Επιστροφή στην κερδοφορία πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς

30-08-2016, 17:43
Επιστροφή στην κερδοφορία πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς

Επιστροφή στην κερδοφορία  πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς στο β' τρίμηνο του έτους. Ειδικότερα, τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε κέρδος €20 εκατ. το 2ο τρίμηνο 2016 από ζημία €37 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2016.

 

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα €362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα €288 εκατ. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα ήταν €278 εκατ., +16% ετησίως. Τα οργανικά έσοδα του Ομίλου (καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών) συνιστούν το 93% των επαναλαμβανόμενων καθαρών εσόδων το 2ο 3μηνο 2016, αυξημένα 4% ετησίως.

 

Σε εξαμηνιαία βάση τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου ανήλθαν σε €554 εκατ. με άνοδο 6% έναντι του 1ου εξαμήνου 2015.

 

Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €484 εκατ., + 4% έναντι του 2ου τριμήνου 2015 και +1% έναντι του προηγούμενου 3μήνου. Στην Ελλάδα τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε €449 εκατ., +9% ετησίως και +2% τριμηνιαίως, ευνοημένα από τον μηδενισμό της χρήσης εγγυήσεων του Ν.3723/2008 και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς αποδεσμεύθηκε πλήρως από τη χρήση του Ν.3723 στα τέλη Απριλίου 2016. Η αποκλιμάκωση του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα συνεχίσθηκε, με το μέσο επιτόκιο το 2ο τρίμηνο στις 51 μονάδες βάσης (μβ) από 59 μβ το 1ο 3μηνο 2016 και 65 μβ το τελευταίο τρίμηνο 2015. To καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) του Ομίλου βελτιώθηκε στο 2,89% από 2,81% το 1ο τρίμηνο 2016.

 

Σε εξαμηνιαία βάση τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €962 εκατ. με άνοδο 1% έναντι του 1ου εξαμήνου 2015.

 

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα €79 εκατ. το 2ο 3μηνο 2016, +3% έναντι του 2ου 3μήνου 2015. Στην Ελλάδα η άνοδος ήταν επίσης 3% ετησίως (€71 εκατ). Τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν στις 47 μβ το 2ο τρίμηνο 2016 από 43 μβ το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

 

Σε εξαμηνιαία βάση τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ανήλθαν σε €153 εκατ. με οριακή υποχώρηση 2% έναντι του 1ου εξαμήνου 2015.

 

Τα συνολικά καθαρά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στο 2ο τρίμηνο 2016 σε €689 εκατ., +19% σε ετήσια βάση. Πέραν της βελτίωσης των οργανικών εσόδων που προαναφέρθηκε, τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά €77 εκατ. από έκτακτο χρηματοοικονομικό κέρδος από τη συμμετοχή στη Visa Europe κατά την πώλησή της στη Visa Inc. Eξαιρώντας το όφελος αυτό, τα καθαρά έσοδα σημείωσαν ετήσια αύξηση 6%.

 

Σε εξαμηνιαία βάση τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €1.183 εκατ. με άνοδο 3% έναντι του 1ου εξαμήνου 2015.

Το λειτουργικό κόστος του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €327 εκατ., μειωμένο κατά 2% σε σχέση με το 2ο 3μηνο 2015. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση το 1ο εξάμηνο 2016 διαμορφώθηκε στο 53%, με βελτίωση από 55% το αντίστοιχο εξάμηνο 2015, ενώ στην Ελλάδα 51% από 53% αντίστοιχα.

 

Σε εξαμηνιαία βάση τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €629 εκατ. σχεδόν σταθερά έναντι του 1ου εξαμήνου 2015.

 

Οι προβλέψεις δανείων το 2ο τρίμηνο 2016 συνέχισαν την πορεία αποκλιμάκωσης και διαμορφώθηκαν σε €265 εκατ. έναντι €289 εκατ. το 1ο τρίμηνο του έτους και €1.384 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2015.

 

Το προ φόρων αποτέλεσμα του Ομίλου για το 1ο εξάμηνο 2016 ήταν οριακό κέρδος €1 εκατ. σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για κερδοφόρα χρήση το 2016.

 

Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε κέρδος €20 εκατ. το 2ο τρίμηνο 2016 από ζημία €37 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2016.

 

Σε εξαμηνιαία βάση τα καθαρά αποτελέσματα που αναλογούν στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε οριακή ζημία €17 εκατ. έναντι ζημίας €1,1 δισ. το 1ο εξάμηνο 2015

 

Οι καταθέσεις πελατών του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €38,4 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2016, αυξημένες κατά €0,5 δισ. έναντι του Μαρτίου 2016. Σημειώνεται ότι κατά τον Ιούνιο σημειώθηκε η ελαφρά αυτή άνοδος, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της 1ης αξιολόγησης του 3ου προγράμματος οικονομικής στήριξης της χώρας. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα σημείωσαν άνοδο €0,4 δισ. το 2ο 3μηνο 2016 και διαμορφώθηκαν στα €35,5 δισ, ενώ οι καταθέσεις εξωτερικού διαμορφώθηκαν στο τέλος Ιουνίου 2016 σε €2,9 δισ., αυξημένες κατά €0,1 δισ. σε σχέση με τον Μάρτιο 2016.

 

Σε ετήσια βάση οι καταθέσεις στην Ελλάδα είναι οριακά αυξημένες κατά 1%, ωστόσο οι ενδείξεις κατά το 3ο τρίμηνο είναι θετικές, με ανοδική τάση επιστροφής καταθέσεων, σε συνέχεια και της νέας χαλάρωσης των capital controls στα τέλη Ιουλίου 2016.

 

Σημαντικά μειωμένη η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα, στα €26,8 δισ. (EΚΤ: €12,4 δισ.) στο τέλος Ιουνίου 2016 από €30,4 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2016. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από το μηχανισμό ELA μειώθηκε στα €14,4 δισ. τον Ιούνιο 2016 από €16,1 δισ. τον Μάρτιο 2016.

 

Σε ετήσια βάση η χρηματοδότηση μέσω ELA στα τέλη Ιουνίου 2016 ήταν σημαντικά χαμηλότερη κατά €8 δισ., ενώ σήμερα η χρηματοδότηση είναι περαιτέρω μειωμένη κατά €1 δισ. Ταυτόχρονα, η πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά έναντι ενεχύρων έχει βελτιωθεί με υπόλοιπα άνω των €5 δισ. σήμερα από μηδενικό υπόλοιπο ένα έτος νωρίτερα.

 

Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών διαμορφώθηκαν στα €66,2 δισ. τον Ιούνιο 2016, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €48,9 δισ. Το σύνολο των μεικτών δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα €62,3 δισ., ενώ τα δάνεια από τις διεθνείς δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα €3,9 δισ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις μειώθηκε στο 127% τον Ιούνιο 2016, από 129% το Μάρτιο 2016 και 137% τον Ιούνιο 2015.

 

Σε ετήσια βάση τα δάνεια στην Ελλάδα στα τέλη Ιουνίου 2016 σημείωσαν υποχώρηση κατά 3%, ενώ ο ρυθμός μείωσης τους σημειώνει σημαντική επιβράδυνση.

 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου, διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου 2016 σε 17,5%. Με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, o δείκτης ανήλθε στο 16,6% (και οι 2 δείκτες με προσαρμογή για τις αποεπενδύσεις των δραστηριοτήτων της Κύπρου και της ΑΤΕ Ασφαλιστικής).

 

Και οι δύο δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας είναι ουσιαστικά αμετάβλητοι σε τριμηνιαία βάση.

 

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 39,2%, με το υπόλοιπό τους να μειώνεται σημαντικά για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Η μείωση από το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 έφτασε τα €1,6 δισ. στα €25,9 δισ. τον Ιούν.2016 από €27,5 δισ. τον Σεπτ.2015. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων του Ομίλου ήταν αρνητικός για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, διαμορφούμενος για το 2ο τρίμηνο 2016 σε -€189 εκατ., με αρνητική παραγωγή στην Ελλάδα σε όλα τα δανειακά χαρτοφυλάκια. Ειδικά για τα δάνεια ιδιωτών, ήταν το 3ο διαδοχικό τρίμηνο με αρνητικό σχηματισμό νέων καθυστερήσεων. Παράλληλα, ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Ιουνίου 2016 ενισχύθηκε περαιτέρω στο 67% από 66% στο τέλος Μαρτίου 2016, ενώ ένα έτος πριν στο τέλος Ιουνίου 2015 ήταν στο 61%.

 

Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα στο τέλος Ιουνίου 2016 μειώθηκε περαιτέρω κατά 23 καταστήματα στη διάρκεια του 2ου 3μήνου 2016 και διαμορφώθηκε σε 678 μονάδες (σήμερα στις 673), ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθε σε 939, με μείωση 42 μονάδων τριμηνιαίως.

 

Στόχος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας είναι οι 650 μονάδες στην Ελλάδα στο τέλος του 2017, επίπεδο το οποίο αναμένεται να επιτευχθεί αρκετά νωρίτερα.

 

Σε συνέχεια προγράμματος αποχώρησης, το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου 2016 σε 18.525 άτομα (-734 τριμηνιαίως), ενώ στην Ελλάδα σε 14.958 άτομα (-670 τριμηνιαίως).

 

Εντός του 2ου 3μήνου 2016 υλοποιήθηκε πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού με συμμετοχή περίπου 1.000 εργαζομένων. Η παραπάνω μείωση θα περιορίσει τις δαπάνες προσωπικού ανά τρίμηνο κατά περίπου €10 εκατ. (6% των τριμηνιαίων δαπανών προσωπικού του 2ου τριμήνου 2016) από τα αμέσως προσεχή τρίμηνα.

 

Δηλώσεις στελεχών

 

«Η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης της χώρας μας διασφαλίζει τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών στην ελληνική οικονομία. Η σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς και η συνεπής εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης επέτρεψαν την επίτευξη των στόχων της Τράπεζας Πειραιώς κατά τα τελευταία τρίμηνα. Η Τράπεζα συνεχίζει με προσήλωση την προσπάθεια για μείωση των NPLs, ενίσχυση της ρευστότητάς της και επαναφορά σε κερδοφορία, στοιχεία που είναι εμφανή στην απόδοση του 2ου τριμήνου 2016.

Κύριος άξονας της δράσης μας παραμένει το όφελος των μετόχων και των πελατών μας, επιχειρήσεων και νοικοκυριών, που δοκιμάσθηκαν έντονα από την έναρξη της κρίσης ως σήμερα. Παράλληλα, στόχος μας είναι η μέγιστη δυνατή συμβολή της Τράπεζας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης καταθετών και επενδυτών που θα οδηγήσουν σε ανάκαμψη της οικονομίας προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.»

Χαρίκλεια Απαλαγάκη, Προέδρος Διοικητικού Συμβουλίου

 

«Ο Όμιλος Πειραιώς κατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου 2016 εμφάνισε θετικό καθαρό αποτέλεσμα €20 εκατ. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων έφθασαν τα €288 εκατ. με αύξηση 8%, ως αποτέλεσμα της ανόδου των καθαρών εσόδων που ενισχύθηκαν κατά 5% σε τριμηνιαία βάση. Η σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας αντανακλάται και στη βαθμιαία βελτίωση της ρευστότητας, με καταθετικές εισροές τους τελευταίους 3 μήνες, περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, αλλά και επαναφορά του waiver από την ΕΚΤ για τα ελληνικά ομόλογα.

Η πολιτική της Τράπεζας για ενεργητική διαχείριση των προβληματικών δανείων οδήγησε σε εκ νέου μείωση των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά €445 εκατ. σε τριμηνιαία βάση. Από τον Σεπτέμβριο 2015 που ήταν η «κορύφωση» για τα NPLs του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς έως τα τέλη Ιουνίου 2016, δηλαδή σε διάστημα 9 μηνών, τα υπόλοιπα των δανείων σε καθυστέρηση μειώθηκαν κατά €1,6 δισ. O δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 του Ομίλου διατηρήθηκε στο ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο του 17,5%, και είναι από τους υψηλότερους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επίδοση του 2ου τριμήνου τοποθετεί την Τράπεζα σε τροχιά επίτευξης των στόχων του 2016, θέτοντας τις βάσεις για την υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού της.»

Γιώργος Πουλόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

 

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<