Πειραιώς: Στα 245 εκατ. ευρώ τα επαναλαμβανόμενα προ προβλέψεων κέρδη

30-05-2014, 19:04
Πειραιώς: Στα 245 εκατ. ευρώ τα επαναλαμβανόμενα προ προβλέψεων κέρδη

Στα 245 εκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του ομίλου της Πειραιώς, αυξημένα κατά 8% έναντι του 4ου 3μήνου 2013.

 

Στα αποτελέσματα αυτά δεν περιλαμβάνονται έκτακτες επιβαρύνσεις λειτουργικής ενοποίησης και εξαγορών ύψους €32 εκατ και τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -€22 εκατ από τις θέσεις στην Ουκρανία λόγω υποτίμησης του τοπικού νομίσματος).

 

Τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων του ομίλου είναι τα εξής:

 

* Τα καθαρά έντοκα έσοδα του ομίλου συνέχισαν την ανοδική τους τάση σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €479 εκατ, παρουσιάζοντας αύξηση 1% σε σχέση με το 4ο 3μήνο 2013.

 

* Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €80 εκατ, παρουσιάζοντας σταθεροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο 3μηνο, σε εποχικά εξομαλυμένη βάση για τις προμήθειες του αγροτικού τομέα (€12 εκατ), ενώ ο Όμιλος έχει αρχίσει να υλοποιεί σειρά ενεργειών με στόχο την περαιτέρω ενίσχυσή τους.

 

* Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €553 εκατ, ενώ το λειτουργικό κόστος παρουσίασε σημαντική βελτίωση στα €323 εκατ, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έξοδα ενσωμάτωσης των εξαγορασθεισών τραπεζών €32 εκατ. Δηλαδή το λειτουργικό κόστος μειώθηκε 21% σε σχέση με το 4ο 3μηνο 2013 (€408 εκατ).

 

* Οι προβλέψεις για δάνεια διαμορφώθηκαν σε €481 εκατ ή 2,6% επί των δανείων προ προβλέψεων και προσαρμογών από 3,6% το 4ο 3μηνο του 2013, επωφελούμενες από την αισθητή μείωση της παραγωγής νέων δανείων σε καθυστέρηση.

 

* Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε -€247 εκατ.
Με βάση και τα παραπάνω στοιχεία τα μεγέθη του ομίλου στις 31 Μαρτίου ήταν τα εξής:

 

* Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €89,5 δισ, παρουσιάζοντας 1% μείωση έναντι του Δεκεμβρίου 2013*.

 

* Οι καταθέσεις ανήλθαν σε €54,6 δισ, ενισχυμένες κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο 3μηνο, ενώ η διάρθρωσή τους είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική με τη σχέση καταθέσεις ταμιευτηρίου-όψεως και προθεσμίας να διαμορφώνεται σε 40% / 60%.

 

* Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών συνέχισαν την ήπια πορεία απομόχλευσής τους (-1% τριμηνιαίως*), σε ένα περιβάλλον αρνητικής, παρότι επιβραδυνόμενης, οικονομικής ανάπτυξης και διαμορφώθηκαν σε €73,6 δισ. Τα καθαρά δάνεια ανήλθαν σε €59,5 δισ.

 

* Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις σημείωσε περαιτέρω βελτίωση τον Μάρτιο 2014 στο επίπεδο του 109%, έναντι 111%* το Δεκέμβριο και 113% το Σεπτέμβριο 2013, ενώ ο δείκτης καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα (χωρίς τα ομόλογα EFSF που έχουν χρησιμοποιηθεί για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ) υποχώρησε περαιτέρω στο 9% επί του ενεργητικού.

 

* Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 37,9%, με την παραγωγή νέων δανείων σε καθυστέρηση το 1ο 3μηνο 2014 να συνεχίζει την καθοδική της πορεία για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο (ως ποσοστό των δανείων στο 1,0% από 1,3% το 4ο 3μηνο 2013), ο δε δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις διατηρήθηκε στο 51%.

 

* Ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο των δανείων ανήλθε στο τέλος Μαρτίου 2014 στο ιδιαίτερα υψηλό σημείο του 19,2%, τόσο για τον Όμιλο όσο και για το ελληνικό χαρτοφυλάκιο, έναντι 15,6% του συνόλου της ελληνικής αγοράς.

 

* Τα pro-forma συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς (περιλαμβάνεται η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €1,75 δισ και η αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου €750 εκατ) ανήλθαν στα €9,3 δισ, ενώ ο pro-forma δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου σύμφωνα με το νέο Πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώθηκε στο πολύ ικανοποιητικό για τα διεθνή δεδομένα επίπεδο του 14,4%.

 

* Το δίκτυο καταστημάτων στο τέλος Μαρτίου 2014 αριθμούσε 1.374 μονάδες, με 964 καταστήματα στην Ελλάδα και 410 σε 9 χώρες στο εξωτερικό. Το ανθρώπινο δυναμικό ανερχόταν σε 22.402 άτομα, 16.454 σε εγχώριες και 5.948 σε διεθνείς δραστηριότητες.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<