Προς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,75 δισ. ευρώ η Πειραιώς

07-03-2014, 14:31
Προς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,75 δισ. ευρώ η Πειραιώς

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,75 δισ. ευρώ προχωρά άμεσα η Τράπεζα Πειραιώς.

 

H AMK θα πραγματοποιηθεί με παραίτηση των παλαιών μετόχων, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε περίπτωση που στεφθεί με επιτυχία.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς συνεδρίασε σήμερα και αποφάσισε τη Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την τιμή διάθεσης των υπό έκδοση μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει σκοπό να χρησιμοποιήσει την εν λόγω εξουσιοδότηση για να αντλήσει κεφάλαια ύψους έως €1,75 δισ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής η «Τράπεζα Πειραιώς» ή η «Τράπεζα») αποφάσισε να συγκαλέσει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τους κατόχους κοινών μετοχών της Τράπεζας, στις 28 Μαρτίου 2014, με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την τιμή διάθεσης των υπό έκδοση μετοχών και το μέγεθος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ζητήσει εξουσιοδότηση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει το χρονοδιάγραμμα και τους ακριβείς όρους της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και έχει σκοπό να προτείνει στους μετόχους της Τράπεζας την άντληση κεφαλαίων ύψους έως €1,75 δισ.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να επιτευχθεί μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών με συμμετοχή διεθνών θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών στο εξωτερικό, καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα.

Η Τράπεζα θα εξετάσει τη δυνατότητα, στο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, να προσφέρει προνομιακή κατανομή (preferential allocation) των υπό έκδοση μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας και στους κατόχους Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (Warrants).

Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International θα λειτουργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Διαχειριστές (Joint Bookrunners) και η Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. και η UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Co-Bookrunners) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζα Πειραιώς βάσει της έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε σήμερα τις κεφαλαιακές ανάγκες για τις ελληνικές Τράπεζες. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για την Τράπεζα Πειραιώς διαμορφώθηκαν στα €425 εκατ.

Οι βασικοί παράγοντες που καθόρισαν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι οι αναμενόμενες ζημιές έναντι πιστωτικού κινδύνου για τη συνολική διάρκεια ζωής (life time) του δανειακού χαρτοφυλακίου, με βάση την αξιολόγηση της ποιότητας αυτού που πραγματοποίησε η BlackRock Solutions, καθώς και μια σειρά επιλεγμένων υποθέσεων της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τη μελλοντική δυνατότητα οργανικής δημιουργίας ιδίων κεφαλαίων.

Σκοπός της κεφαλαιακής ενίσχυσης

Η Τράπεζα Πειραιώς αποσκοπεί να εκμεταλλευτεί την παρατηρούμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και να πραγματοποιήσει ένα σημαντικό βήμα προς την ιδιωτικοποίηση της.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα βοηθήσει την Τράπεζα: • Να καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες ύψους €425 εκατ στο βασικό σενάριο και €757 εκατ στο δυσμενές σενάριο όπως προσδιορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος.

• Να αποπληρώσει πλήρως τις υφιστάμενες προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου (€750 εκατ), υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα της κεφαλαιακής σύνθεσης της Τράπεζας και πραγματοποιώντας ένα απαραίτητο πρώτο βήμα προς την επανάκτηση της δυνατότητας μελλοντικής διανομής μερισμάτων.

• Να ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας συγκριτικά με άλλες Ευρωπαϊκές τράπεζες, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη εφαρμογή του νέου πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ. Με την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1) της Τράπεζας, βάσει της πλήρους εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, θα αυξηθεί σε επίπεδα κοντά στο 12.0% (pro-forma), με στοιχεία του Δεκεμβρίου 2013.

• Να διευκολύνει την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και να βελτιώσει περαιτέρω την σχέση εμπιστοσύνης της Τράπεζας με τους πελάτες της.

• Να αυξήσει την συμμετοχή των ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, καθώς η συναλλαγή θα συντελέσει στην αύξηση της διασποράς των μετοχών, που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας.

• Να συνεχίσει την δυναμική της πορεία από ισχυρότερη θέση στην αγορά και να συμβάλλει στην ταχύτερη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προκύπτουν.

Δηλώσεις Διοίκησης

«Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί ορόσημο, όχι μόνο για την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά και για ολόκληρο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ως στόχο την πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου, πραγματοποιώντας ένα σημαντικό βήμα για την αποπληρωμή κεφαλαίων καταβεβλημένων από το Ελληνικό Δημόσιο και την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας. Η επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα θωρακίσει την ήδη ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας και θα θεμελιώσει περαιτέρω την ηγετική της θέση στην εγχώρια αγορά. Μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η Τράπεζα Πειραιώς θα βελτιώσει τη δυνατότητά της να συνεχίσει την στήριξή της στην ελληνική οικονομία. Προσδοκούμε ότι η πρωτοβουλία μας θα λάβει ισχυρή υποστήριξη από τους υφιστάμενους μετόχους μας, καθώς επίσης και από άλλους επενδυτές υψηλής ποιότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.»

Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς

«Το πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Πειραιώς αναμένεται να αποτελέσει σημαντική επιβεβαίωση του βελτιωμένου επενδυτικού κλίματος προς τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, και πιο συγκεκριμένα, προς την Τράπεζα Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς εισέρχεται στη περίοδο ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας ως η ισχυρότερη Τράπεζα της χώρας, με τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πλήρως τη βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, και να δώσει την δυνατότητα στους μετόχους της για ελκυστικές αποδόσεις στην επένδυσή τους. Η ανακοινωθείσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη συντηρητική προσέγγιση της διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίων της Τράπεζας, καθώς αναμένεται να βελτιώσει την κεφαλαιακή και οικονομική της δυναμική, ισχυροποιώντας περαιτέρω την θέση του οργανισμού μας ως το κορυφαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας.»

Άνθιμος Θωμόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος & CEO της Τράπεζας Πειραιώς

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων της Τράπεζας για το 4ο τρίμηνο του 2013

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας κατά τη διάρκεια του 4ου τριμήνου του 2013 κινήθηκαν με βάση τις εκτιμήσεις της Διοίκησης και σύμφωνα με τις τάσεις που παρατηρήθηκαν πρόσφατα:

• Τα καθαρά οργανικά έσοδα βελτιώθηκαν σε σχέση με το 3ο τρίμηνο, κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων και της αύξησης των καθαρών εσόδων προμηθειών.

− Τα καθαρά έντοκα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% το 4ο τρίμηνο του 2013, έχοντας ως αποτέλεσμα περιθώριο 269 μονάδων βάσεως.

− Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν κατά 24%, φθάνοντας το 0,4% ως ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού.

• Τα έξοδα λειτουργίας αντανακλούν το κόστος των τεσσάρων επιτυχημένων ενοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2013 και διάφορα έκτακτα έξοδα, και αποτελούν το 1/3 των συνολικών εξόδων λειτουργίας το 4ο τρίμηνο του 2013. Οι εξοικονομήσεις στα έξοδα από τις σε εξέλιξη ενοποιήσεις ανέρχονται σε €26 εκατ το 4ο τρίμηνο.

• Οι ενέργειες για την επίτευξη συνεργειών συνεχίζονται με ταχύτερους ρυθμούς συγκριτικά με τις αρχικές προβλέψεις. Το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου προσωπικού που ολοκληρώθηκε στο τέλος του φθινοπώρου αναμένεται να αποφέρει ετήσια οφέλη ύψους €96 εκατ το χρόνο από το 2014 και εφεξής. 2/3 του συνόλου των συνεργειών έχουν ήδη επιτευχθεί, εκ των οποίων €155 εκατ προέρχονται από συνέργειες χρηματοδότησης και €209 εκατ από συνέργειες κόστους.

• Τα κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 12%, συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο, και ανέρχονται στα €271 εκατ.

• Παρόλο που συνεχίστηκε η πορεία αποκλιμάκωσης των νέων δανείων σε καθυστέρηση, οι προβλέψεις για δάνεια αυξήθηκαν κατά 38% κατά το 4ο τρίμηνο, λόγω της ενίσχυσης του δείκτη κάλυψης (coverage ratio) σε 51% από 49% το 3ο τρίμηνο του 2013.

• Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις σημείωσε περαιτέρω βελτίωση συγκριτικά με τα επίπεδα του Σεπτεμβρίου 2013 (μειώθηκε από 113% σε 111%).

• Ο δείκτης καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα μειώθηκε στο 10% επί του ενεργητικού της Τράπεζας στα τέλη Φεβρουαρίου 2014, με μηδενική έκθεση σε χρηματοδότηση από το μηχανισμό Έκτακτης Ενίσχυσης Ρευστότητας (ELA).

• Συνεχίστηκε για 4ο τρίμηνο η πορεία αποκλιμάκωσης του σχηματισμού νέων δανείων σε καθυστέρηση ως ποσοστό επί του συνόλου των δανείων, μειωμένη κατά 22% συγκριτικά με το 3ο τρίμηνο 2013, με το συνολικό σχηματισμό να μειώνεται κατά το ήμισυ συγκριτικά με το 4ο τρίμηνο του 2012 όπου παρατηρήθηκε το υψηλότερο ποσοστό σχηματισμού νέων δανείων σε καθυστέρηση.

Η διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση πραγματοποιείται επί τη βάσει βέλτιστων πρακτικών, με τις δύο νεοσύστατες Γενικές Διευθύνσεις (Recovery Unit και Task Force Unit) να έχουν ως στόχο να ομογενοποιήσουν τη διαδικασία διαχείρισης δανείων σε καθυστέρηση και τις πολιτικές διαχείρισης, υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένης ομάδας διοίκησης.

• Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου παραμένει ισχυρή με τους δείκτες CET-1 και EBA CT1 να βρίσκονται στο 12,6% και το 13,9%, αντίστοιχα, στο τέλος Δεκεμβρίου 2013.

Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου υπόκειται, μεταξύ άλλων, στην έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που έχει συγκληθεί για τις 28 Μαρτίου 2014. Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ή τυχόν επαναληπτική αυτής, η συναλλαγή αναμένεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του Απριλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίσει την τιμή διαθέσεως και τους ακριβείς όρους της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών με συμμετοχή θεσμικών και ειδικών επενδυτών στο εξωτερικό και μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<