Πειραιώς: Αύξηση στα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων στο γ’ 3μηνο

28-11-2017, 18:07
Πειραιώς: Αύξηση στα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων στο γ’ 3μηνο

Αύξηση των κερδών προ φόρων και προβλέψεων τόσο σε επίπεδο γ’ τριμήνου όσο και σε επίπεδο 9μήνου ανακοίνωσε ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, ο οποίος κατέγραψε το όγδοο συνεχόμενο 3μηνο μείωσης υπολοίπων NPEs/NPLs.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη που ανακοίνωσε η Τράπεζα:

– Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, τα οποία αποτελούν τις βασικές πηγές εσόδων και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 96% των συνολικών καθαρών εσόδων, διαμορφώθηκαν σε €558 εκατ. το 3ο 3μηνο, αυξημένα κατά 8% σε σχέση με το 2ο 3μηνο (€518 εκατ.) και 5% με την ίδια περίοδο πέρυσι. Για το 9μηνο, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €1.593 εκατ., αποτελώντας το 93% των συνολικών καθαρών εσόδων. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €1.476 εκατ. στο 9μηνο, αυξημένα κατά 1% ετησίως.

 

-Τα καθαρά έσοδα τόκων έφτασαν τα €431 εκατ. το 3ο 3μηνο, ελαφρά χαμηλότερα έναντι του 2ου 3μήνου (€436 εκατ.), με τη συνεχιζόμενη βελτίωση του κόστους χρηματοδότησης να έχει αντισταθμιστεί από τη μείωση ενεργητικού. Στην Ελλάδα, η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίσθηκε: τo κόστος τους έπεσε στις 78 μ.β. κατά το 3ο 3μηνο, από 86 μ.β. στο τελευταίο 3μηνο του 2016, ενώ και η μειούμενη εξάρτηση από τον μηχανισμό ELA είχε θετική επίδραση. To καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) του Ομίλου σταθεροποιήθηκε το 3ο 3μηνο στο επίπεδο των 271 μ.β., με την Ελλάδα να καταγράφει ουσιαστική βελτίωση (274 μ.β. το 3ο 3μηνο από 271 μ.β. το 2ο 3μηνο).

 

-Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν κατά 54% σε τριμηνιαία βάση το 3ο 3μηνο στα €127 εκατ., και στα €289 εκατ. στο 9μηνο, (+24% σε ετήσια βάση). Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα προμηθειών έφθασαν τα €267 εκατ. στο 9μηνο, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 26%, κυρίως λόγω υψηλότερων προμηθειών από κάρτες, ενώ έσοδα προμηθειών €35 εκατ. από ανανέωση συνεργασίας στο bankassurance καταγράφηκαν στο 3ο 3μηνο. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκαν κατά το 3ο 3μηνο στις 80 μ.β. από τις 51 μ.β. το 2ο 3μηνο, με την Ελλάδα στις 81 μ.β. το 3ο 3μηνο από 50 μ.β. το 2ο 3μηνο.

 

-Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα €288 εκατ., μειωμένο κατά 4% έναντι του 3ου 3μήνου 2016, ως αποτέλεσμα της μείωσης κυρίως των εξόδων διοικητικής λειτουργίας (-10%). Σε τριμηνιαία βάση το λειτουργικό κόστος μειώθηκε 1%. Η μείωση των γενικών διοικητικών εξόδων σχετίζεται κυρίως με το περαιτέρω κλείσιμο καταστημάτων, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, χαμηλότερες δαπάνες διαφήμισης και προσπάθειες μείωσης των δαπανών σε όλους τους τομείς. Κατά το 9μηνο τόσο τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, όσο και τα έξοδα προσωπικού ήταν μειωμένα σε ετήσια βάση (-7% και -2% αντίστοιχα). Ο δείκτης κόστους προς έσοδα για το 9μηνο 2017 υποχώρησε στο 51% (49% το 3ο 3μηνο) από 56% την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης μειώθηκε στο 48% στο 9μηνο (47% το 3ο 3μηνο) από 54% στο 9μηνο πέρυσι.

 

-Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων το 3ο 3μηνο αυξήθηκαν κατά 22% στα €294 εκατ., έναντι €242 εκατ. το 3ο 3μηνο πέρυσι, λόγω αύξησης των καθαρών εσόδων κατά 7% και μείωσης των λειτουργικών εξόδων κατά 4%. Στην Ελλάδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα €288 εκατ. έναντι €230 εκατ. το 3ο 3μηνο 2016, σημειώνοντας άνοδο 25%. Στο 9μηνο, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 16% στα €844 εκατ., και στην Ελλάδα κατά 19% στα €822 εκατ. (εξαιρουμένου του έκτακτου κέρδους ύψους €77 εκατ. πέρυσι από την πώληση ποσοστού στην VISA).

 

-Οι προβλέψεις δανείων το 3ο 3μηνο διαμορφώθηκαν σε €312 εκατ. έναντι €259 εκατ. το 2ο 3μηνο, με τον δείκτη κάλυψης NPE στο 46% (45% το 2ο 3μηνο), και τον δείκτη κάλυψης NPL να αυξάνεται στο 70% (68% το 2ο 3μηνο), ενώ αν περιληφθούν τα ενέχυρα οι δείκτες κάλυψης ΝPE και NPL ανήλθαν σε 95% και 112% αντίστοιχα. Το κόστος προβλέψεων του Ομίλου ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις ανήλθε στις 273 μ.β. στο 3ο 3μηνο και στις 242 μ.β. στο 9μηνο.

 

-Το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν οριακά αρνητικό κατά €19 εκατ. στο 9μηνο, το οποίο οφείλεται στη ζημία €19 εκατ. το 3ο 3μηνο. Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, αναγνωρίσθηκε καθαρή ζημία ύψους €9 εκατ. στο 9μηνο, που εμπεριέχει ζημία €11 εκατ. το 3ο 3μηνο. Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν κυρίως την επίδραση από την πώληση της Piraeus Bank Beograd σημείωσαν κατά το 9μηνο 2017 ζημίες €68 εκατ.

 

-Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €41,8 δισ. στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017, αυξημένες κατά €0,9δισ. (+2%), ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αναπλήρωσης καταθέσεων που επιταχύνεται μετά την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Από τον Ιούνιο του 2017 και μετά, η τάση μείωσης των καταθέσεων που είχε παρατηρηθεί στις αρχές του 2017 αντιστράφηκε. Στο τέλος του 3ου 3μήνου, οι καταθέσεις στην Ελλάδα έφτασαν στα €39,1 δισ. (+€900 εκατ. σε τριμηνιαία βάση), αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 40% της τριμηνιαίας αύξησης της αγοράς, ενώ οι καταθέσεις εξωτερικού στα €2,7 δισ. (σταθερές σε τριμηνιαία βάση). Η θετική τάση συνεχίζεται και κατά το 4ο 3μηνο.

 

-Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα υποδιπλασιάσθηκε κατά το τελευταίο 12μηνο, υποχωρώντας στα €12,0 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 από €23,8 δισ. ένα έτος νωρίτερα και €20,9 δισ. στο τέλος του 2016, δηλαδή μειώθηκε κατά €8,9 δισ. στο 9μηνο του 2017. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA μειώθηκε στα €7,8 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 από €11,9 δισ. στα τέλη του 2016, ενώ από την ΕΚΤ στα €4,2 δισ. από €9,0 δισ. αντίστοιχα. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα υποχώρησε περαιτέρω κατά το 4ο 3μηνο σε €10 δισ. στα τέλη Νοεμβρίου, με τον ELA κάτω από €6 δισ.

 

H χρηματοδότηση από διατραπεζικά repos διαμορφώθηκε στα €2 δισ. τον Σεπτέμβριο 2017 έναντι €6 δισ. στα τέλη του 2016, αντικατοπτρίζοντας τα χαμηλότερα υπόλοιπα ομολόγων EFSF/ESM λόγω της συνεχιζόμενης ανταλλαγής στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους: από €13,2 δισ. το Δεκέμβριο 2016 τα ομόλογα EFSF/ESM μειώθηκαν στα €3,6 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017. Στα τέλη Οκτωβρίου 2017, η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ +3,48% εξέδωσε 5ετείς καλυμμένες ομολογίες ύψους €500 εκατ. μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης η οποία καλύφθηκε κυρίως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Αυτή ήταν η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών από την Τράπεζα η οποία διατέθηκε σε επενδυτές.

 

-Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα €61,0 δισ. στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα €45,7 δισ. αντίστοιχα. Το σύνολο των προ προβλέψεων δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα €57,9 δισ., ενώ των διεθνών δραστηριοτήτων στα €3,1 δισ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε ουσιαστικά, στο 109% από 122% πριν από ένα έτος.

 

-Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 σε 17,0%, ενώ με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ σε 16,6%. Και οι δύο δείκτες είναι pro-forma για την πώληση της Piraeus Bank Beograd, της AVIS Ελλάς και του Ε. Ντυνάν, ενώ είναι ελαφρώς υψηλότεροι σε τριμηνιαία βάση κατά 10 μ.β. περίπου για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο λόγω μείωσης του σταθμισμένου ενεργητικού. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε €9,7 δισ. ενώ τα εποπτικά κεφάλαια σε €8,8 δισ.

 

– Ο δείκτης NPE στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 ήταν στο 55%, με κάλυψη από σωρευμένες προβλέψεις στο 46%. Ο σχηματισμός νέων NPE προ διαγραφών κατά το 3ο 3μηνο, στα -€0,3 δισ. ήταν ο καλύτερος που έχει σημειώσει ποτέ η Τράπεζα. Η Τράπεζα πέτυχε τον στόχο των NPE που έχει υποβάλει στον SSM για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο. Ο δείκτης NPL μειώθηκε σε 36,2% τον Σεπτέμβριο 2017 (36,1% στην Ελλάδα) έναντι 37,1% του Ιουνίου 2017 για τον Όμιλο και 37,0% για την Ελλάδα. Τo υπόλοιπο NPEs/NPLs μειώθηκε για 8ο συνεχόμενο 3μηνο. Η συνολική μείωσή τους τους τελευταίους 12 μήνες ήταν €2,5 δισ. / €3,3 δισ. αντίστοιχα, με το σύνολό τους να υποχωρεί στα €33,8 δισ. / €22,1 δισ. τον Σεπτέμβριο 2017. Ο σχηματισμός νέων NPL προ διαγραφών του Ομίλου, μετά την αύξηση που σημειώθηκε το 1ο 3μηνο 2017, επανήλθε σε αρνητικό επίπεδο τόσο για το 2ο όσο και για το 3ο 3μηνο, ακολουθώντας την τάση των τεσσάρων 3μήνων του 2016, φτάνοντας τα -€0,5 δισ. Ο δείκτης κάλυψης NPL από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθε στο 70% από 68% ένα χρόνο νωρίτερα.

 

-Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 διαμορφώθηκε στις 628 μονάδες (-43 σε ετήσια βάση), ενώ σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε στις 860 μονάδες (-71 σε ετήσια βάση). Έτσι, ο στόχος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας για 650 μονάδες στην Ελλάδα στο τέλος του 2017, έχει ήδη επιτευχθεί. Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 σε 16.978 άτομα, από τα οποία τα 13.892 στην Ελλάδα.

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Χρήστος Μεγάλου,δήλωσε:

“Έπειτα από μια περίοδο αβεβαιότητας στην αρχή του έτους, η ελληνική οικονομία επανήλθε σε ανοδική τροχιά. Οι κύριοι δείκτες σε βασικούς τομείς της οικονομίας επιστρέφουν σε θετικό έδαφος και το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται. Η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να ξεπεράσει το 1% φέτος και το 2% το2018, ενώ η αγορά εργασίας έχει αρχίσει να ανακάμπτει, με την ανεργία να υποχωρεί στο επίπεδο του 20% από τα υψηλά του 28%. Αυτές οι εξελίξεις τροφοδοτούν σταδιακά και την τραπεζική αγορά.

 

Τηρώντας τη δέσμευσή μας να υλοποιήσουμε τους στόχους μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) που έχουμε συμφωνήσει με τις εποπτικές αρχές, πετύχαμε καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις τάσεις της αγοράς στη μείωση τόσο των NPΕs όσο και των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs). Τα NPEs, στο 3ο 3μηνο 2017, μειώθηκαν κατά €0,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση και κατά €3,9 δισ. από τα υψηλά του Σεπτεμβρίου 2015. Ο σχηματισμός νέων NPEs προ διαγραφών ήταν αρνητικός κατά €0,3 δισ. το 3ο 3μηνο, σημειώνοντας την καλύτερη τριμηνιαία επίδοση για τον Όμιλο μέχρι σήμερα. Τα NPLs του Ομίλου υποχώρησαν κατά €0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση και κατά €5,8 δισ. από τα υψηλά του Σεπτεμβρίου 2015, συντελώντας στη δραστική μείωση του δείκτη NPLστην Ελλάδα από 40% σε 36%, αντιστοίχως. Ο σχηματισμός νέων NPLs προ διαγραφών ήταν επίσης αρνητικός το 3ο 3μηνο στα -€0,5 δισ.

 

Η θετική τάση στις εγχώριες καταθέσεις επιταχύνθηκε στο 3ο 3μηνο 2017, με τριμηνιαία αύξηση καταθέσεων κατά €0,9 δισ. Η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA μειώθηκε κατά €2,5δισ. το 3ο 3μηνο 2017 δηλαδή στα €7,8 δισ., και χαμηλότερα από €6δισ.στα τέλη Νοεμβρίου, λόγω της περαιτέρω εισροής καταθέσεων και της πιο ενεργούς διατραπεζικής αγοράς repos. Τόσο ο δείκτης ELA προς ενεργητικό, όσο και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα της Τράπεζας Πειραιώς, είναι οι 2οι καλύτεροι στην αγορά.

 

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου Πειραιώς αυξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση στα €844 εκατ. στο 9μηνο 2017, υποβοηθούμενα από την ισόρροπη αύξηση των καθαρών εσόδων και μείωση του κόστους κατά 5%. Οι βασικές πηγές τραπεζικών εσόδων, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, κατέγραψαν κατά το 3ο 3μηνο 2017 ισχυρή αύξηση κατά 5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2016. Η εντατικοποίηση των δράσεων μείωσης κόστους, οδήγησαν τον δείκτη κόστους προς έσοδα στην Ελλάδα στο 48% κατά το 9μηνο του 2017 από 54% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Καθώς εντατικοποιήσαμε την προσπάθεια μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση, οι προβλέψεις παρέμειναν αυξημένες, με συνέπεια την οριακή ζημία -€19 εκατ. για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά την περίοδο του 9μήνου 2017.

 

Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET-1) του Ομίλου, τόσο με τη μεταβατική (ισχύουσα) μορφή όσο και με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ,βελτιώθηκαν σε τριμηνιαία βάση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνος το 17,0% και 16,6% αντιστοίχως.

 

Η πορεία μετασχηματισμού της Τράπεζας προχωράει με ταχύτητα και συνέπεια. Είμαστε προσηλωμένοι στη συνεπή εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδίου “Agenda 2020”, στοχεύοντας στην επιθετική μείωση των κινδύνων του ισολογισμού και στην ταχεία ομαλοποίηση. Η βασική τραπεζική μας δραστηριότητα (“Piraeus Core Bank”) κατέγραψε κέρδη ύψους €311 εκατ. το 9μηνο του 2017 και απόδοση ενεργητικού 1,1%, σηματοδοτώντας την ισχύ και τη δυναμική κερδοφορίας των δραστηριοτήτων μας μόλις ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός του Ομίλου. Η “Piraeus Core Bank” κατέγραψε συμπαγή χρηματοοικονομικά αποτελέσματα στο 9μηνο του 2017, συμπεριλαμβανομένων καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου NIM στις 309 μ.β. και εσόδων από προμήθειες προς ενεργητικό στις 87μ.β. Το “Piraeus Legacy Unit” (“PLU”) συνέχισε να μειώνει το επίπεδο σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWA) κατά €0,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Τους τελευταίους μήνες έχουμε επιταχύνει το ρυθμό αποεπένδυσης μη βασικών στοιχείων ενεργητικού και μελετάμε ενεργά το ενδεχόμενο μη οργανικών πρωτοβουλιών ομαλοποίησης του ισολογισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική μείωσης των κινδύνων.

 

Η ενδυναμωμένη διοικητική ομάδα της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου του νέου επικεφαλής του PLU Γιώργου Γεωργακόπουλου, εργάζεται αδιάκοπα για την εφαρμογή του σχεδίου μας, επιτυγχάνοντας τις δεσμεύσεις και τους επιχειρησιακούς στόχους μας, ενώ επιταχύνει την απομόχλευση του ισολογισμού μας. Είναι ήδη σε εξέλιξη οι διαδικασίες για 2 συναλλαγές πώλησης NPE, μία για επιχειρηματικά και μία για καταναλωτικά δάνεια, συνολικού ύψους περίπου €2δισ. Για το έτος 2017, δεσμευόμαστε για την εκπλήρωση των στόχων μας για τα NPE και στοχεύουμε σε θετικό αποτέλεσμα”.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<