Έως τις 20 Ιουνίου οι τροποποιήσεις για επενδύσεις οίνου

29-05-2018, 14:35
Έως τις 20 Ιουνίου οι τροποποιήσεις για επενδύσεις οίνου

Αίτηση τροποποίησης μέχρι τις 20 Ιουνίου, μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν αλλάζει τη βαθμολογία της εγκεκριμένης αίτησης ένταξης, μπορούν να υποβάλλουν οι οινοποιητικές επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επενδύσεων για την περιόδου 2017-2018.

 

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση με τις Διευκρινήσεις για τροποποιήσεις προγραμμάτων οινοποιητικών επιχειρήσεων της περιόδου 2017-2018.

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ισχύουν τα εξής:

Α. Τροποποιήσεις προγραμμάτων οινοποιητικών επιχειρήσεων που εντάχθηκαν

Βάση της παρ. 1 του άρθρου 14 της Υ.Α. 271/15981/30-01-2018(ΦΕΚ 272/Β/2018) οι δικαιούχοι του προγράμματος δύνανται να καταθέσουν αίτηση τροποποίησης στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. το αργότερο έως την 20η Ιουνίου 2018, μόνο στις περιπτώσεις όπου η εν λόγω τροποποίηση δεν αλλάζει τη βαθμολογία της εγκεκριμένης αίτησης ένταξης. Παρακάτω αναφέρονται οι περιπτώσεις που δύναται να γίνουν αλλαγές στο επενδυτικό σχέδιο δίχως αίτημα τροποποίησης και περιπτώσεις όπου υποχρεωτικά προηγείται αίτημα τροποποίησης.

(α) Περιπτώσεις που δεν απαιτείται αίτηση τροποποίησης.

 Για κάθε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή των εγκεκριμένων ενεργειών της επένδυσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.

 Εκτέλεση ενέργειας (αγορά μηχανήματος/κατασκευή) σε μικρότερη τιμή από την ήδη εγκεκριμένη.

(β} Περιπτώσεις που απαιτείται αίτηση τροποποίησης.

 Αντικατάσταση εγκεκριμένης ενέργειας με άλλη η οποία δεν θα διαφοροποιεί τη βαθμολογία. Η νέα ενέργεια μπορεί να εμπίπτει και σε διαφορετική δράση.

 Αδυναμία ή πρόθεση μη εκτέλεσης εγκεκριμένης ενέργειας.

 Αγορά μεγαλύτερων ποσοτήτων εγκεκριμένης ενέργειας.

 

Επίσης επισημαίνονται τα εξής:

 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης μπορεί να κατατεθεί μόνο μία αίτηση τροποποίησης,

 Η αίτηση τροποποίησης δε θα πρέπει να αυξάνει το εγκεκριμένο ύψος της επένδυσης

 Για κάθε νέα αιτούμενη ενέργεια είναι υποχρεωτική η κατάθεση δύο προσφορών

 Όταν η αίτηση τροποποίησης περιλαμβάνει νέα δράση, απαιτείται νέα μελέτη σκοπιμότητάς με τεκμηρίωση.

Β. Διαδικασία πληρωμής για την περίοδο 2017-2018:

 Η έκδοση τιμολογίων επιτρέπεται μόνο μετά την απόφαση έγκρισης.

 Σε περίπτωση τροποποίησης της αρχικής απόφασης έγκρισης οι νέες δράσεις μπορούν να τιμολογηθούν μόνο μετά την έκδοση της απόφασης τροποποίησης.

 Για τιμολόγια άνω των 500 ευρώ γίνεται αποδεκτή μόνο με διατραπεζική πληρωμή όπως ορίζεται στην κείμενη φορολογική νομοθεσία (περ. β, αρθ. Ν. 4172/2013) όπως κάθε φορά ισχύει.

 Για τιμολόγια έως 500 ευρώ που δεν εξοφλούνται με διατραπεζική πληρωμή πρέπει να αναγράφουν επί του τιμολογίου εξοφλήθη με υπογραφή και σφραγίδα και να συνοδεύεται από εξοφλητική απόδειξη.

 Βεβαίωση της τράπεζας για τον λογαριασμό πληρωμής της ενωσιακής χρηματοδότησης υποχρεωτικά στο όνομα της οινοποιητικής επιχείρησης/επενδυτή μέσω του/των οποίων θα πληρώνονται όλες οι δαπάνες της επένδυσης.

 Στα πρωτότυπα τιμολόγια, η ΔΑΟΚ παραλαβής του έργου, ελέγχει ότι φέρουν σφραγίδα με την ένδειξη ότι πληρώθηκαν στο πλαίσιο της υπ΄αριθ. 271/15981/30-01-2018 ΥΑ, και αποστέλλει φωτοτυπία αυτών στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

 Σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της ενωσιακής επιδότησης.

 Όσες οινοποιητικές επιχειρήσεις/επενδυτές δεν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΠΕΚΕΠΕ οφείλουν να εγγραφούν πριν την κατάθεση αίτησης πληρωμής.

 

Τέλος επισημαίνεται ότι η οινοποιητική επιχείρηση/επενδυτής μπορεί να καταθέσει ανά πάσα στιγμή αίτηση πληρωμής μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και η ΔΑΟΚ να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο και να αποστείλει κατάσταση πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν τις καταληκτικές ημερομηνίες της υπουργικής απόφασης.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<