Από 111 ευρώ το μήνα οι αγρότες στην προαιρετική ασφάλιση

24-01-2018, 10:57
Από 111 ευρώ το μήνα οι αγρότες στην προαιρετική ασφάλιση

Από 111 ευρώ το μήνα «τρέχει» η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης αγροτών, οι οποίοι υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2016, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε η διοίκηση του ΕΦΚΑ.

 

Συγκεκριμένα, κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 18, 34 παρ. 2 και 37 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/12/5/2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας–Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού–συνταξιοδοτικού συστήματος–Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016, όπως έχουν αντικατασταθεί με όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν. 4445/2016 (Α΄ 236), καθώς και οι διατάξεις της ΚΥΑ αρ. Φ.80000/οικ.21628/936 (Β΄ 1721/18/5/2017), με τις οποίες ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο θέματα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ.

 

Αναλυτικότερα, δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης έχουν:

 

- Τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4387/2016 περί «Υπαγωγής στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στρατιωτικών», καθώς και

 

- οι ασφαλισμένοι φορέων, κλάδων και λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, με βάση το άρθρο 53 του ίδιου νόμου, περί «Ένταξης φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών στον ΕΦΚΑ», ανεξαρτήτως από το χρόνο πρώτης υπαγωγής τους στην ασφάλιση.

 

Με την εγκύκλιο, παρέχονται οδηγίες για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης προσώπων του ως άνω άρθρου 53, δηλαδή των υπαγόμενων στην ασφάλιση των πρώην φορέων ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ, ασφαλισμένων στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και εφημεριδοπωλών και πωλητών λαϊκών αγορών, όπως ορίζονται στην ΥΑΦ 11321/59554/2170/2016 (ΦΕΚ 4569Β'). Οδηγίες εφαρμογής για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4387/16, ήτοι των υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου και των στρατιωτικών, καθώς και προσώπων που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 53 και δεν αντιμετωπίζονται με την παρούσα εγκύκλιο (π.χ. ΝΑΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ), θα δοθούν με νεότερο έγγραφο.

 

Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2017. Ως εκ τούτου, αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, αντιμετωπίζονται, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

 

Προϋποθέσεις υπαγωγής

 

Τα ανωτέρω πρόσωπα (του άρθρου 53) μπορούν να υπαχθούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον τελευταίο ενταχθέντα φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 

I. α) Να έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση πέντε έτη ή 1.500 ημέρες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα έτος ή 300 ημέρες, εντός της τελευταίας, πριν από την υποβολή της αίτησης, πενταετίας και να υποβάλουν αίτηση εντός ενός έτους από την τελευταία ασφάλισή τους σε φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό κύριας ασφάλισης ή

 

β) να έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση 10 έτη ή 3.000 ημέρες ασφάλισης, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησής τους.

 

Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω χρονικών προϋποθέσεων, επισημαίνεται ότι:

 

- Συνυπολογίζεται ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς, κλάδους και λογαριασμούς.

 

- Ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί για την ίδια χρονική περίοδο λαμβάνεται υπόψη μία φορά.

 

- Δεν συνυπολογίζονται χρονικά διαστήματα ασφάλισης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων και προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης.

 

II. Να έχουν διακόψει την ασφάλισή τους στον ΕΦΚΑ.

 

III. Να μην είναι ανάπηροι κατά την έννοια του στοιχείου β' της παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 189/Α'). Για τη διαπίστωση αυτή, απαιτείται γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

 

IV. Περί μισθωτών, λαμβάνονται υπόψη χρονικά διαστήματα ασφάλισης που προκύπτουν από την οριστικοποιημένη ασφαλιστική ιστορία.

 

Ειδικά, για αυτοαπασχολούμενους-μη μισθωτούς και ασφαλισμένους π. ΟΓΑ, να μην έχουν οφειλή στον ασφαλιστικό φορέα από ίδιο δικαίωμα. Σε περίπτωση οφειλής, να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και να τηρούνται οι όροι αυτής.

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<