

Η αίτηση πληρωμής υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το δικαιούχο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.), λαμβάνοντας ηλεκτρονικό πρωτόκολλο κατά την οριστικοποίηση. Με βάση την ημερομηνία οριστικοποίησης ελέγχεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. Αίτηση πληρωμής υποβάλλεται για κάθε μία ενέργεια της Δράσης.

 

Συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων-σε ισχύ. Σε περίπτωση που υπάρχει όρος παρακράτησης, η φορολογική ενημερότητα συνοδεύεται απαραιτήτως και από την Ταυτότητα Πληρωμής.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων-σε ισχύ, από τα ταμεία ασφάλισης του προσωπικού.
3. i) Υπογεγραμμένη σύμβαση εργασίας /έργου προσωπικού άπαξ. ii) Ανάλυση που προσδιορίζει το βασικό μισθό, σύμφωνα με το ν. 3454/2015 (Α’, 176) όπως αυτός ισχύει
4. Αντίγραφο της απόφασης του δικαιούχου για την πρόσληψη του προσωπικού. Το εν λόγω αντίγραφο υποβάλλεται κατά το δίμηνο αναφοράς της αίτησης πληρωμής που πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη του προσωπικού.
5. Αντίγραφο της απόφασης του δικαιούχου για την απόλυση του προσωπικού. Το εν λόγω αντίγραφο υποβάλλεται κατά το δίμηνο αναφοράς της αίτησης πληρωμής που πραγματοποιήθηκε η απόλυση του προσωπικού.
6. Καταστάσεις πληρωμών μισθών και ημερομισθίων, καταστάσεις πληρωμών ημερήσιων αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων του απασχολούμενου προσωπικού στην υλοποιούμενη δράση, και βεβαιώσεις είσπραξης αποδοχών (υπόδειγμα 4) που αναφέρουν το καθαρό ποσό της μισθοδοσίας και οδοιπορικών του κάθε υπαλλήλου ανά μήνα. Το σύνολο των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι θεωρημένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου.

6 α. Αποδεικτικό καταβολής αποδοχών σε τραπεζικό λογαριασμό.

6 β. Αποδεικτικό καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (Α.Π.Δ.) και οποιωνδήποτε νόμιμων κρατήσεων και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) Επισήμανση: θα πρέπει από τα προσκομιζόμενα παραστατικά να τεκμηριώνονται οι δηλώσεις και εξοφλήσεις των δαπανών για το προσωπικό στο πλαίσιο του Μέτρου.

7. Εγκρίσεις εντολών μετακινήσεων και ημερολόγια κίνησης του απασχολούμενου προσωπικού στην υλοποιούμενη δράση.

8. Δελτία παροχής υπηρεσιών ή άλλα νόμιμα παραστατικά αγοράς μηχανικού, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και υλικών, εφοδίων (αναλώσιμων και μη), σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Στοιχείων (Κ.Φ.Α.Σ.).

9. Αποδεικτικά εξόφλησης των παραστατικών αγοράς μηχανικού, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και υλικών, εφοδίων (αναλώσιμων και μη) σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ. Σε περίπτωση που το ποσό του εκδιδόμενου παραστατικού είναι μεγαλύτερο του εκάστοτε ισχύοντος ορίου εγχρήματης συναλλαγής σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ., θα πρέπει επιπλέον να επισυναφθεί και αποδεικτικό/ά πληρωμής με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. Σε περίπτωση που ο πωλητής δεν είναι υποχρεωμένος να εκδώσει παραστατικό πώλησης, τότε ο δικαιούχος οφείλει να εκδώσει παραστατικό αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι ανήκει στην κατηγορία όπου σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ. υποχρεούται να εκδίδουν τέτοια στοιχεία.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<