Σύμβαση ΕΛΓΟ και ΕΦΕΤ για ελέγχους σαλμονέλας

04-05-2018, 15:09
Σύμβαση ΕΛΓΟ και ΕΦΕΤ για ελέγχους σαλμονέλας

Να συνεχίσουν τη συνεργασία τους αποφάσισαν ο ΕΛΓΟ Δήμητρα και ο ΕΦΕΤ, με στόχο τη «Διενέργεια δοκιμών για την ανίχνευση του μικροοργανισμού Salmonella spp. σε προϊόντα κατά το στάδιο της εισαγωγής».

 

Bρείτε εδώ τη σχετική απόφαση για τη Συνεργασία ΕΛΓΟ και ΕΦΕΤ για ελέγχους σε τρόφιμα. 

 

Όπως αναφέρεται στη σχετική σύμβαση των δύο φορέων, «τα Εργαστήρια Δοκιμών και Ερευνών Τροφίμων Αθήνας της Διεύθυνσης Εργαστηριακών Ελέγχων του Ε.Φ.Ε.Τ και το Εργαστήριο Φυσικοχημικών και Μικροβιολογικών Αναλύσεων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ Δήμητρα είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025.

 

Η μέθοδος ανίχνευσης Salmonella spp. σε τρόφιμα στα Εργαστήρια Δοκιμών και Ερευνών Τροφίμων Αθήνας του Ε.Φ.Ε.Τ είναι διαπιστευμένη σύμφωνα με το πρότυπο AFNOR BIO 12/16-09/05. Αντίστοιχα, η εν λόγω δοκιμή είναι διαπιστευμένη στα εργαστήρια του ΙΤΑΠ με το πρότυπο ISO 6579:2002 Cor.1:2004.

 

Οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν οι συνεργαζόμενοι φορείς αφορούν στον εν γένει εργαστηριακό έλεγχο της παρουσίας/απουσίας του μικροοργανισμού Salmonella spp., σε προϊόντα κατά το στάδιο της εισαγωγής.

 

Ειδικότερα, το Εργαστήριο Φυσικοχημικών και Μικροβιολογικών Αναλύσεων του ΙΤΑΠ, ΕΛΓΟ Δήμητρα, δύναται να αποστέλλει δείγματα για την εν λόγω δοκιμή στα Εργαστήρια Δοκιμών και Ερευνών Τροφίμων Αθήνας, του Ε.Φ.Ε.Τ, στην περίπτωση που υφίσταται αριθμός δειγμάτων τέτοιος που η ολοκλήρωση των εργαστηριακών δοκιμών από το εργαστήριο του ΙΤΑΠ για ανίχνευση Salmonella spp. δεν είναι εφικτή στον συνήθη εύλογο χρόνο. Το εργαστήριο του ΙΤΑΠ θα αποστέλλει με κάθε δείγμα και το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, με διαβιβαστικό έγγραφο.

 

Τα εργαστήρια του ΕΦΕΤ αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή των εργαστηριακών δοκιμών που παραγγέλλονται από το εργαστήριο του ΕΛΓΟ Δήμητρα και την αποστολή των αποτελεσμάτων στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ το ταχύτερο δυνατόν, κατά προτεραιότητα και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 4 (τεσσάρων) εργασίμων ημερών (περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος) και 7 (επτά) εργασίμων ημερών (περίπτωση θετικού αποτελέσματος) από την ημέρα λήψεως του δείγματος.

 

Η αποστολή αποτελεσμάτων στο Εργαστήριο Φυσικοχημικών και Μικροβιολογικών Αναλύσεων του ΙΤΑΠ του ΕΛΓΟ Δήμητρα από τα εργαστήρια του ΕΦΕΤ θα συνοδεύεται με την έκδοση Πιστοποιητικού Δοκιμών, το οποίο θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17025 και να φέρει λογότυπο του ΕΣΥΔ.

 

Για κάθε ολοκλήρωση δοκιμής (δείγμα εις πενταπλούν), το κόστος διενέργειας αποτιμάται σε σχετικά εργαστηριακά αναλώσιμα τα οποία προμηθεύεται ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και αποστέλλονται στα Εργαστήρια Δοκιμών και Ερευνών Τροφίμων Αθήνας του ΕΦΕΤ ύστερα από σχετική επικοινωνία των υπευθύνων των εργαστηρίων των δύο φορέων.

 

Η συνεργασία εξειδικευμένης μορφής με στόχο τη «Διενέργεια δοκιμών για την ανίχνευση του μικροοργανισμού Salmonella spp. σε προϊόντα κατά το στάδιο της εισαγωγής» προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε ένα έτος από την υπογραφή της παρούσης σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα έτος ακόμη.

 

Σε περίπτωση που ειδικές και απρόσμενες συνθήκες, όπως αιφνίδιες διατροφικές κρίσεις, ή άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας, αναγκάσουν τους συμβαλλόμενους να παραβούν το ανωτέρω χρονικό διάστημα παράδοσης δειγμάτων ή αποτελεσμάτων αντίστοιχα, τότε ο συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την παρέκκλιση από το καταρτισθέν πρόγραμμα, υποχρεούται να ενημερώσει εγκαίρως τον έτερο συμβαλλόμενο και να μεριμνήσει για την δυνατόν συντομότερη διευθέτηση του προβλήματος.

 

Σε περίπτωση που ανακύψουν και νέες ανάγκες ελέγχου πέραν των ανωτέρω, θα γίνεται τροποποίηση της παρούσας σύμβασης.

 

Σύνδεσμος συντονισμού για τον ΕΦΕΤ είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εργαστηριακών Ελέγχων, ο οποίος φέρει την ευθύνη για την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του ΕΦΕΤ.

 

Σύνδεσμος συντονισμού για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ο Διευθυντής του ΙΤΑΠ.

 

Η υλοποίηση της συνεργασίας εξειδικευμένης μορφής με στόχο τη «Διενέργεια δοκιμών για την ανίχνευση του μικροοργανισμού Salmonella spp. σε προϊόντα κατά το στάδιο της εισαγωγής» θα γίνει με ευθύνη και των δύο μερών και σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλει η καλή συνεργασία για την εκπλήρωση των στόχων αυτών καθώς και η δεοντολογία για την εξυπηρέτηση και τη προστασία της εμπιστευτικότητας και της πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 και τον Ν. 3528/2007 όπως ισχύει.

 

Ο ΕΦΕΤ και ο ΕΛΓΟ Δήμητρα διατηρούν το δικαίωμα να κάνουν χρήση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, για λόγους επιστημονικούς, δημιουργία βάσεων δεδομένων και υποστήριξη θέσεων σε ομάδες εργασίας της Ε.Ε.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<