Πειραιώς: Αυξημένα κατά 11% τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων

24-05-2017, 18:15
Πειραιώς: Αυξημένα κατά 11% τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων

Αύξηση στα κέρδη προ προβλέψεων κατά 11% και περιορισμό ζημιών εμφάνισε η Τράπεζα Πειραιώς στο πρώτο τρίμηνο του 2017. Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, τα οποία αποτελούν τις οργανικές πηγές εσόδων και αντιπροσωπεύουν άνω του 90% των καθαρών εσόδων, διαμορφώθηκαν σε €521 εκατ. το 1ο 3μηνο 2017, στο ίδιο επίπεδο με το 1ο 3μηνο 2016. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών ανήλθαν σε €478 εκατ., 1% υψηλότερα σε ετήσια βάση.
     
Τα καθαρά έσοδα τόκων διαμορφώθηκαν σε €440 εκατ., 2% χαμηλότερα έναντι του 1ου 3μήνου 2016, επηρεαζόμενα αρνητικά από τη μείωση των δανειακών υπολοίπων, αλλά και την περαιτέρω μείωση του Euribor που αποτελεί τη βάση τιμολόγησης των περισσότερων στοιχείων ενεργητικού. Η επίδραση αυτή αντισταθμίσθηκε εν μέρει από τη συνεχιζόμενη μείωση του κόστους χρηματοδότησης. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων διαμορφώθηκαν σε €405 εκατ., οριακά χαμηλότερα κατά 1% ετησίως. Η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα συνεχίσθηκε: τo κόστος των νέων προθεσμιακών καταθέσεων έφτασε τις 63 μονάδες βάσης (μ.β.) το Μάρτιο 2017, κατά 2 μ.β. χαμηλότερα από τα τέλη του 2016, με το μέσο επιτόκιο για το σύνολο των καταθέσεων να διαμορφώνεται στις 47 μ.β. το 1ο 3μηνο 2017, κινούμενο πτωτικά σε σχέση με τις 61 μ.β. του 1ου 3μήνου 2016. To καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) του Ομίλου βελτιώθηκε ελαφρώς στο 2,70% το 1ο 3μηνο 2017 από 2,67% το 1ο 3μηνο 2016, καταγράφοντας και στην Ελλάδα βελτίωση αντιστοίχου επιπέδου.
     

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα €81 εκατ. το 1ο 3μηνο 2017, 10% υψηλότερα έναντι του 1ου 3μήνου 2016, κυρίως από τις εργασίες εμπορικής τραπεζικής . Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα προμηθειών έφθασαν τα €74 εκατ., παρουσιάζοντας ετήσια άνοδο 11%, κυρίως λόγω υψηλότερων προμηθειών από acquiring καρτών και πληρωμές. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ως ποσοστό του ενεργητικού αυξήθηκαν κατά το 1ο 3μηνο 2017 στις 50 μ.β. από τις 44 μ.β. το 1ο 3μηνο 2016, ενώ παρόμοια τάση ήταν εμφανής και στις εγχώριες δραστηριότητες (49 μ.β. από 43 μ.β. το 1ο 3μηνο 2016).

Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα €294 εκατ., μειωμένο κατά 4% έναντι του 1ου 3μήνου 2016, ως αποτέλεσμα της μείωσης τόσο των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, όσο και των δαπανών προσωπικού. Τα έξοδα προσωπικού έφτασαν τα €144 εκατ. ή 5% χαμηλότερα σε σχέση με το 1ο 3μηνο 2016, λόγω της πλήρους ενσωμάτωσης του οφέλους από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που πραγματοποιήθηκε το 2016 και αφορούσε σε περίπου 1.200 εργαζόμενους. Τα γενικά διοικητικά έξοδα σημείωσαν πτώση περίπου 3% έναντι του περυσινού 3μήνου λόγω του κλεισίματος 70 καταστημάτων, πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης, χαμηλότερων διαφημιστικών δαπανών και προσπαθειών μείωσης των δαπανών σε όλους τους τομείς. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα για το 1ο 3μηνο 2017 διαμορφώθηκε σε 53% από 57% το 1ο 3μηνο 2016, ενώ στην Ελλάδα σε 51% από 55% αντίστοιχα.

     
Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων το 1ο 3μηνο 2017 αυξήθηκαν 11% στα €258 εκατ. έναντι €232 εκατ. το 1ο 3μηνο 2016, λόγω της αύξησης των συνολικών καθαρών εσόδων κατά 3% και της μείωσης κατά 4% των λειτουργικών εξόδων. Στην Ελλάδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα €245 εκατ. έναντι €216 εκατ. το 1ο 3μηνο 2016, σημειώνοντας άνοδο 13%.

     
Οι προβλέψεις δανείων το 1ο 3μηνο 2017 διαμορφώθηκαν σε €258 εκατ. έναντι σχεδόν ίδιου ποσού το 1ο 3μηνο 2016, ενώ ο  δείκτης κάλυψης NPLs έφθασε στο 68% από 66% ένα χρόνο πριν. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα στο εξωτερικό περιβάλλον στην αρχή του έτους, δεν επέτρεψε την αποκλιμάκωση του κόστους προβλέψεων, που ως ποσοστού επί των δανείων, ανήλθε στις 218 μ.β. στο 1ο 3μηνο 2017 σε επίπεδο Ομίλου, από 212 μ.β. στο 1ο 3μηνο 2016.

     Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε οριακή ζημία ύψους €6 εκατ. το 1ο 3μηνο 2017, σε σύγκριση με ζημία €35 εκατ. το 1ο 3μηνο 2016. Στην Ελλάδα το 1ο 3μηνο 2017 αναγνωρίσθηκαν καθαρές ζημιές €13 εκατ. έναντι ζημίας €19 εκατ. το 1ο 3μηνο 2016.  


Κύρια Σημεία Μεγεθών: 6ο Συνεχόμενο 3μηνο Μείωσης NPLs/NPEsΟι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €41,0 δισ. στα τέλη Μαρτίου 2017, μειωμένες κατά €1,4 δισ., έναντι του Δεκεμβρίου 2016 (-3%), κυρίως λόγω εκροών στην Ελλάδα (€1,3 δισ.), ακολουθώντας παρόμοια τάση με την ίδια περίοδο του 2016 (-€1,1 δισ.), ενώ σε ετήσια βάση σημείωσαν άνοδο κατά €2,6 δισ. ή 7%. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα έφτασαν στα €38,0 δισ., ενώ οι καταθέσεις εξωτερικού στα €2,9 δισ. στο τέλος του 1ου 3μηνου 2017.

     Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα σχεδόν υποδιπλασιάστηκε κατά το τελευταίο 12μηνο, υποχωρώντας στα €15,5 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2017 από €30,4 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2016. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε κατά €5,5 δισ. κατά το 1ο 3μηνο 2017. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από το μηχανισμό ELA μειώθηκε στα €11,0 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2017 από €16,1 δισ. ένα χρόνο πριν και από €11,9 δισ. στα τέλη Δεκεμβρίου 2016, ενώ η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα €4,5 δισ. από €14,4 δισ. και €9,0 δισ. αντίστοιχα. H χρηματοδότηση από διατραπεζικά repos αυξήθηκε περαιτέρω στα €8,0 δισ. τον Μάρτιο του 2017 από €3,3 δισ. ένα χρόνο πριν και €5,9 δισ. στα τέλη του 2016.     

     Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών διαμορφώθηκαν στα €63,8 δισ. στα τέλη Μαρτίου 2017, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα €47,4 δισ. Το σύνολο των προ προβλέψεων δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα €60,2 δισ., ενώ των διεθνών δραστηριοτήτων στα €3,6 δισ. Τα συνολικά δάνεια μειώθηκαν κατά €0,4 δισ. από την αρχή της χρονιάς, ή κατά €1,2 δισ. συμπεριλαμβανομένων των διαγραφών. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 116% από 128% στα τέλη Μαρτίου 2016.

     Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Μαρτίου 2017 σε 16,8%, ενώ με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ σε 16,3%. Στο τέλος Μαρτίου 2017, τo σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε €9,8 δισ. αμετάβλητο σε σύγκριση με την αρχή της χρονιάς.

 
Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 37,8% το 1ο 3μηνο 2017, με το υπόλοιπό τους να μειώνεται για 6ο συνεχόμενο 3μηνο. Η συνολική μείωσή τους στους τελευταίους 12 μήνες έφτασε τα €2,3 δισ., με το υπόλοιπο των NPLs να υποχωρεί στα €24,1 δισ. το Μάρτιο του 2017. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων του Ομίλου, μετά από πτώση τεσσάρων συνεχόμενων τριμήνων, αυξήθηκε κατά €0,4 δισ. το 1ο 3μηνο 2017, με επηρεασμένος αρνητικά  από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και εξαιτίας δύο μεγάλων εταιρικών λογαριασμών, για τους οποίους η Τράπεζα αποφάσισε να ακολουθήσει πιο αυστηρή προσέγγιση. Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Μαρτίου 2017 ανήλθε στο 68% από 66% στο τέλος Μαρτίου 2016. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο τέλος Μαρτίου 2017 ήταν στο 52%, με κάλυψη από συσσωρευμένες προβλέψεις στο 46%.

Κατά τη διάρκεια του 1ου 3μήνου 2017, στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του Ελληνικού Δημοσίου χρέους, ανταλλάχθηκαν ομόλογα EFSF και ESM κυμαινόμενου επιτοκίου ονομαστικής αξίας €2,0 δισ. τα οποία κατείχε η Τράπεζα, με νέα ομόλογα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) σταθερού επιτοκίου ή με μετρητά.

     Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα στο τέλος Μαρτίου 2017 έφτασε τις 649 μονάδες (μειωμένα κατά 11 σε τριμηνιαία και 52 σε ετήσια βάση), ενώ σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 911. Έτσι, ο στόχος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας για 650 μονάδες στην Ελλάδα στο τέλος του 2017, έχει ήδη επιτευχθεί.
     Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στο τέλος Μαρτίου 2017 σε 17.641 άτομα, από τα οποία τα 14.054 στην Ελλάδα.
 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<