Μέτρα αντιμετώπισης της μείωσης των επικονιαστικών εντόμων

04-06-2018, 14:10
Μέτρα αντιμετώπισης της μείωσης των επικονιαστικών εντόμων

Ένα στα δέκα έντομα επικονίασης βρίσκεται στα πρόθυρα της εξαφάνισης και το ένα τρίτο των ειδών μελισσών και πεταλούδων μειώνεται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή προτείνει την πρώτη πρωτοβουλία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης των άγριων επικονιαστικών εντόμων.

 

Τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν έναν νέο δείκτη για τη βελτίωση της παρακολούθησης και των δεδομένων και τον καλύτερο συντονισμό της δράσης της ΕΕ σε διάφορους τομείς και πολιτικές για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της μείωσης των επικονιαστικών εντόμων.

 

Ο αρμόδιος Επίτροπος για το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, κ. Karmenu Vella, δήλωσε:

 

"Οι επικονιαστές είναι ένας εξαιρετικός έλεγχος του οικοσυστήματος. Αν δεν κάνουν καλά, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι η βιοποικιλότητα γενικά δεν κάνει καλά και είναι κακά νέα. πολλά για να σταματήσει η παρακμή των επικονιαστών στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 της ΕΕ. Αλλά με το ανησυχητικό καθεστώς των επικονιαστικών εντόμων, ιδιαίτερα των μελισσών και των πεταλούδων, είναι σαφές ότι πρέπει να εντείνουμε το παιχνίδι μας. σχετικά με."

 

Ο αρμόδιος για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη Επίτροπος Phil Hogan δήλωσε: "Το μέλλον των αγροτών μας και η ευημερία των αγροτικών μας κοινοτήτων εξαρτώνται από υγιή οικοσυστήματα με πλούσια βιοποικιλότητα. ανεκτίμητη για τη διατήρηση της ροής αγαθών και υπηρεσιών από τη φύση που αποτελούν τη βάση της ύπαρξής μας. Πρέπει να δράσουμε επειγόντως για να σταματήσουμε την πτώση τους ».

 

Ο Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων Vytenis Andriukaitis δήλωσε:

 

"Μετά την πρόταση της Επιτροπής, η ΕΕ απαγόρευσε πρόσφατα την εξωτερική χρήση τριών φυτοφαρμάκων που είναι γνωστά ως νεονικοτινοειδή και έχουν αποδειχθεί επιβλαβή τόσο για τις μέλισσες όσο και για τις άγριες μέλισσες. δέσμευση για την προστασία των επικονιαστών μέσα από ένα ευρύ φάσμα δράσεων.

 

"Η γονιμοποίηση είναι μία από τις βασικές διαδικασίες στη φύση που επιτρέπει την αναπαραγωγή φυτών. Μόνο στην ΕΕ, τέσσερα από πέντε είδη καλλιεργειών και άγριων λουλουδιών εξαρτώνται από την επικονίαση των εντόμων.

 

Οι επικονιαστές είναι κυρίως έντομα, ιδίως μελισσών και κυνηγόσκυλων, αλλά και πεταλούδες, σκώροι, μερικά σκαθάρια και άλλα ιπτάμενα έντομα. Σχεδόν 15 δισεκατομμύρια ευρώ της ετήσιας γεωργικής παραγωγής της ΕΕ αποδίδονται άμεσα σε επικονιαστές εντόμων.

 

Εκτός από την παραγωγικότητα, οι επικονιαστές υποστηρίζουν την ποικιλία των πηγών τροφίμων που επιτρέπουν την ποικιλία και τη διατροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Χρειάζεται δράση για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας, της γεωργίας και της επισιτιστικής ασφάλειας.

 

Η Επιτροπή προτείνει: Μέτρα για τη βελτίωση της γνώσης σχετικά με την πτώση των επικονιαστών, συμπεριλαμβανομένων των αιτιών και των συνεπειών.

 

Μια διαδικασία παρακολούθησης της ΕΕ για τους επικονιαστές θα παρέχει ποιοτικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις των ειδών επικονιαστών.

 

Η Επιτροπή προτείνει επίσης έναν κατάλογο των ενδιαιτημάτων που είναι σημαντικοί για τα επικονιαζόμενα έντομα και αξιολόγηση της κατάστασής τους με βάση την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της οδηγίας για τους οικοτόπους.

 

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει επίσης την έναρξη ενός σχεδίου παρακολούθησης της παρουσίας φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον.

 

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα συνεχίσει να προωθεί την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα αυτό.

 

Μέτρα για την αντιμετώπιση των αιτίων της παρακμής, όπως τα σχέδια δράσης για τα ενδιαιτήματα των πλέον απειλούμενων επικονιαστικών εντόμων και ο προσδιορισμός προσεγγίσεων διατήρησης και διαχείρισης για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη.

 

Η Επιτροπή προτείνει επίσης να μετριάσει τη δράση της ΕΕ στον τομέα της υγείας, της γεωργίας, της έρευνας, της πολιτικής συνοχής, του κλίματος και του περιβάλλοντος, ώστε να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα.

 

Να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και να προωθήσει τη συνεργασία.

 

Η Επιτροπή θα καθοδηγήσει και θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις, ιδίως στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, να συμβάλλουν στη διατήρηση. Εκπαιδευτικό υλικό για τους επικονιαστές θα παρέχεται στα σχολεία και μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και θα ενθαρρύνεται ο εθελοντισμός σε έργα που ωφελούν τις κοινότητες και το περιβάλλον.

 

Αυτή η νέα πρωτοβουλία για τους επικονιαστές είναι η απάντηση της Επιτροπής στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών για δράση για την προστασία των επικονιαστών και των οικοτόπων τους και για την άμβλυνση της παρακμής τους.

 

Επόμενα βήματα
Οι στόχοι της πρωτοβουλίας ΕΕ για τους πολυνώνες θέτουν μια μακροπρόθεσμη προοπτική προς το 2030, με μια σειρά βραχυπρόθεσμων δράσεων που θα υλοποιηθούν έως το 2020.

 

Μέχρι το τέλος του 2020, η Επιτροπή θα επανεξετάσει την πρόοδο στην υλοποίηση και, εάν χρειαστεί, θα προτείνει περαιτέρω δράση. Για τον πλήρη κατάλογο των μέτρων και το χρονοδιάγραμμά τους, βλ. Το παράρτημα της ανακοίνωσης εδώ.

 

Ιστορικό
Η ΕΕ έχει ήδη θεσπίσει μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση των επικονιαστών, ιδίως στο πλαίσιο των πολιτικών για το περιβάλλον και την υγεία (π.χ. οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους και νομοθεσία της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα) καθώς και στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, της πολιτικής συνοχής και της έρευνας και καινοτομίας πολιτική.

 

Η μείωση των επικονιαστών συνεχίστηκε, όπως καταδεικνύεται από τις αξιολογήσεις του ευρωπαϊκού κόκκινου καταλόγου. Η ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα μέχρι το 2020 έδειξε επίσης ότι η υπηρεσία επικονίασης που παρέχεται από επικονιαστές εντόμων μπορεί ήδη να μειώνεται σημαντικά.

 

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των προσπαθειών της ΕΕ να σταματήσει την απώλεια της βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων έως το 2020 και να συμβάλει στις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<