Δάνεια για αγρότες από 19 έως 50 ετών

26-05-2015, 13:31
Δάνεια για αγρότες από 19 έως 50 ετών

Αίτηση για δάνειο στην Τράπεζα Πειραιώς μπορούν να κάνουν οι νέοι και νεοεισερχόμενοι αγρότες, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα Νέων Αγροτών, εφόσον πληρούν δύο βασικές προϋποθέσεις: ξεκινούν τώρα την αγροτική τους δραστηριότητα και είναι 19 έως 50 ετών.

 

Το «Δάνειο Υποστήριξης Νέων & Νεοεισερχόμενων Αγροτών» μπορεί να εκδοθεί για αγορά καλλιεργήσιμης γης, φυτικού ή ζωικού κεφαλαίου και μηχανολογικού εξοπλισμού, αγορά/ανέγερση/αποπεράτωση/βελτίωση γεωργο-κτηνοτροφικών κτισμάτων. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και, ειδικά για νέους ηλικίας έως 40 ετών, για την αγορά γης δύναται να υπάρξει επιδότηση επιτοκίου έως και 100%. Η διάρκειά του φθάνει μέχρι:

  • ·        10 έτη για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού.
  • ·        15 έτη για ανέγερση/βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και αγορά γης.
  • ·        6 έτη για αγορά φυτικού ή και ζωικού κεφαλαίου.

Η αποπληρωμή του δανείου γίνεται με 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες δόσεις, ενώ το ύψος χρηματοδότησης μπορεί να είναι από 5.000 έως 150.000 ευρώ, με μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης έως το 80% του εκτιμώμενου κόστους της επένδυσης και έως το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειωμένου ακινήτου.

Πριν από την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται να:

-Έχει κύριο φορέα ασφάλισης τον ΟΓΑ ή να έχει υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά στον Οργανισμό και να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής.

-Είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή να έχει καταθέσει αίτηση εγγραφής.

 

Επιτόκιο

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο για όλη τη διάρκεια του δανείου. Σήμερα είναι 7,10%, πλέον της εισφοράς του Ν. 128/75 (που σήμερα ανέρχεται σε 0,12% για τους επαγγελματίες αγρότες). Το επιτόκιο συνδέεται με τον δείκτη ΒΕΑ (Βασικό Επιτόκιο Αγροτών, που σήμερα είναι 7,10%), το οποίο ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς, ανακοινώνεται στον Τύπο και αναγράφεται στο επίσημο τιμολόγιο της Τράπεζας.

Για τους νέους και νεοεισερχόμενους αγρότες ηλικίας έως 40 ετών, για την αγορά καλλιεργήσιμης γης, δύναται να υπάρξει επιδότηση επιτοκίου έως και 100%, κατόπιν απόφασης έγκρισης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία υπάγονται. Συγκεκριμένα, η επιδότηση είναι 100% για τους μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και 70% για τους κατοίκους λοιπών περιοχών.

 

Δαπάνη εξέτασης αιτήματος

Χρέωση εφάπαξ: 200 ευρώ (δεν περιλαμβάνονται έξοδα εκτίμησης, ελέγχου τίτλων, έξοδα παράστασης και εγγραφής προσημείωσης, σύμφωνα με το τιμολόγιο της Τράπεζας).

 

Εξασφαλίσεις

Χρειάζεται 1η προσημείωση ακινήτου σε ποσοστό 125% επί του ποσού του δανείου, επί του/των αγροτεμαχίου/ων της επένδυσης ή επί ακινήτου/των, τα οποία θα πρέπει να είναι ελεύθερα βαρών.

Σε περίπτωση εξασφάλισης μόνο μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνεται σύσταση ενεχύρου επί του αγοραζόμενου εξοπλισμού με νομότυπη επίδοσή του.

 

 

Ασφαλίσεις

Σε περίπτωση προσημείωσης επί ακινήτου, γίνεται υποχρεωτική ασφάλιση του προσημειούμενου ακινήτου για φωτιά και σεισμό, για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με την κατασκευαστική αξία του ακινήτου, σε υφιστάμενο ομαδικό ασφαλιστήριο.

Το κόστος ασφαλίστρων επιβαρύνει τον πελάτη και καταβάλλεται κάθε γενέθλια ημερομηνία του δανείου.

Τέλος, αναλόγως των χρηματοδοτούμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, δύναται να ζητηθεί ασφάλιση για τον εξοπλισμό-μηχανήματα.

 

Πρόωρη ολική ή μερική αποπληρωμή

Υπάρχει δυνατότητα πρόωρης ολικής ή μερικής αποπληρωμής, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία επιβάρυνση του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, ο νέος ή και νεοεισερχόμενος θα είναι υποχρεωμένος (συμβατική δέσμευση) να μείνει στο αγροτικό επάγγελμα τουλάχιστον μέχρι την αποπληρωμή του δανείου.

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<