Έως 31/8 η καταχώρηση αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών στο μητρώο του ΥΠΑΑΤ

17-08-2016, 11:34
Έως 31/8 η καταχώρηση αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών στο μητρώο του ΥΠΑΑΤ

Ειδική πρόνοια για την πρώτη καταχώρηση των ήδη αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών, η οποία θα διενεργηθεί από τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας Κτηνοτροφίας μέχρι την 31 Αυγούστου 2016 για τα βασικά στοιχεία κάθε Οργάνωσης Παραγωγών, όπως ορίζονται στο σχετικό άρθρο, και αφορούν στα έτη 2014 και 2015, περιλαμβάνεται στις ρυθμίσεις υπουργικής απόφασης για την θέση σε λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών» από το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επίσης, όπως αναφέρει το paseges.gr, η 15 Σεπτεμβρίου 2016 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την καταχώρηση των στοιχείων των παραγωγών μελών των οργανώσεων.

 

Όπως έχει τονιστεί από το υπουργείο, στην εφαρμογή καταχωρείται κάθε Οργάνωση Παραγωγών και κάθε Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών που έχει αναγνωριστεί ή θα αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 8 της 266355/2009 Κ.Υ.Α.

 

Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα ενημερώνονται κάθε έτος, και ειδικά τα στοιχεία των παραγωγών μελών και των προϊόντων του παραρτήματος Ι μέρος ΙΧ του Κανονισμού ΕΕ 1308/2013 θα καταχωρούνται μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους.

 

Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, με την λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής θα υπάρξει ένα αξιόπιστο σύστημα ενημέρωσης για τις Οργανώσεις Παραγωγών και τα μέλη τους, το οποίο θα αποτρέψει τον κίνδυνο διπλοεγγραφών και θα συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία των Οργανώσεων Παραγωγών και στην αποτελεσματική δράση τους.

 

Οι Οργανώσεις Παραγωγών οφείλουν να ενημερωθούν και να ενημερώσουν τα μέλη τους για την λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής ώστε να υποβάλλονται εμπρόθεσμα κάθε έτος τα απαιτούμενα στοιχεία, γεγονός που θα συμβάλλει στην αποτελεσματική εκτέλεση των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων.

 

Οι ρυθμίσεις

 

Αναλυτικά, στην εν λόγω απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 2516 - 16.08.2016, αναφέρονται τα εξής:

 

Άρθρο 1

 

Η αρ. 266355/11-02-2009 (Β' 594) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:

 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Η διάρκεια της εθνικής στρατηγικής καθορίζεται σε εννεαετή (2009-2017)».

 

2. Μετά το άρθρο 26 προστίθεται άρθρο 26α ως εξής:

 

«Άρθρο 26α

 

Μητρώο Οργανώσεων

 

Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

 

1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή «Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών». Αρμόδια αρχή για την ενημέρωση και τήρηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής ορίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

2. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή καταχωρούνται για κάθε Οργάνωση Παραγωγών και Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών που έχει αναγνωριστεί ή αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας τα κάτωθι:

α. Βασικά στοιχεία: Κωδικός Οργάνωσης Παραγωγών ή Ένωσης Οργανώσεων Παραγωγών, επωνυμία, περιφερειακή ενότητα, νομική μορφή, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.

β. Λεπτομερή στοιχεία επικοινωνίας.

γ. Αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης αναγνώρισης και ενδεχόμενων τροποποιήσεων αυτής καθώς και αποφάσεων επιβολής κυρώσεων (προειδοποιητική επιστολή, αναστολή αναγνώρισης, ανάκλησης αναγνώρισης).

δ. Προϊόντα του Παραρτήματος Ι μέρος IX του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 τα οποία περιλαμβάνονται κάθε έτος στην απόφαση αναγνώρισης.

ε. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 50 παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 543/2011 στην περίπτωση που αυτό εφαρμόζεται.

στ. Στοιχεία των παραγωγών μελών (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο) και προϊόντα του Παραρτήματος Ι μέρος IX του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 τα οποία περιλαμβάνονται στην απόφαση αναγνώρισης της Οργάνωσης Παραγωγών και τα οποία καλλιεργεί και διακινεί μέσω αυτής κάθε μέλος της.

 

3. Τα ανωτέρω στοιχεία ενημερώνονται κάθε έτος για κάθε επερχόμενη μεταβολή και τουλάχιστον μια φορά πριν από την υποβολή των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των τροποποιήσεων αυτών. Ειδικά τα στοιχεία της περίπτωσης στ καταχωρούνται έως την 30η Απριλίου έκαστου έτους και αφορούν τα στοιχεία των παραγωγών μελών του προηγούμενου έτους από εκείνο της καταχώρησης.

 

4. Πρώτη καταχώρηση στοιχείων.

α. Για τις Οργανώσεις Παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί έως την έκδοση της παρούσας απόφασης τα στοιχεία των ως άνω περιπτώσεων της παραγράφου 2του παρόντος άρθρου καταχωρούνται εντός των κάτωθι προθεσμιών:

i) α, β, γ, δ, και ε έως την 31η Αυγούστου 2016. Τα στοιχεία των περιπτώσεων δ και ε αφορούν τα έτη 2014 και 2015.

ii) στ έως την 15η Σεπτεμβρίου 2016 και αφορούν τα έτη 2014 και 2015. Για τις Οργανώσεις Παραγωγών που αναγνωρίστηκαν εντός του έτους 2016 τα στοιχεία της περίπτωσης στ αφορούν μόνο το έτος 2015.

β. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων καταχωρούν τα στοιχεία του παρόντος άρθρου. Τα στοιχεία που καταχωρούνται αντιστοιχούν σε εκείνα που διαθέτουν οι ανωτέρω Υπηρεσίες κατόπιν των ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις επιτροπές της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 26 της παρούσας απόφασης.

 

3. Μέσω της ηλεκτρονικής καταγραφής των ανωτέρω στοιχείων παρέχεται ο απαραίτητος μηχανισμός ελέγχου ώστε να είναι εφικτός σε επίπεδο χώρας ο έλεγχος της τήρησης των απαιτήσεων της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 153 και του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 160 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

4. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της ανωτέρω παραγράφου η επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 26 της παρούσας απόφασης και εφόσον είναι αναγκαίο, διενεργεί τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διαπιστώσει αν τηρείται η καταστατική υποχρέωση των μελών των Οργανώσεων Παραγωγών να είναι μέλη μίας μόνο οργάνωσης παραγωγών για ένα συγκεκριμένο προϊόν της εκμετάλλευσης και να διαθέτουν στο εμπόριο το σύνολο της σχετικής παραγωγής τους μέσω αυτής. Η ανωτέρω επιτροπή συντάσσει πρακτικό ελέγχου με τα αποτελέσματα που προέκυψαν και το αποστέλλει στον Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης που έχει συσταθεί στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.4 του άρθρου 8 της παρούσας και στην ελεγχόμενη Οργάνωση Παραγωγών. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών το πρακτικό ελέγχου κοινοποιείται στην Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.»

 

Άρθρο 2

 

Στην παράγραφο 4 του Άρθρου 13 συμπληρώνεται εδάφιο στο τέλος αυτής ως εξής:

«γ) Για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ανωτέρω η Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας δεν ζητά επιπλέον δικαιολογητικά πέραν εκείνων που ενδεχομένως έχει ζητήσει και έχει παραλάβει η αρμόδια ΔΑΟΚ μέχρι την 5η Νοεμβρίου».

 

Άρθρο 3

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<