Ζημιές 7,7 εκατ. ευρώ και χρέη 49,4 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το 2012 η ΑΓΝΟ

27-01-2014, 18:25
Ζημιές 7,7 εκατ. ευρώ και χρέη 49,4 εκατ. ευρώ  ανακοίνωσε για το 2012 η ΑΓΝΟ

Ζημιές 7,7 εκατ. ευρώ το 2012, οι οποίες είναι σημαντικά μεγαλύτερες αν ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και χρέη 49,4 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά οι πιθανολογούμενες προσαυξήσεις και πρόστιμα λόγω ληξιπρόσθεσμων οφειλών, γνωστοποίησε η υπό πώληση γαλακτοβιομηχανία ΑΓΝΟ της Θεσσαλονίκης, η οποία, ως γνωστόν, έχει διακόψει την παραγωγική λειτουργία της και βρίσκεται σε αναζήτηση αγοραστή.

 

Η επιχείρηση, που ελέγχεται από την οικογένεια του επιχειρηματία Νικόλαου Δ. Κολιού, ιδιοκτήτη της ομώνυμης τυροκομικής βιομηχανίας, δημοσίευσε καθυστερημένα τον ισολογισμό της για τη χρήση 2012, απεικονίζοντας την εξέλιξη της οικονομικής θέσης της. Οι πωλήσεις της το έτος 2012 περιορίστηκαν σε 65,11 εκατ. ευρώ, από 67,56 εκατ. ευρώ το 2011, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,6% σε ποσοστό και κατά 2,45 εκατ. ευρώ σε αξία. Τα μεικτά κέρδη της ήταν 10,64 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 27%.

 

Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ήταν ζημιές 2,42 εκατ. ευρώ (το 2011 ήταν ζημιές 2,11 εκατ. ευρώ). Το τελικό αποτέλεσμα της ΑΓΝΟ Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ τη χρήση 2012 ήταν ζημιές 7,70 εκατ. ευρώ (-11,8% των εσόδων), έναντι αντίστοιχων ζημιών 6,98 εκατ. ευρώ το 2011 (-10,3% των εσόδων).

 

Κατόπιν αυτών οι συσσωρευμένες ζημιές της ανήλθαν σε 38,76 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαιά της απέκτησαν αρνητικό πρόσημο (-1,34 εκατ. ευρώ), ενώ οι πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της ανήλθαν σε 49,39 εκατ. ευρώ, σημαντικό μέρος των οποίων είχαν καταστεί πριν από τις 31.12.2012 ληξιπρόσθεσμες. Ωστόσο, σύμφωνα με τη συνοδευτική έκθεση ορκωτών ελεγκτών (ΣΟΛ ΑΕ), κατά παρέκκλιση των επίσημων λογιστικών αρχών τα αποτελέσματα της γαλακτοβιομηχανίας δεν έχουν επιβαρυνθεί με αποσβέσεις παγίων της τάξεως των 4,7 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια.

 

Επίσης, δεν είχαν σχηματιστεί προβλέψεις για απαξίωση αποθεμάτων λογιστικής αξίας 1,30 εκατ. ευρώ, ούτε για επίδικες και καθυστερημένες απαιτήσεις 4,45 εκατ. ευρώ, για αποζημιώσεις προσωπικού 1,74 εκατ. ευρώ και για την επιβολή προσαυξήσεων και προστίμων λόγω αθέτησης συμβατικών δανειακών και άλλων υποχρεώσεων και οφειλών στους εργαζομένους, σε ασφαλιστικά ταμεία και στις φορολογικές αρχές. Επισημαίνεται, επίσης, ότι τελευταίος φορολογικός έλεγχος της ΑΓΝΟ ΑΕ αφορούσε την οικονομική χρήση 2004, αφού έκτοτε δεν υπήρξε άλλος έλεγχος. Ήδη από τις 31.12.2012 είχαν καταστεί ληξιπρόσθεσμες, οφειλές της εταιρείας σε τραπεζικά ιδρύματα, συνολικού ποσού 18,48 εκατ. ευρώ.

 

Επίσης, εις βάρος της επιχείρησης, η οποία από τις 8 Μαρτίου 2013 έχει διακόψει την κανονική, παραγωγική λειτουργία της, έχουν εγερθεί αγωγές και έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμών για υφιστάμενες υποχρεώσεις της σε καθυστέρηση, συνολικού ποσού 5,75 εκατ. ευρώ.

 

Οι συνολικές καθυστερημένες και μη ρυθμισμένες υποχρεώσεις της στα μέσα περίπου του 2013 περιελάμβαναν τουλάχιστον 18,48 εκατ. ευρώ στην πρώην Αγροτική Τράπεζα και σε άλλες Τράπεζες, 2,52 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικά Ταμεία, 5,69 εκατ. ευρώ για φόρους - τέλη και άλλες οφειλές σε τρίτους, καθώς και σημαντικές οφειλές στους εργαζομένους της, οι οποίοι είχαν εγείρει απαιτήσεις συνολικού ποσού 2,10 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τους ορκωτούς ελεγκτές, στο λογαριασμό «Γήπεδα - Οικόπεδα» της ΑΓΝΟ ΑΕ περιλαμβάνεται ποσό 5,06 εκατ. ευρώ, που αφορά σε «δοθείσα προκαταβολή στη χρήση 2004 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, βάσει προσυμφώνου, για την αγορά ακινήτου από αυτόν, αντικειμενικής αξίας 1,54 εκατ. ευρώ».

 

Κατά την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης ελέγχου, τον Μάιο του 2013, «δεν είχε υπογραφεί σχετικό συμβόλαιο». Οι ελεγκτές δηλώνουν ότι δεν απέκτησαν «εύλογη διασφάλιση» για την ύπαρξη, σωστή ταξινόμηση και ορθή απεικόνιση σχετικού περιουσιακού στοιχείου.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<