Πακέτο 6 δισ. για το νέο αγροτικό μοντέλο

16-11-2015, 13:27
Πακέτο 6 δισ. για το νέο αγροτικό μοντέλο

Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,7 δισ. κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 6 δισ. ευρώ.

Στο νέο πρόγραμμα προβλέπεται πριμ έως 100.000 ευρώ για μικρούς Συνεταιρισμούς, 600 εκατ. για «οικολογική» γεωργία και κτηνοτροφία και ενίσχυση 22.000 ευρώ για 14.000 νέους αγρότες. Επίσης, προβλέπονται κονδύλια ύψους 400 εκατ. για προγράμματα Leader.

Το νέο επταετές ΠΑΑ, που υποβλήθηκε προς έγκριση από την Κομισιόν , «ξεκλειδώνει» κοινοτικούς πόρους ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με στόχο τη μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας σε ένα ισχυρό και βιώσιμο αγροδιατροφικό μοντέλο, μπαίνει σε εφαρμογή αναπτυξιακό σχέδιο για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η οριστική έγκριση του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020, το οποίο υποβλήθηκε στην Κομισιόν στην τελική του μορφή, αφού προηγουμένως πραγματοποιήθηκε συστηματική διαβούλευση με τους εταίρους και διαπραγμάτευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, προκειμένου να ενσωματωθούν σχόλια και παρατηρήσεις της Επιτροπής επί του αρχικά υποβληθέντος Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται γύρω από τους δύο στόχους:  

Πρώτον, στη μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας σε ένα ισχυρό και βιώσιμο αγρoδιατροφικό μοντέλο και δεύτερον, στη συνολικότερη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της ελληνικής υπαίθρου.

Το νέο ΠΑΑ 2014-2020 είναι ύψους 4,7 δισ. κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 6 δισ. ευρώ.
Στρατηγικοί στόχοι του νέου Προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτική οικονομίας, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημιουργία προϋποθέσεων βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών μέσα από την ταυτόχρονη αξιοποίηση των φυσικών πόρων, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αγροτικής τους παράδοσης.

Στη νέα ΚΑΠ και στους δύο Πυλώνες, οι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι ανέρχονται στα 20 δισ. ευρώ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Οι προτεραιότητες της στρατηγικής αγροτικής ανάπτυξης θα εξυπηρετηθούν από τα νέα Μέτρα και Δράσεις που προβλέπονται στο νέο Πρόγραμμα, μέσω αξιοποίησης:

-Των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας που έχουμε εξασφαλίσει με τα υπόλοιπα επενδυτικά και διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ).

-Της ισόρροπης εφαρμογής και εκχώρησης πόρων και αρμοδιοτήτων στις ελληνικές Περιφέρειες. Για τον σκοπό της ολοκληρωμένης θεώρησης των προοπτικών ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών της Περιφέρειας εκπονήθηκαν συγκεκριμένα επιχειρησιακά πλάνα και μελέτες (έξυπνης εξειδίκευσης, ΠΕΠ, CLLD κ.λπ.).

«Παραλάβαμε ένα σχέδιο Προγράμματος που είχε επιστρέψει από την Κομισιόν κυριολεκτικά διάστικτο από παρατηρήσεις και σχόλια. Το αναμορφώσαμε ριζικά και το επανυποβάλαμε, έτσι ώστε να λειτουργήσει ως το βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και της ίδιας της υπαίθρου τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου.

Μέσα από το Πρόγραμμα, συμπλήρωσε, φιλοδοξία είναι να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της μακροχρόνιας ύφεσης και να επιταχυνθεί η αειφόρος ανασυγκρότηση των αγροτικών περιοχών.

Τα μέτρα του νέου Προγράμματος

Το νέο Πρόγραμμα, χωρίζεται σε Μέτρα, μέσα στα οποία βρίσκονται μεταξύ άλλων τα Σχέδια Βελτίωσης, οι Νέοι Αγρότες (πριμ από 22.000 ευρώ), το πριμ των μικρών εκμεταλλεύσεων, η μεταποίηση , τα βιολογικά, η εξισωτική (10 ευρώ/στρέμμα, μέσα και η φυτική παραγωγή) κ.λπ. Τα χρήματα συνολικά που θα δοθούν, από Ευρώπη και εθνική συμμετοχή, φτάνουν τα 5.870.466.756,39 ευρώ.

Τα Μέτρα έχουν ως εξής, όπως υποβλήθηκαν, με τις πρώτες προσκλήσεις να αναμένονται στις αρχές του 2016:
- Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης.
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση.
- Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.
- Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού. Εμπεριέχονται τα Σχέδια Βελτίωσης και η Μεταποίηση .
- Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων.
- Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων. Πριμ Νέων Αγροτών από 22.000 ευρώ, πριμ για μικρές εκμεταλλεύσεις 14.000 ευρώ, ενίσχυση για νέες επιχειρήσεις .
- Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές.
- Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και τη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών.
- Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών. Έως 100.000 ετησίως ενίσχυση για τη σύσταση νέων Ομάδων.
- Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα. Περιέχεται η νιτρορύπανση, οι σπάνιες φυλές και τα κλαδέματα.
- Βιολογικές καλλιέργειες. Ενισχύονται και τα φρουτολαχανικά.
- Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα.
- Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα . Εξισωτική αποζημίωση .
- Καλή διαβίωση των ζώων
- Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων).

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<