Μειωμένες πωλήσεις και ζημιές για τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις Πελοποννήσου

25-07-2014, 11:20
Μειωμένες πωλήσεις και ζημιές για τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις Πελοποννήσου

Μειωμένες πωλήσεις και ζημιές κατέγραψαν το 2013, ως σύνολο, οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Πελοποννήσου, καθώς οι ζημιογόνες υπερίσχυσαν αριθμητικά των κερδοφόρων, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στο σύνολο των ελληνικών βιομηχανιών.

Όπως αναφέρει το www.inr.gr, τα διαθέσιμα στοιχεία για 345 μεταποιητικές επιχειρήσεις της Πελοποννήσου που συνεχίζουν τη λειτουργία τους και έχουν γνωστοποιήσει τα οικονομικά τους αποτελέσματα, καταδεικνύουν εξασθένηση των επιδόσεων μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, καθώς και υψηλότερο του μέσου όρου των ελληνικών βιομηχανιών ποσοστό εταιρειών (51,3%) με αρνητικά τελικά οικονομικά αποτελέσματα.

Κερδοφόρες, σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν μόνο οι 168 εταιρείες (48,7% του συνόλου).

Οι υψηλές ζημιές εταιρειών του τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών και άλλων παραγωγικών τομέων, σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση της κερδοφορίας της μεγάλης βιομηχανίας επεξεργασίας πετρελαίου της περιοχής και την εμφάνιση ζημιών εκ μέρους της μεγαλύτερης ελληνικής ζυθοποιίας, οδήγησαν στην καταγραφή ζημιογόνου συνολικού αποτελέσματος το 2013, έναντι κερδοφόρου αντίστοιχου αποτελέσματος το 2012.

Οι 345 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις έχουν την έδρα και τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στην Πελοπόννησο είτε έχουν την έδρα τους αλλού, αλλά τις σημαντικότερες παραγωγικές μονάδες τους στην Πελοπόννησο.

Πρόκειται για εταιρείες με παραγωγικές μονάδες στους νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Πελοπόννησο, αλλά οφείλουν σε άλλες μονάδες τους το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.

Η μείωση των συνολικών πωλήσεών τους ήταν της τάξεως του 4%, αλλά περιορίζεται σε 1% αν εξαιρεθεί η βιομηχανία επεξεργασίας πετρελαίου, η οποία επλήγη από τη μείωση των διεθνών τιμών των προϊόντων της.

Παράλληλα, τα συνολικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 31% (346,8 εκατ. ευρώ, από 506,2 εκατ. ευρώ), ενώ τα αντίστοιχα κέρδη τους προ φόρων και τόκων (EBIT) μειώθηκαν κατά 47% (154,8 εκατ. ευρώ, από 289,6 εκατ. ευρώ)

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων (51,3%) κατέγραψε ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους. Αντιθέτως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα προ φόρων οι κερδοφόρες ανέρχονται σε 53,9% του συνόλου. Συγχρόνως, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων, είτε με αύξηση κερδών είτε με μείωση ζημιών και αντιστροφή τελικών αποτελεσμάτων σε κέρδη από ζημιές, παρουσιάζει το 60,3% των εταιρειών (208). Ακόμη, βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων παρουσιάζει το 59,4% των εταιρειών (205).

Μολονότι η βελτίωση αυτή οφείλεται και στη μείωση των αποσβέσεων, λόγω της σχετικής νομοθετικής αλλαγής, βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφανίζει το 53,6% των εταιρειών (185).

Ακόμη, βελτιωμένη αποδοτικότητα των κεφαλαίων, σύμφωνα με τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους, παρουσιάζει το 56,2% των εταιρειών (194). Το αντίστοιχο ποσοστό για την αποδοτικότητα με βάση τα κέρδη προ φόρων ανέρχεται σε 58,8% (203).

Αύξηση του συνόλου ενεργητικού κατέγραψε μόνο το 39,4% των εταιρειών (136), σε αντίθεση με το 60,6% (209), όπου σημειώθηκε μείωση του συνόλου ενεργητικού.

Συγχρόνως, λόγω της επενδυτικής άπνοιας μειώθηκε το πάγιο ενεργητικό της πλειονότητας των επιχειρήσεων (70,1%).

Οι 345 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές-εισαγωγικές δραστηριότητες, είχαν συνολικές πωλήσεις 10,74 δισ. ευρώ (μειωμένες σχεδόν κατά 4% σε ποσοστό και κατά 411,5 εκατ. ευρώ σε αξία) και εμφανίζουν μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές ύψους 94 εκατ. ευρώ (έναντι κερδών 60,9 εκατ. ευρώ το 2012). Τα προ φόρων αποτελέσματά τους ήταν ζημιές 28,3 εκατ. ευρώ (κέρδη 60,9 εκατ. ευρώ το 2012). Παρόλο που εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών ορισμένων επιχειρήσεων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, εκτιμάται ότι ανάλογα θα είναι και τα συνολικά αποτελέσματα. Η ποσοστιαία απόδοση του μέσου ενεργητικού των 345 επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκε (6% από 8,3%).

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους μειώθηκαν (-5%). Επίσης, υπήρξε μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (-1%). Η κεφαλαιακή ευστάθεια των εταιρειών δεν φαίνεται όμως να βελτιώθηκε, καθώς σημειώθηκε υποχώρηση του λόγου των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια (33,4% από 34,1%).

Ικανοποιητικότερη είναι η χρηματοοικονομική διάρθρωση περίπου των μισών εταιρειών (49,8%). Ωστόσο, ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας εμφανίζεται μειωμένος (-2,3%). Τουλάχιστον εκατό επιχειρήσεις (29% του συνόλου) εμφανίζουν σχεδόν πλήρη αδυναμία να ανταποκριθούν σε συμβατικές, απαιτητές εντός του 2014 βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, γεγονός που προεξοφλεί περαιτέρω αποχώρηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εταιρειών της περιοχής από την αγορά και, ενδεχομένως, μεγαλύτερη αποβιομηχάνισή της.

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των 345 επιχειρήσεων (πάγια, αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα) στις 31.12.2013 ήταν ύψους 5,8 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 5% (-279,4 εκατ. ευρώ).

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το www.inr.gr:

- 130 επιχειρήσεις (37,6% του συνόλου), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 90,6 εκατ. ευρώ περίπου έναντι 171 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 80,4 εκατ. ευρώ περίπου.

- 24 επιχειρήσεις (7%), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 26,6 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές ύψους 15,8 εκατ. ευρώ, με συνολικές απώλειες ύψους 42,4 εκατ. ευρώ περίπου.

- 153 επιχειρήσεις (44,4%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 173,2 εκατ. ευρώ έναντι 131,8 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες έτσι κατά 41,4 εκατ. ευρώ.

- 38 επιχειρήσεις (11%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 4,85 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξης των 4,4 εκατ. ευρώ, με συνολική ωφέλεια 9,3 εκατ. ευρώ περίπου.

Θέματα της ίδιας ενότητας
08.12.2022 14:18

Πτωτικές τάσεις στις τιμές χονδρικής βασικών αγροτικών προϊόντων
Πτωτικές τάσεις επικρατούν στις τιμές χονδρικής σε ορισμένα βασικά αγροτικά προϊόντα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Αγοράς...

08.09.2022 14:45

Στη Ροδόπη, ο πρώτος επί ελληνικού εδάφους συνεταιρισμός παραγωγών στέβιας
Αλλαγή σελίδας, με στόχο την παραμονή τους στην ύπαιθρο και τον πρωτογενή τομέα, επιχειρούν, με «όχημα» τον πρώτο επί ελληνικού εδάφους...

08.09.2022 14:38

Ψεκασμοί κατά των κουνουπιών στις αγροτικές περιοχές ρυζοκαλλιεργειών του κάμπου Θεσσαλονίκης και Ημαθίας
Ψεκασμοί υπέρμικρου όγκου για την καταπολέμηση κουνουπιών στις αγροτικές περιοχές ρυζοκαλλιεργειών του κάμπου Θεσσαλονίκης και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<