Πώς θα ενεργοποιήστε μόνοι σας τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης

31-03-2014, 10:23
Πώς θα ενεργοποιήστε μόνοι σας τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης

Του ΝIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

(filippidis@paragogi.net)

 

Προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου θα έχουν και φέτος οι Έλληνες αγρότες για να προχωρήσουν στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης. Το ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ήδη ανοικτό, προκειμένου οι δικαιούχοι επιδοτήσεων να καταθέσουν άμεσα στον Οργανισμό αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης με σκοπό να κατοχυρώσουν και φέτος τα χρήματά τους.

 

Σημειώνεται ότι ο χρόνος έναρξης της διαδικασίας κατοχύρωσης των δικαιωμάτων μέσω των συνεταιριστικών οργανώσεων και των ιδιωτών αναδόχων του έργου, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός.

Η «Παραγωγή» δημοσιεύει τον οδηγό που έχει εκδώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να μην «χαθούν» οι αγρότες στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τον «οδηγό» με τα «βήματα» της on line υποβολής της αίτησης 2014, το ηλεκτρονικό σύστημα κατάθεσης ενιαίας αίτησης εκμετάλλευσης έχει ενεργοποιηθεί και οι παραγωγοί που ενεργοποίησαν επιτυχώς τους κωδικούς πρόσβασης, στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης κωδικών για το έτος 2014, μπορούν να υποβάλουν διαδικτυακά την ενιαία αίτηση ενίσχυσης έτους 2014.
Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη τόσο για τους παραγωγούς που είχαν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2013, ανεξάρτητα του τρόπου υποβολής, όσο και γι’ αυτούς που υποβάλουν για πρώτη φορά. Δεν θα μπορούν να υποβάλλουν διαδικτυακά την αίτησή τους όσοι δηλώνουν αγροτεμάχια που γεωχωρικά ανήκουν σε περισσότερες από μια Περιφερειακή Ενότητα (κύρια και συμπληρωματική αίτηση) ή ζωικό κεφάλαιο.

Πρώτη φορά

Για όσους δικαιούχους υποβάλλουν φέτος την αίτησή τους διαδικτυακά τονίζεται ότι:
• Θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους έως 15/5/2014.
• Δίνεται η δυνατότητα μεταβολής των γεωχωρικών δεδομένων.
• Ο δικαιούχος υποχρεούται να ψηφιοποιήσει (να σκανάρει) το σύνολο των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτησή του (όπως προβλέπεται στη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ).

Για το έτος ενίσχυσης 2014, στα πλαίσια της απλούστευσης των διαδικασιών που ορίζονται για την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης, (άρθρο 20 του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 1122/2009), γίνεται κατηγοριοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε:

- Δικαιολογητικά τα οποία πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν «τον ηλεκτρονικό φάκελο» του παραγωγού και να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (από σαρωτή/σκάνερ).

- Δικαιολογητικά που διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από αρμόδιες αρχές ή υπηρεσίες π.χ. ΑΤΕ, ΚΕΠΥΟ, ΗΔΙΚΑ κ.ά.

- Δικαιολογητικά που υποβάλλονται χωριστά σε μεταγενέστερη ημερομηνία της αίτησης. Τα παραστατικά που υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και δεν έχουν υποβληθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή έχουν τροποποιηθεί είναι τα παρακάτω:

i. Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

ii. Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων.

iii. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου του τραπεζικού ιδρύματος.

Τα βήματα

Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρέπει να κάνουν τα εξής:
• Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://osde2014.dikaiomata.gr/ από οποιοδήποτε σημείο έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο.
• Συμπληρώστε στη σχετική φόρμα τα απαραίτητα στοιχεία.
• Ακολουθήστε τις οδηγίες τόσο για την απόκτηση του προσωπικού κωδικού σας και την ενεργοποίησή του, όσο και για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας.
Τα δικαιολογητικά, τα οποία οφείλετε να ψηφιοποιήσετε για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για ενίσχυση -κατά περίπτωση- είναι τα ακόλουθα:
• Υπογεγραμμένη η πρώτη σελίδα της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης που εμφανίζεται το ονοματεπώνυμό σας.
• Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή της σελίδας «Εντολή Χρέωσης Λογαριασμού - Εξουσιοδότηση» (εφόσον επιλεγεί ως τρόπος καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς η εξουσιοδότηση).
• Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων (εφόσον υπάρχουν ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια).
• Αντίγραφο Ε9 ή συμβόλαιο που αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή των αγροτεμάχιων στις περιπτώσεις που δεν έχει ακόμα χρονικά ενημερωθεί το Ε9 (εφόσον υπάρχουν ιδιόκτητα αγροτεμάχια).
• Αντίγραφο βεβαίωσης «Δικαιωμάτων Κατοχής Κοινοτικών Βοσκοτόπων» (εφόσον δηλωθούν κοινοτικοί βοσκότοποι).
• Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου και βαμβακιού (εφόσον υπάρχει αίτημα για λήψη πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου άρθρου 68 ή ειδικής ενίσχυσης βάμβακος).
• Αντίγραφο Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (εφόσον δηλωθούν αιγοπρόβατα).
• Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) απ’ όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους).
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης 2014 & Δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2014 μέσω διαδικτύου ορίζεται η 15/05/2014. Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εκτάκτων περιστατικών, η υποβολή αίτησης ενίσχυσης, μετά τις 15 Μαΐου, οδηγεί σε μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση καθυστέρησης - μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά τις 9 Ιουνίου)- η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Απαιτήσεις σε λογισμικό

Για τη χρήση της εφαρμογής είναι απαραίτητη η χρήση ενός από τους παρακάτω browsers:

- Mozill a Firefox 3.5 άνω

- Google Chrome

- Internet Explorer 8 άνω

- Google Chrome Frame (για παλαιότερες εκδόσεις IE)

Εξαρτήσεις και περιορισμοί

- Ο χρήστης πρέπει να έχει ενεργοποιημένη JavaScript

- Ο χρήστης πρέπει να έχει ενεργοποιημένα Cookies

 

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<