Πρωτοβουλία Σκιαδά– Γιαννακάκη για ίδρυση τεσσάρων Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

31-03-2015, 14:15
Πρωτοβουλία Σκιαδά– Γιαννακάκη για ίδρυση τεσσάρων Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

 Tην δημιουργία τεσσάρων νέων εθνικών διεπαγγελματικών οργανώσεων για αντίστοιχα προϊόντα εισηγούνται με έγγραφό τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ ο Κωνσταντίνος Σκιαδάς, Ά Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας της ΠΑΣΕΓΕΣ για Ο.Π., και ο Χρήστος Γιανακάκης, Μέλος του Δ. Σ. και Αν. Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας της ΠΑΣΕΓΕΣ για Ο.Π..

Συγκεκριμένα ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας να αποδεχθεί να αναλάβουν την πρωτοβουλία και την ευθύνη τής σύστασης και λειτουργίας τεσσάρων νέων εθνικών διεπαγγελματικών οργανώσεων για τα εσπεριδοειδή, τα πυρηνόκαρπα – μηλοειδή, τα ακτινίδια – σπαράγγια, κ. ά, και για τα οπωρολαχανικά.

 

Το σχετικό αναλυτικό υπόμνημα προς το Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ:

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ-    Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας ΠΑΣΕΓΕΣ για Ο.Π.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Αν. Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας ΠΑΣΕΓΕΣ για Ο.Π.

 

ΑΘΗΝΑ 12-3-2015

 

ΠΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΣΕΓΕΣ

 

Κύριε Πρόεδρε,  κ.κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι,

Σε συνέχεια των όσων συζητήσαμε και συμφωνήσαμε σε προηγούμενες συνεδριάσεις τόσον της Εκτελεστικής Επιτροπής, όσον και του Δ.Σ., και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προβλέπονται:

 

1. Στο Ν.2732/30-7-1999(ΦΕΚ154 Τεύχος Α)

 

2.Στό Ν.4015/21-9-2011(ΦΕΚ210 Τεύχος Α) και τροποποιήσεις αυτού.

 

3.Τήν ΥΑ 336178/2000(ΦΕΚ421Β)

 

4.Τήν ΚΥΑ 2133/101443/20-9-2013

 

5.Τό Ν.4280/2014

 

6.Τούς κωδικούς και ονομασίες προϊόντων Αγροτικού τομέα.

 

7.Την ΚΥΑ  3568/93548/12-9-2012.

 

8. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.), όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

α) Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα» (EE L 299 της 16.11.2007), ο οποίος ενσωμάτωσε τις σχετικές διατάξεις του Καν (ΕΚ) 1182/07 του Συμβουλίου.

β) Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου «σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθμ. 247/2006, (ΕΚ) αριθμ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003» (EE L 30 της 31.01.2009).

γ) Καν (ΕΚ) αριθμ. 1698/05 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 277/21.10.2005)

ε) Καν (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 157 της 15.6.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Καν (ΕΚ) 1405/06 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του Καν (ΕΚ)

1782/03.

ζ) ΚΑΝ(ΕΚ) 885/06 της Επιτροπής, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1290/05 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.

 

9. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/79 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄280).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (Α΄70) και του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄101).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98) του άρθρου 1 παρ.4 του Ν. 2469/97(Α΄38).

δ) Του Ν. 4015/2011 «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου.» (Α΄210)

 

10 το Π.Δ. 86/2012 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. (ΦΕΚ 141/Α΄/2012)

 

11. Την Υ144 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». (ΦΕΚ 2094/Β΄/2012)

 

12. Την απόφαση 2006/595/ΕΚ της 04/08/06 της Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου περιφερειών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» για την περίοδο 2007−2013.

 

13. Την αριθμ. 356007/5−11−1997 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής επιχειρησιακών προγραμμάτων των ομάδων παραγωγών οπωροκηπευτικών»40142

 

14.Τό δεδομένο ότι η νέα μεταρρύθμιση τής ΚΑΠ για το χρονικό ορίζοντα 2015-2020 δίνει προτεραιότητα στις οργανώσεις παραγωγών και στις εθνικές διεπαγγελματικές οργανώσεις,

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

 

Στο Διοικητικό μας Συμβούλιο να αποδεχθεί να αναλάβουμε την πρωτοβουλία και την ευθύνη τής σύστασης και λειτουργίας Τεσσάρων(4) νέων εθνικών διεπαγγελματικών οργανώσεων

 

    Της Ε.Δ.Ο. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

 

    Της Ε.Δ.Ο. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ-ΜΗΛΟΕΙΔΩΝ

 

    Της Ε.Δ.Ο. ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ-ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ κ.ά.

 

    Της  Ε.Δ.Ο. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

 

Σε κάθε Ε.Δ.Ο θα εξειδικεύσουμε στήν συνέχεια με βάση τους Κωδικούς τους ποιά προϊόντα θα εντάσσονται.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Κ.ΣΚΙΑΔΑΣ Α. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΧΡ.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<