Ιδού τα μέτρα της Κομισιόν για τη στήριξη των ροδακινοπαραγωγών

22-08-2014, 17:10
Ιδού τα μέτρα της Κομισιόν για τη στήριξη των ροδακινοπαραγωγών

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους κανονισμούς για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών. Η Κομισιόν ενέκρινε βοήθεια ύψους 32,7 εκατ. ευρώ στους Ευρωπαίους παραγωγούς, οι οποίοι πλήττονται από το ρωσικό εμπάργκο.

 

Από το συνολικό ποσό τα 29,7 εκατ. ευρώ θα διατεθούν προκειμένου να υποστηριχθεί η απόσυρση των φρούτων αυτών και τα υπόλοιπα 3 εκατ. ευρώ θα δαπανηθούν στην προσπάθεια προώθησης των προϊόντων σε νέες αγορές. Επιπλέον, η χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ θα πρέπει να καλύπτει έως και το 10% κατ' ανώτατο όριο του όγκου παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο κάθε οργάνωση παραγωγών.

 

Ακόμη, οι παραγωγοί που δεν είναι μέλη οργάνωσης θα πρέπει να λάβουν το 50% των ποσών που προβλέπονται στο πλαίσιο της υφιστάμενης χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, με την ΕΕ να τονίζει ότι θα πρέπει να πληρούν τις ίδιες ή ανάλογες προϋποθέσεις με εκείνες που πληρούνται από τις οργανώσεις παραγωγών.

 

Για δραστηριότητες προώθησης, τέσσερις χώρες της ΕΕ, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία, θα λάβουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ, με την Ελλάδα να λαμβάνει στο πλαίσιο αυτό 317.215 ευρώ.

 

Ο κανονισμός

 

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης για τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0809 30, τα οποία προορίζονται να καταναλωθούν νωπά. 2. Τα μέτρα στήριξης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καλύπτουν: α) ενέργειες απόσυρσης που διεξάγονται από τις 11 Αυγούστου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 από οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 154 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, καθώς και από παραγωγούς που δεν είναι μέλη των οργανώσεων αυτών· β) δραστηριότητες προώθησης που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οι οποίες διεξάγονται από τις 11 Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 από οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 154 του εν λόγω κανονισμού.

 

Άρθρο 2 Χρηματοδοτική συνδρομή σε οργανώσεις παραγωγών για αποσύρσεις

 

1. Για τις ενέργειες απόσυρσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για αποσύρσεις από την αγορά με σκοπό τη δωρεάν διανομή δυνάμει του άρθρου 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 διατίθεται για το 10 %, κατ' ανώτατο όριο, του όγκου της παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο κάθε οργάνωση παραγωγών. 2. Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατίθεται στις οργανώσεις παραγωγών, ακόμη κι αν δεν προβλέπουν τις εν λόγω δραστηριότητες απόσυρσης στα επιχειρησιακά τους προγράμματα. Το άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τη χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχει η Ένωση δυνάμει του παρόντος άρθρου.

 

3. Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ανώτατων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

 

4. Το ανώτατο όριο του ενός τρίτου των δαπανών, που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, και το ανώτατο όριο του 25 % για την αύξηση του επιχειρησιακού ταμείου που αναφέρεται στο άρθρο 66 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για τις ενέργειες απόσυρσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.

 

5. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο αποτελούν μέρος του επιχειρησιακού ταμείου των οργανώσεων παραγωγών.

 

 

Άρθρο 3 Χρηματοδοτική συνδρομή σε παραγωγούς που δεν είναι μέλη οργανώσεων παραγωγών

 

1. Χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, ίση με το 50 % των ποσών που καθορίζονται στο παράρτημα XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, σε παραγωγούς οπωροκηπευτικών οι οποίοι δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών.

 

2. Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, διατίθεται για την παράδοση προϊόντων τα οποία στη συνέχεια αποσύρονται από την αγορά από οργάνωση παραγωγών, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, με την επιφύλαξη της τήρησης του χαμηλότερου από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

 

3. Οι παραγωγοί συνάπτουν σύμβαση με αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών για το σύνολο της ποσότητας των προϊόντων που πρόκειται να παραδοθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι οργανώσεις παραγωγών αποδέχονται όλα τα εύλογα αιτήματα παραγωγών που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών.

 

Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, η οργάνωση παραγωγών εξακριβώνει ότι η ποσότητα που πρόκειται να παραδοθεί στο πλαίσιο της σύμβασης δεν υπερβαίνει το χαμηλότερο από τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

 

α) το 10 % της συνολικής παραγωγής των παραγωγών το 2012, με βάση έγγραφα στοιχεία με αποδεικτική ισχύ, τα οποία υποβάλλονται από τον παραγωγό· και

 

β) τη μέση απόδοση παραγωγής ανά εκτάριο της οργάνωσης παραγωγών και των μελών της για ροδάκινα και νεκταρίνια αντιστοίχως το 2012, πολλαπλασιαζόμενη επί το 10 % της έκτασης που χρησιμοποιήθηκε από τον παραγωγό για την παραγωγή ροδάκινων και νεκταρινιών αντιστοίχως το 2014, με βάση έγγραφα στοιχεία με αποδεικτική ισχύ, τα οποία υποβάλλονται από τον παραγωγό.

 

Τα κράτη μέλη ορίζουν την απόδοση παραγωγής, για ροδάκινα και νεκταρίνια αντιστοίχως, την οποία χρησιμοποιούν οι οργανώσεις παραγωγών που δεν εμπορεύθηκαν ροδάκινα ή/και νεκταρίνια το 2012. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη ορίσουν περιφερειακές αποδόσεις, οι περιφέρειες είναι εκείνες που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, κατά περίπτωση.

 

4. Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης καταβάλλεται στους παραγωγούς που δεν είναι μέλη οργανώσεων παραγωγών, από την οργάνωση παραγωγών με την οποία ο παραγωγός μη μέλος υπέγραψε σύμβαση, σύμφωνα με την παράγραφο 3. 5. Τα ποσά που αντιστοιχούν στις πραγματικές δαπάνες της οργάνωσης παραγωγών για την απόσυρση των αντίστοιχων προϊόντων παρακρατούνται από την οργάνωση παραγωγών. Αποδεικτικά στοιχεία των δαπανών παρέχονται με τιμολόγια. 6. Σε περίπτωση ανάκλησης της αναγνώρισης οργάνωσης παραγωγών, σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, τα μέλη της θεωρούνται παραγωγοί που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

 

7. Οι όροι απόσυρσης από την αγορά και οι αντίστοιχες κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με αυτούς, οι οποίες προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011, καθώς και στο άρθρο 2 παράγραφοι 2 έως 5 του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται κατ' αναλογία για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

 

 

Άρθρο 4 Έλεγχοι των ενεργειών απόσυρσης

 

 

Οι ενέργειες απόσυρσης που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 υπόκεινται σε πρωτοβάθμιους ελέγχους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011. Οι έλεγχοι καλύπτουν τουλάχιστον το 10 % της ποσότητας προϊόντων που αποσύρθηκαν από την αγορά, και αντιστοίχως το 10 % των ωφελούμενων από τα μέτρα στήριξης οργανώσεων παραγωγών και παραγωγών που δεν είναι μέλη οργάνωσης παραγωγών.

 

 

Άρθρο 5 Πρόσθετη στήριξη σε οργανώσεις παραγωγών για δραστηριότητες προώθησης

 

1. Οι δαπάνες της Ένωσης που πραγματοποιούνται για την πρόσθετη στήριξη για δραστηριότητες προώθησης που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) δεν υπερβαίνουν το ποσό των 3.000.000 ευρώ. Το ποσό αυτό κατανέμεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με το παράρτημα.

 

2. Οι οργανώσεις παραγωγών υποβάλλουν στα κράτη μέλη, έως τις 15 Οκτωβρίου 2014, αρχικές αιτήσεις για την πρόσθετη στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν για τις αιτήσεις και την κατανομή της πρόσθετης στήριξης στις οργανώσεις παραγωγών ως εξής: α) σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν το μέγιστο ποσό που διατίθεται στο κράτος μέλος σύμφωνα με το παράρτημα, το κράτος μέλος καθορίζει συντελεστή κατανομής με βάση τις υποβληθείσες αιτήσεις· β) σε περίπτωση που οι εγκριθείσες αιτήσεις δεν υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό στήριξης, ο συντελεστής κατανομής ορίζεται στο 100 %. 3. Η πρόσθετη στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατίθεται στις οργανώσεις παραγωγών, ακόμη και αν δεν προβλέπουν τέτοιου είδους δραστηριότητες προώθησης στα επιχειρησιακά τους προγράμματα. Το άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 δεν εφαρμόζεται όσον αφορά την πρόσθετη στήριξη δυνάμει του παρόντος άρθρου. 4. Η πρόσθετη στήριξη η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ανώτατων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. 5. Το ανώτατο όριο του ενός τρίτου των δαπανών, που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, και το ανώτατο όριο του 25 % για την αύξηση του ποσού του επιχειρησιακού ταμείου, που αναφέρεται στο άρθρο 66 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για τις ενέργειες προώθησης που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού. 6. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο αποτελούν μέρος του επιχειρησιακού ταμείου των οργανώσεων παραγωγών.

 

Άρθρο 6 Αίτηση και καταβολή της στήριξης της Ένωσης

 

1. Οι οργανώσεις παραγωγών υποβάλλουν αίτηση για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης στις ίδιες και/ή σε παραγωγούς που δεν είναι μέλη οργάνωσης παραγωγών, καθώς και για την καταβολή της πρόσθετης στήριξης στις ίδιες, ως εξής: α) έως τις 31 Οκτωβρίου 2014 όσον αφορά τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για τις ενέργειες απόσυρσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α)· και β) έως τις 30 Ιανουαρίου 2015 όσον αφορά την πρόσθετη στήριξη για τις δραστηριότητες προώθησης που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β). 2. Κατά παρέκκλιση από την πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 72 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, οι οργανώσεις παραγωγών υποβάλλουν αίτηση για την καταβολή των συνολικών ποσών της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης και της πρόσθετης στήριξης, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο. 3. Το ανώτατο όριο του 80 % του αρχικά εγκριθέντος ποσού της ενίσχυσης όσον αφορά επιχειρησιακά προγράμματα, που καθορίζεται στο άρθρο 72 τρίτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, δεν εφαρμόζεται.

 

Άρθρο 7 Κοινοποιήσεις και δηλώσεις δαπανών

 

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή: α) έως τις 28 Νοεμβρίου 2014, τις συνολικές ποσότητες που αποσύρθηκαν και τις αιτήσεις για τη συνολική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για την απόσυρση· και β) έως τις 27 Φεβρουαρίου 2015, τις δραστηριότητες προώθησης και τις αιτήσεις για τη συνολική πρόσθετη στήριξη για τις αντίστοιχες δραστηριότητες προώθησης. 2. Τα κράτη μέλη δηλώνουν στην Επιτροπή, έως τις 27 Φεβρουαρίου 2015, τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τις ενέργειες απόσυρσης και/ή τις δραστηριότητες προώθησης που αναφέρονται στο άρθρο 1.

 

Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 11η Αυγούστου 2014.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Μέγιστα ποσά που διατίθενται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πρόσθετης στήριξης για δραστηριότητες προώθησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1: Χώρα Ανώτατο όριο στήριξης (σε ευρώ) Ελλάδα 317.215 ευρώ Ισπανία 1.132.495 ευρώ Γαλλία 262.089 ευρώ Ιταλία 1.288.201 ευρώ Σύνολο 3.000.000 ευρώ.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<