Οι προτάσεις της Ε. Ε. για τον αμπελοοινικό τομέα στο πλαίσιο της ΚΑΠ μετά το 2020

28-06-2018, 12:23
Οι προτάσεις της Ε. Ε. για τον αμπελοοινικό τομέα στο πλαίσιο της ΚΑΠ μετά το 2020

Ξεκίνησαν ήδη οι διαβουλεύσεις σε επίπεδο Commission, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και εθνικών αντιπροσωπειών για την τροποποίηση των διατάξεων του κανονισμού για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς, που αφορούν τον αμπελοοινικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ΚΑΠ μετά το 2020.

 

Για το σκοπό αυτό ήδη η Commission εξέδωσε σχέδιο κανονισμού που τροποποιεί τον ισχύοντα κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013.

 

Στην Αιτιολογική Έκθεση του υπό συζήτηση σχεδίου κανονισμού αναφέρονται επτά (7) σημεία που εισάγουν τροποποιήσεις στον ΚΑΝ(ΕΕ) 1308/2013 και πλέον τίθενται υπό την διαδικασία των διαβουλεύσεων μεταξύ της Commission, του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών αντιπροσωπειών και εμπειρογνωμόνων των Κρατών Μελών.

 

Η Αιτιολογική Έκθεση για τις προτεινόμενες μεταβολές στον ΚΑΝ(ΕΕ) 1308/2013 είναι οι εξής:

 

1. Ενόψει της μείωσης της πραγματικής έκτασης που καλλιεργείται με αμπέλια σε πολλά κράτη μέλη κατά τα έτη 2014-2017 και ενόψει της πιθανής απώλειας της παραγωγής που προκύπτει, κατά τον καθορισμό της έκτασης για νέες άδειες φυτεύσεων που αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 1, αριθ. 1308/2013, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ της υφιστάμενης βάσης και ενός ποσοστού της συνολικής έκτασης που έχει πράγματι φυτευτεί με αμπέλια στην επικράτειά τους στις 31 Ιουλίου 2015, προσαυξημένο κατά μια έκταση που αντιστοιχεί στα δικαιώματα φύτευσης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για μετατροπή σε άδειες στο οικείο κράτος μέλος την 1η Ιανουαρίου 2016.

 

2. Πρέπει να τροποποιηθούν οι κανόνες ταξινόμησης των ποικιλιών αμπέλου από τα κράτη μέλη ώστε να συμπεριληφθούν οι ποικιλίες οινοποιήσιμων σταφυλιών Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton και Herbemont, οι οποίες προηγουμένως αποκλείονταν. Για να εξασφαλισθεί ότι η παραγωγή οίνου στην Ένωση αναπτύσσει μεγαλύτερη αντοχή στις ασθένειες και ότι χρησιμοποιεί ποικιλίες αμπέλου που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι οι ποικιλίες και οι ποικιλίες Vitis Labrusca που προέρχονται από διασταυρώσεις Vitis vinifera, Vitis Labrusca και άλλα είδη του γένους Vitis μπορούν να φυτευτούν για την παραγωγή οίνου στην Ένωση.

 

3. Για να μπορέσουν οι παραγωγοί να χρησιμοποιούν ποικιλίες αμπέλου που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες και με μεγαλύτερη αντοχή στις ασθένειες, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι οι ονομασίες προέλευσης μπορούν να χρησιμοποιούν όχι μόνο ποικιλίες αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis vinifera αλλά και ποικιλίες αμπέλου που προέρχονται από διασταύρωση μεταξύ του είδους Vitis vinifera και άλλων ειδών του γένους Vitis.

 

4. Οι διατάξεις σχετικά με τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και τις εκθέσεις ανάλυσης για τις εισαγωγές οίνου πρέπει να εφαρμόζονται υπό το πρίσμα των διεθνών συμφωνιών που συνάπτονται σύμφωνα με τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»).

 

5. Λαμβανομένης υπόψη της συνεχώς αυξανόμενης καταναλωτικής ζήτησης για καινοτόμα προϊόντα αμπέλου με χαμηλότερο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο από τον ελάχιστο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που καθορίζεται για τα προϊόντα αμπέλου στο μέρος II του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, πρέπει να είναι δυνατόν να παραχθούν τέτοια καινοτόμα προϊόντα αμπέλου και στην Ένωση.

 

6. Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν οι ορισμοί για τα προϊόντα αμπέλου που έχουν υποστεί μερική αφαίρεση αλκοόλης και για τα προϊόντα αμπέλου που έχουν υποστεί αφαίρεση αλκοόλης. Οι ορισμοί αυτοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ορισμούς που περιέχονται στις αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV), OIV-ECO 433-2012 Οίνος που παράγεται με μερική αφαίρεση αλκοόλης και OIV-ECO 523-2016 Οίνος αποαλκοολωμένος.

 

7. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι κανόνες που διέπουν την επισήμανση και την παρουσίαση των προϊόντων στον αμπελοοινικό τομέα ισχύουν και για τα απόαλκοολωμένα ή μερικώς αλκοολωμένα αμπελοοινικά προϊόντα, πρέπει να θεσπιστούν κανόνες που διέπουν τις μεθόδους αποαλκοολοποίησης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ορισμένων αποαλκοολωμένων ή μερικώς αποαλκοολωμένων προϊόντων αμπέλου εντός της Ένωσης και τους κανόνες σχετικά με τους όρους χρήσης στον αμπελοοινικό τομέα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές προστατεύονται από την παραπλανητική χρήση ορισμένων όρων που συνδέονται με ορισμένα ποτά και από επικίνδυνα υλικά που ενδέχεται να μολύνουν τα ποτά.

 

Για τον σκοπό αυτό πρέπει να εκδοθούν πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί ίση συμμετοχή στην εκπόνηση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονες τους έχουν συστηματικά πρόσβαση σε συνεδριάσεις ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ 'εξουσιοδότηση πράξεων.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<