Στη β' προκήρυξη Νέων πρώτη εγκατάσταση από Σεπτέμβρη ‘16

12-02-2018, 14:56
Στη β' προκήρυξη Νέων πρώτη εγκατάσταση από Σεπτέμβρη ‘16

Όσοι είναι νεοεισερχόμενοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) έχοντας κάνει πρώτη εγκατάσταση από το Σεπτέμβριο του 2016 και μετά, θα μπορέσουν να κάνουν αίτηση στη δεύτερη προκήρυξη των Νέων Γεωργών στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση.

 

Τη συγκεκριμένη τροποποιητική αναμένεται να ακολουθήσει η επίσημη προκήρυξη του Μέτρου.Τη συγκεκριμένη τροποποιητική αναμένεται να ακολουθήσει η επίσημη προκήρυξη του Μέτρου.


Όπως αναφέρεται στην εν λόγω τροποποίηση, στα κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων, πλέον αναφέρεται ότι «Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, σύμφωνα με την παράγραφο (ζ) του άρθρου 3 της παρούσας, κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης».

 

Βρείτε εδώ τη σχετική Δεύτερη τροποποίηση για τους Νέους Αγρότες.

 

Σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 2

1. Η β) παράγραφος του άρθρου 5 «Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων» αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, σύμφωνα με την παράγραφο (ζ) του άρθρου 3 της παρούσας, κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης».

 

2. Η γ) παράγραφος του άρθρου 5 «Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων» αντικαθίσταται ως εξής:

«Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.1».

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 «Κριτήρια Επιλεξιμότητας της Γεωργικής Εκμετάλλευσης» αντικαθίσταται ως εξής:

«Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 από τον υποψήφιο δικαιούχο».

 

4. Το εδάφιο 6.1 της παραγράφου 6 του άρθρου 6 «Κριτήρια Επιλεξιμότητας της Γεωργικής Εκμετάλλευσης» αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος. Συνεπώς στη γεωργική έκταση του υποψηφίου δικαιούχου συνυπολογίζεται και η γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει στο/στη σύζυγο εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του υποψηφίου κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1.»

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 «Δεσμεύσεις και Υποχρεώσεις Δικαιούχων» αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι ως άνω δεσμεύσεις περιλαμβάνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο του υποψηφίου και στην απόφαση ένταξης, αποτελώντας συμβατικούς όρους της απόφασης. Κάθε δικαιούχος πρέπει να τις τηρεί μέχρι την εξακρίβωση της ολοκλήρωσης και της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και σε κάθε περίπτωση μέχρι την καταβολή της τελευταίας δόσης πληρωμής καθώς και να τηρεί τις επί μέρους χρονικές προθεσμίες επίτευξής τους».

 

Άρθρο 3

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 «Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογία)» αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η ελάχιστη συνολική βαθμολογία κάτω από την οποία οι αιτήσεις στήριξης δεν γίνονται αποδεκτές για χρηματοδότηση καθορίζεται κάθε φορά στη εκάστοτε πρόσκληση υποβολής αιτημάτων στήριξης».

2. Το εδάφιο γ της παραγράφου 3.18 του άρθρου 14 «Αίτηση Στήριξης – Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά» αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Ο/η σύζυγος του αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης δεν έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.1».

3. Η παράγραφος 18 του άρθρου 16 «Αξιολόγηση Αιτήσεων Στήριξης» διορθώνεται ως εξής:

«18. Ο έλεγχος των επιπλέον δικαιολογητικών (για τη διακοπή απασχόλησης και τη βαθμολόγηση ιδιοκτησίας) ξεκινά άμεσα με την υποβολή τους και διενεργείται εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τους ίδιους αξιολογητές που είχαν αξιολογήσει τον αρχικό φάκελο, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 έως και 14 ανωτέρω. Διαφοροποιήσεις με προκύπτουσα αύξηση του ποσοστού ιδιοκτησίας μεταξύ αρχικής δηλωμένης παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και προσκομιζόμενων συμπληρωματικών παραστατικών νόμιμης κατοχής αγροτεμαχίων δεν προσμετρούνται και δεν αναβαθμολογούνται. Διαφοροποιήσεις με μείωση του ποσοστού ιδιοκτησίας αναβαθμολογούνται και οι σχετικές αιτήσεις επανακατατάσσονται σε αντίστοιχο πίνακα, ενώ αν η νέα βαθμολογία που προκύπτει είναι κατώτερη από το κατώφλι βαθμολογίας απορρίπτονται. Επίσης οι εν δυνάμει δικαιούχοι που δεν προσκομίζουν τα επιπλέον δικαιολογητικά για τη διακοπή της εξωγεωργικής απασχόλησης απορρίπτονται».

4. Η παράγραφος 5.4 του άρθρου 21 «Τροποποίηση – μεταβολή πράξης» διορθώνεται ως εξής:

«5.4 Έχουν ως αποτέλεσμα αλλαγή στη βαθμολογία του δικαιούχου, με την νέα βαθμολογία να πέφτει κάτω από το ελάχιστο όριο βαθμολογίας ή να μην υπερβαίνει τη βαθμολογία του πρώτου επιλαχόντα».

5. Η παράγραφος 2.2 του άρθρου 22 «Παρακολούθηση και Επίβλεψη της υλοποίησης» διορθώνεται ως εξής:

«2.2 Μείωση βαθμολογίας του δικαιούχου, ύστερα από αναβαθμολόγηση του δικαιούχου με αποτέλεσμα αυτή να υπολείπεται του ελάχιστου ορίου βαθμολογίας ή να μην υπερβαίνει τη βαθμολογία του πρώτου επιλαχόντα».

 

Άρθρο 4

1. Η παράγραφος 1.2 του άρθρου 22 «Παρακολούθηση και Επίβλεψη της υλοποίησης» αντικαθίσταται ως εξής:

«1.2 Στον έλεγχο ότι ο δικαιούχος κατά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου δεν εμπίπτει σε κάποιες από τις αποκλειόμενες κατηγορίες του άρθρου 7 και πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας των άρθρων 5 και 6 που έχουν εφαρμογή κατά την υλοποίηση και ορθή εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

α)Η γεωργική εκμετάλλευση μπορεί να αποκτήσει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) άνω των 100.000 € αλλά όχι μικρότερη των 8.000 € κατά την υλοποίηση και ορθή εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου.

β)Δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος 6 του άρθρου 6 κατά την υλοποίηση και ορθή εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου.

γ)Για τους σκοπούς του υπομέτρου 6.1, μετά την ένταξη των δικαιούχων, κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μέχρι την ορθή εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου, επιτρέπεται η απασχόληση σε δραστηριότητες που αφορούν διακίνηση, μεταφορά, τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταποίηση, χονδρική και λιανική πώληση αποκλειστικά προϊόντων που παράγει η εκμετάλλευση καθώς και η παροχή γεωργικών υπηρεσιών μίσθωσης αγροτικών μηχανημάτων σε άλλους παραγωγούς, εφόσον πληρούνται οι δεσμεύσεις της παραγράφου 1.4 του άρθρου 10 της παρούσας.

δ) Δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος 1.5 του άρθρου 7 κατά την υλοποίηση και ορθή εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου».

 

2. Η παράγραφος 16.10.3 του άρθρου 23 «Αίτηση Πληρωμής - Επαλήθευση – Πιστοποίηση και Ολοκλήρωση της Πράξης» αντικαθίσταται ως εξής:

«16.10.3 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου έχουν τηρηθεί οι όροι επιλεξιμότητας των άρθρων 5, 6 και 7 της ΥΑ που έχουν εφαρμογή εξαιρουμένων α) του ανώτατου ορίου των 100.000 ευρώ που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6, β) της παραγράφου 6 του άρθρου 6 και γ) του εδαφίου 1.5 του άρθρου 7».

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<