Βραχυκύκλωσαν τα Σχέδια Βελτίωσης

24-02-2013, 11:56
Βραχυκύκλωσαν τα Σχέδια Βελτίωσης

Του ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

(filippidis@paragogi.net)
 

Χαμένοι στις ενστάσεις των Σχεδίων Βελτίωσης δηλώνουν οι γεωπόνοι μελετητές με επιστολή τους προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
 
 
Παρά τις συνεχείς διευκρινιστικές εγκυκλίους, οι γεωπόνοι διαπιστώνουν αδυναμίες σε ζητήματα ερμηνειών σε σχέση με την υποβολή ενστάσεων για κάποιες επενδύσεις που απερρίφθησαν, ή ως προς κάποιες άλλες στις οποίες μειώθηκε το επιλέξιμο κόστος. Από τη μεριά του, το υπουργείο αντιτείνει ότι σε πολλές περιπτώσεις από πολλούς μελετητές γίνεται κατάχρηση της δυνατότητας ένστασης, οδηγώντας σε σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων.
 
 
Συγκεκριμένα, οι μελετητές επισημαίνουν στην επιστολή ότι δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις παρά μόνο ιεραρχικές προσφυγές ή αιτήσεις θεραπείας σε περιπτώσεις που έχει μειωθεί το επιλέξιμο κόστος. Παράλληλα, κανείς δεν γνωρίζει ποιες επιτροπές –ή ομάδες ή άτομα– θα ελέγξουν και, κυρίως, ποιοι θα αποφανθούν επί των αιτημάτων ιεραρχικής προσφυγής ή αιτημάτων θεραπείας.
 
 
Οι υποψήφιοι επενδυτές των Σχεδίων Βελτίωσης βρίσκονται εν αναμονή και της έναρξης λειτουργίας του Ταμείου Εγγυοδοσίας, μέσω του οποίου θα καλύπτουν την ίδια συμμετοχή τους. Το υπουργείο βρίσκεται σε συνεννόηση με τις τράπεζες σχετικά με το θέμα και σύντομα θα υπάρχουν ανακοινώσεις.
 
 
Σημειώνεται ότι η πρώτη αίτηση πληρωμής (έχουν λάβει ήδη προκαταβολή) υποβάλλεται μέσα σε 12 μήνες από την έκδοση της ατομικής απόφασης έγκρισης, με την προϋπόθεση να έχει υλοποιηθεί το 20% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Η τελική αίτηση πληρωμής υποβάλλεται σε 24 μήνες από την έκδοση της ατομικής απόφασης έγκρισης, με την προϋπόθεση ότι έχει υλοποιηθεί το 80% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
 
 
Για κάθε αίτημα πληρωμής υπάρχει δυνατότητα διορθώσεων με επαναεισαγωγή στοιχείων ανά πάσα στιγμή στην εφαρμογή. Το αίτημα μπορεί να διορθωθεί ακόμα και αφού οριστικοποιηθεί στην εφαρμογή, σταματά όμως κάθε διόρθωση αφού πάρει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
 
 
Για δαπάνη μέχρι 3.000 ευρώ, οι πληρωμές θα γίνονται σε μετρητά, ενώ για δαπάνη άνω των 3.000 ευρώ πληρώνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με επιταγή. Η τραπεζική επιταγή πρέπει να έχει λήξει πριν από την πληρωμή, να έχει εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου και να περιλαμβάνεται στο «εξτρέ» του προμηθευτή του μηχανήματος. Προκειμένου να συνδεθεί η πληρωμή με την εξόφληση του τιμολογίου, πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη είσπραξης επιταγής η ημερομηνία, ο αριθμός επιταγής δικαιούχου και τα ακριβή ποσά.


Πώς θα γίνονται οι τροποποιήσεις
 
 
Νέες διευκρινίσεις για τυχόν παρεκκλίσεις και τροποποιήσεις των Σχεδίων Βελτίωσης δίνει με απόφασή του που παρουσιάζει η «Π» ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης. Σύμφωνα με την απόφαση-τροποποίηση των αρχικών σχεδίων, μπορεί να γίνει χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήματος, εφόσον οι αλλαγές στις δαπάνες δεν υπερβαίνουν το 20% του προϋπολογισμού του έργου.
 
 
Όπως αναφέρει, «σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης προκύψει η αποδεδειγμένη αναγκαιότητα τροποποίησής του, η εγκριθείσα ενίσχυση καταβάλλεται στο δικαιούχο μετά από την έγκριση της τροποποίησης από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Φορέα Εφαρμογής. Ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση τροποποίησης στο Φορέα Εφαρμογής πριν από την πραγματοποίηση των αιτούμενων παρεκκλίσεων ή/και μεταβολών, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση πλήρως τεκμηριωμένη, υπογεγραμμένη από το δικαιούχο και τον αρμόδιο συντάκτη, καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία, έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το αίτημα».
 
 
Σε περίπτωση που το αίτημα γίνεται αποδεκτό, εκδίδεται η σχετική απόφαση τροποποίησης της ατομικής απόφασης έγκρισης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου κατόπιν σχετικής εισήγησης του Φορέα Εφαρμογής. Στην περίπτωση που το ανωτέρω αίτημα δεν γίνεται αποδεκτό, ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως για την αιτιολογία της απόφασης αυτής και για την υποχρέωση να υλοποιήσει το επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα ατομική απόφαση έγκρισης. Γίνονται δεκτές μέχρι τρεις τροποποιήσεις των ατομικών αποφάσεων έγκρισης των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης, μη συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου.
 
 
Σύμφωνα με την απόφαση, δεν θεωρούνται ουσιώδεις παρεκκλίσεις ή/και μεταβολές, συνεπώς δεν απαιτείται τροποποίηση της ατομικής απόφασης έγκρισης, οι παρακάτω περιπτώσεις:
 
 
1. Γεωργικά κτίσματα και κατασκευές:
-Οι περιπτώσεις μείωσης του μεγέθους του χώρου σταβλισμού των ζώων –με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι εθνικές προδιαγραφές, όπου προβλέπονται–, χωρίς να μειώνεται η δυναμικότητά του.
-Αλλαγή χωροθέτησης επιλέξιμων επενδύσεων χωρίς αλλαγή της δυναμικότητάς τους.
-Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις διαφοροποίησης, με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η δυναμικότητα της εκμετάλλευσης.
 
 
2. Γεωργικοί ελκυστήρες:
Όταν η επένδυση υλοποιείται με διαφοροποίηση της ιπποδύναμης έως 115 ίππους 20%, από 115,1 έως 175 ίππους 10% και πάνω από 175,1 ίππους 5%, με την προϋπόθεση ότι η νέα ιπποδύναμη δεν υπερβαίνει τους 85 ίππους, εφόσον πρόκειται για δενδροκομικό ελκυστήρα, ή αντίστοιχα τους 100 ίππους, εφόσον πρόκειται για γεωργικό ελκυστήρα γενικής χρήσης, εάν με την αίτηση ενίσχυσης δεν έχει προσκομιστεί μελέτη υπολογισμού της ιπποδύναμης ή δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ιπποδύναμη που προκύπτει από την προσκομισθείσα με την αίτηση ενίσχυσης μελέτη, στις περιπτώσεις που έχει προσκομιστεί.
 
 
3. Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός: Όταν η επενδυτική δαπάνη υλοποιείται με διαφοροποίηση του μεγέθους ή της δυναμικότητάς της, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλονται οι στόχοι του Σχεδίου Βελτίωσης ή η δυναμικότητα της εκμετάλλευσης.

Θέματα της ίδιας ενότητας
03.18.2019 12:18

Στα σκαριά τριπλό «ραβασάκι» για 250.000 μπλοκάκια
Αντιμέτωποι με τριπλό «ραβασάκι» εισφορών υπέρ του επικουρικού και εφάπαξ είναι 250.000 αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί, γιατροί και...

03.18.2019 11:49

Ιδιώτες καλλιεργητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Άνοιξαν σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου, οι αιτήσεις για τα 100 νέα αγροτεμάχια γης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) που...

03.18.2019 11:42

Σε κατοχύρωση σήματος «Ελληνικό Ψάρι - Fish from Greece» στοχεύει η ΕΛΟΠΥ
Προγραμματίζει επενδύσεις ύψους 15 εκ. ευρώ για την προώθηση και καθιέρωση σε Ελλάδα και εξωτερικό του σήματος «Fish from Greece - Ελληνικό Ψάρι»...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<