Ντομπρόφκσις: Έτσι θα χρηματοδοτηθούν οι συνεταιριστικές τράπεζες

12-02-2018, 11:46
Ντομπρόφκσις: Έτσι θα χρηματοδοτηθούν οι συνεταιριστικές τράπεζες

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια του Αντιπροέδρου της, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την ενίσχυση της παρουσίας και του ρόλου των συνεταιριστικών τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Στην απάντησή του ο Επίτροπος Ντομπρόβσκις σημειώνει ότι «η δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα της ΕΕ της 23ης Νοεμβρίου 2016 προβλέπει τη θέσπιση αναλογικότερων και λιγότερο επαχθών κανόνων κεφαλαιακών απαιτήσεων για μη σύνθετα, μικρά πιστωτικά ιδρύματα». Όπως εξηγεί αυτό αφορά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες «ορισμένες από τις ισχύουσες απαιτήσεις για δημοσιοποίηση και αναφορά, καθώς και πολύπλοκες εμπορικές απαιτήσεις για την τήρηση βιβλίων, δεν κρίνονται δικαιολογημένες στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας για μικρότερα και λιγότερο σύνθετα πιστωτικά ιδρύματα».

 

Στην ερώτησή του ο Δημ. Παπαδημούλης είχε υπογραμμίσει τα πλεονεκτήματα των συνεταιριστικών τραπεζών, επισημαίνοντας πως «δεν έχουν αποτελέσει πηγή συστημικού κινδύνου», «γνωρίζουν καλύτερα τις αναπτυξιακές ανάγκες της τοπικής αγοράς, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τους πελάτες τους», και «επηρεάζονται λιγότερο από το πρόβλημα της ασύμμετρης πληροφόρησης (asymmetric information)». Είχε τονίσει, ωστόσο, ότι «το μερίδιο αγοράς των συνεταιριστικών τραπεζών στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου», σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών.

 

Στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη σχετικά με τις «τις πολιτικές που σχεδιάζει η Κομισιόν για να δώσει κίνητρα στα κράτη μέλη, όπως η Ελλάδα, να προχωρήσουν εκτενέστερα στην ίδρυση συνεταιριστικών τραπεζών», ο Β. Ντομπρόβσκις απάντησε ότι «οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα αναμένεται να επωφεληθούν από το περιβάλλον χρηματοπιστωτικής σταθερότητας» το οποίο θα διασφαλίσει «η θέσπιση -και η ολοκλήρωση- της τραπεζικής ένωσης», δια της οποίας «οι τράπεζες που τελούν υπό ενιαία εποπτεία, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και την επιχειρηματική τους διάρθρωση, είναι ισχυρότερες και εποπτεύονται καλύτερα». Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι με την τραπεζική ένωση «διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος θεμιτού ανταγωνισμού και μεγαλύτερης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας».

 

Τέλος, στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για το «αν θα μπορούσαν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) να αποτελέσουν εναλλακτικές πηγές παροχής χρηματοδοτικής πίστης των συνεταιριστικών τραπεζών», ο Επίτροπος απάντησε πως «η χρηματοδότηση των συνεταιριστικών τραπεζών δεν υπόκειται σε περιορισμούς βάσει του ενωσιακού δικαίου», συμπληρώνοντας ότι «τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα δύνανται να απευθυνθούν απευθείας στην ΕΙΒ και την EBRD για να ενημερωθούν σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα χρηματοδότησης».

 

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:


Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Συνεταιριστική τραπεζική

 

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών καταδεικνύουν ότι το μερίδιο αγοράς των συνεταιριστικών τραπεζών στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Στις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά αποτελούν ωστόσο ένα από τα βασικά εργαλεία χρηματοδότησης των τοπικών επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά, όσον αφορά τη χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SMEs), το μερίδιο αγοράς των συνεταιριστικών τραπεζών στη Φιλανδία είναι 37,8%, στη Γερμανία 33,4%, στη Γαλλία περίπου 45,7% και στην Ολλανδία 43%.

 

Δεδομένου ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες –παρά το πιο ευέλικτο εποπτικό πλαίσιο των εθνικών αρχών– δεν έχουν αποτελέσει πηγή συστημικού κινδύνου, δεδομένου ότι γνωρίζουν καλύτερα τις αναπτυξιακές ανάγκες της τοπικής αγοράς, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τους πελάτες τους και δεδομένου ότι επηρεάζονται λιγότερο από το πρόβλημα της ασύμμετρης πληροφόρησης (asymmetric information), ερωτάται η Επιτροπή:

– Στην κατεύθυνση εμβάθυνσης της Τραπεζικής Ένωσης, ποιες πολιτικές σχεδιάζει για να δώσει κίνητρα στα κράτη μέλη, όπως η Ελλάδα, να προχωρήσουν εκτενέστερα στην ίδρυση συνεταιριστικών τραπεζών

– Πώς θα αντιμετωπιστούν οι εθνικές αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες στην πορεία προς την τραπεζική ενοποίηση;

– Θα μπορούσαν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) να αποτελέσουν εναλλακτικές πηγές παροχής χρηματοδοτικής πίστης των συνεταιριστικών τραπεζών;


Απάντηση του Αντιπροέδρου κ. Dombrovskis  εξ ονόματος της Επιτροπής (2.2.2018)

 

Η θέσπιση -και η ολοκλήρωση- της τραπεζικής ένωσης έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες που τελούν υπό ενιαία εποπτεία, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και την επιχειρηματική τους διάρθρωση, είναι ισχυρότερες και εποπτεύονται καλύτερα. Το εν λόγω εγχείρημα συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, το οποίο, με τη σειρά του, επιτρέπει στον χρηματοπιστωτικό τομέα να αναπτυχθεί καταλλήλως και να δανειοδοτεί την πραγματική οικονομία. Οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα αναμένεται να επωφεληθούν από αυτό το περιβάλλον.

 

Η τραπεζική ένωση στηρίζεται σε ένα ενιαίο καθεστώς ρύθμισης, εποπτείας και εξυγίανσης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος θεμιτού ανταγωνισμού και μεγαλύτερης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Εντούτοις, αυτό το κοινό πλαίσιο εδράζεται στις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις αναπτυξιακές ανάγκες των κρατών μελών. Επιπλέον, η δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα της ΕΕ της 23ης Νοεμβρίου 2016 προβλέπει τη θέσπιση αναλογικότερων και λιγότερο επαχθών κανόνων κεφαλαιακών απαιτήσεων για μη σύνθετα, μικρά πιστωτικά ιδρύματα, όταν ορισμένες από τις ισχύουσες απαιτήσεις για δημοσιοποίηση και αναφορά, καθώς και πολύπλοκες εμπορικές απαιτήσεις για την τήρηση βιβλίων δεν κρίνονται δικαιολογημένες στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας για μικρότερα και λιγότερο σύνθετα πιστωτικά ιδρύματα.

 

Η χρηματοδότηση των συνεταιριστικών τραπεζών δεν υπόκειται σε περιορισμούς βάσει του ενωσιακού δικαίου. Τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα δύνανται να απευθυνθούν απευθείας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για να ενημερωθούν σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα χρηματοδότησης. Εντούτοις, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία κατά πόσον και υπό ποίους όρους μπορεί να χορηγηθεί χρηματοδότηση.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<