Τι ισχύει για τη συνδεδεμένη στο σπαράγγι

27-05-2015, 14:23
Τι ισχύει για τη συνδεδεμένη στο σπαράγγι

Δόθηκε στην δημοσιότητα η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια σπαραγγιου.

 Σύμφωνα με την Απόφαση, το ύψος της ενίσχυσης θα κυμαίνεται στα 1,5 εκατ. ευρώ περίπου ανά έτος (από 1,5 εκατ. ευρώ το 2015 μέχρι 1.432.364 εκατ. ευρώ το 2020), ενώ η έκταση αναφοράς ορίζεται στα 39.000 στρέμματα.  
 

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό 1353/56374 απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 943/Β/26.5.2015, με την οποία καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου, για τη χορήγηση της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια σπαραγγιού, αναφερόμενη εφεξής ως «συνδεδεμένη ενίσχυση», ως εξής:

 
Περίοδος Εφαρμογής − Πόροι Χρηματοδότησης

 

Η συνολική περίοδος εφαρμογής της παρούσας αφορά τα ημερολογιακά έτη ενίσχυσης 2015 έως και 2020.

 

Το ύψος της χρηματοδότησης προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του Καν(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και επιμερίζεται για κάθε έτος ως ακολούθως:

Για το 2015 1.500.000 €, για το 2016 1.482.341€, για το 2017 1.464.662 €, για το 2018 1.448.512 €, για το 2019 1.432.364 € και  για το 2020 1.432.364 €.

 

Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52.6 του Καν(ΕΕ)1307/2013 ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες εννιακόσια (3.900) εκτάρια για κάθε έτος εφαρμογής της παρούσας.

 

Δικαιούχοι − Όροι συμμετοχής και επιλεξιμότητας

 

Δικαιούχοι της ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσας είναι οι γεωργοί − καλλιεργητές σπαραγγιού που καλύπτουν σωρευτικά τις παρακάτω απαιτήσεις:

α) καλλιεργούν κατ’ ελάχιστο δύο (2) στρέμματα σπαράγγι σε επιλέξιμες εκτάσεις,

β) χρησιμοποιούν ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και τον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών, και

γ) παραδίδουν από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου κάθε έτους, τουλάχιστον διακόσια πενήντα κιλά (250kg) νωπού προϊόντος ανά επιλέξιμο στρέμμα στους φορείς του άρθρου 5 της παρούσας

 

Υποχρεώσεις δικαιούχων

 

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του προηγούμενου άρθρου υποχρεούνται να:

 

α) δέχονται τις υποδείξεις και διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές αρχές ελέγχου, παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί,

 

β) τηρούν τα αποδεικτικά παράδοσης του σπαραγγιού στους φορείς του άρθρου 5 της παρούσας για τουλάχιστον πέντε (5) έτη,

 

γ) υποβάλλουν αίτημα συμμετοχής στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης σε ειδική θέση που έχει προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό στο έντυπο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας − Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, και

 

δ) υποβάλλουν τα απαιτούμενα επίσημα παραστατικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές εγκυκλίους του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και διέπονται από τα οριζόμενα στις σχετικές αποφάσεις για την βασική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων και τωνπροθεσμιών υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας− Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

 

Η υποβολή αιτήματος λήψης ενίσχυσης από τον γεωργό, συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή εκ μέρους του των οριζόμενων στην παρούσα απόφαση, σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

 

Φορείς − Υποχρεώσεις Φορέων

 

Α. Οι δικαιούχοι του άρθρου 3 προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται να παραδίδουν το προϊόν τους νωπό σε κάποιον από τους παρακάτω φορείς:

 

1. Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ), όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ.β του Ν.4015/2011 «σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου − οργάνωση της εποπτείας του κράτους», όπως ισχύει κάθε φορά.

 

2. Οργανώσεις Παραγωγών, σύμφωνα με τον Καν(ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της αριθμ.266355/11−02−2009 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

3. Τυποποιητικές ή/και συσκευαστικές ή/και μεταποιητικές ή/και εξαγωγικές μονάδες σπαραγγιού.

 

Β. Οι παραπάνω φορείς υποχρεούνται να:

 

1. είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (MENO), εφόσον ασκούν εμπορική δραστηριότητα,

 

2. υποβάλλουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους και πριν την έναρξη των παραδόσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ

αίτημα συμμετοχής στο καθεστώς που περιγράφεται από την παρούσα, συνοδευμένο, κατά περίπτωση, από:

-αντίγραφο της απόφασης αναγνώρισης (για τις ΑΣΟ και Οργανώσεις Παραγωγών),

-έναρξη επιτηδεύματος και

-βεβαίωση εγγεγραμμένου μέλους στο MENO, εφόσον ασκούν εμπορική δραστηριότητα Κατά παρέκκλιση, για το έτος 2015 η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Ιουλίου 2015.

 

Τα παραπάνω αιτήματα, χωρίς τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, κοινοποιούνται ταυτόχρονα με ευθύνη του φορέα στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης − Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας) και στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ).

 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τα αιτήματα των φορέων συντάσσει σχετικό μητρώο για όλη την περίοδο που καλύπτεται από την παρούσα.

 

Οι φορείς μπορούν να απεντάσσονται από το σχετικό μητρώο με αίτηση διαγραφής στα ανωτέρω διαστήματα, από το επόμενο έτος της ένταξής τους.

 

3. Χορηγούν σε καθένα γεωργό − καλλιεργητή σπαραγγιού, που παραδίδει σε αυτούς το προϊόν του, αποδεικτικό ποσοτικής παράδοσης − παραλαβής, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του γεωργού − καλλιεργητή (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ ποσότητα που παραδόθηκε σε κιλά και ημερομηνία παράδοσης) και τα αντίστοιχα στοιχεία του φορέα που παρέλαβε το προϊόν (επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ). Το εν λόγω παραστατικό συνυπογράφεται εις διπλούν, ένα για κάθε συμβαλλόμενο.

 

4. Υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε γεωργό − καλλιεργητή. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον το ΑΦΜ του γεωργού, την συνολική παραλάμβανα μένη ποσότητα και τα αναλυτικά στοιχεία του αποδεικτικού ποσοτικής παραλαβής − παράδοσης.

 

5. Τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων και παραστατικών που απαιτούνται για τους διοικητικούς και λογιστικούς ελέγχους για πέντε (5) έτη.

 

6. Διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων.

 

Καθορισμός και καταβολή της ενίσχυσης

 

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται ετησίως, υπό την μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης ανά εκτάριο.

 

2. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης − Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 53 του Καν(ΕΕ)639/2014.

 

Για το σκοπό αυτό, μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) γνωστοποιεί στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και στη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων τον συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων σπαραγγιού για το συγκεκριμένο έτος.

 

3. Το αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) κοινοποιεί στην Επιτροπή όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία για την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη που χορηγήθηκε κατά το αμέσως προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 67 του Καν(ΕΕ)639/2014

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.20.2020 15:16

Η Κομισιόν ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα 39,6 εκατ. ευρώ για παραγωγούς λαχανικών
Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό σε παραγωγούς επιτραπέζιων ελιών "Kαλαμών", πρώιμο καρπούζι χαμηλής κάλυψης και εαρινή πατάτα.

04.10.2018 11:57

Πληρωμή εντός 30 ημερών προβλέπει το σχέδιο εμπορίας της ΕΕ
Προθεσμία πληρωμής 30 ημερών, ακυρώσεις τελευταίας στιγμής παραγγελιών φθαρτών αγαθών, μονομερείς και αναδρομικές αλλαγές στις...

02.21.2017 15:07

Παράταση ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Μέτρο 11 "Βιολογικές καλλιέργειες"
Για το Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ),...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<