Ενισχύσεις έως 65% για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

16-01-2014, 13:14
Ενισχύσεις έως 65% για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Βάρος στην εμπορία και τη μεταποίηση των ελληνικών προϊόντων δίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το 2014, με στόχο την ανάπτυξη της υπαίθρου και τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, μέσα από σειρά παρεμβάσεων σε όλη τη χώρα.

 

Άρχισε η κατάθεση αιτήσεων για ενισχύσεις στους τομείς μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων. Η κατάθεση των σχετικών φακέλων άρχισε από τις 30 Δεκεμβρίου και συνεχίζεται για όσους δραστηριοποιούνται «στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων και επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια του Μέτρου 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το ελληνικό Δημόσιο, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις.

Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση, δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι ατομικές επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμίδας, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας) που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του σχεδίου.

Στα μικρά νησιά του Αιγαίου δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, για τις οποίες μάλιστα προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης που ανέρχεται στο 65%.

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης πρέπει:

- Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

- Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης για παραβάσεις σε ομοειδείς δραστηριότητες.

- Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών, όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων.

- Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας.

- Να υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

- Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί ούτε θα υποβληθούν για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

- Να υποβάλουν αυτόνομα και λειτουργικά επενδυτικά σχέδια με ολοκληρωμένο χαρακτήρα.

- Να μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα.

- Να περιγράφουν εκτενώς και με σαφήνεια τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, με ίδια κεφάλαια ή και δανεισμό. Σημειώνεται ότι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 25% του αιτούμενου κόστους της επένδυσης.

- Να μην είναι υπό ίδρυση.

Με βασικό στόχο, μάλιστα, την άμεση υλοποίηση των επενδύσεων του νέου προγράμματος, κύριο χαρακτηριστικό της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης που διέπει το εν λόγω Μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» είναι η επιτάχυνση διαδικασιών αξιολόγησης, έτσι ώστε να μην αντιμετωπισθούν ξανά φαινόμενα καθυστέρησης έγκρισης των αιτήσεων για χρηματοδοτήσεις των υποψήφιων επενδυτών.

 

Οι κλάδοι που επιδοτεί το νέο πρόγραμμα

Οι δράσεις που ενισχύονται μέσα από το νέο πρόγραμμα ανά τομέα είναι:

 

Κρέας

- Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για τη βιολογική κτηνοτροφία.

- Ίδρυση νέων μονάδων σφαγείων δυναμικότητας μέχρι 400 τόνων κρέατος σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές.

- Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού, τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής.

 

Γάλα

- Ίδρυση, επέκταση τυροκομείων.

- Εκσυγχρονισμός τυροκομείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση, ώστε να τηρούνται οι όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά κριτήρια ΠΟΠ - ΠΓΕ της χώρας.

- Ίδρυση, εκσυγχρονισμός μικρών μονάδων γιαούρτης και άλλων ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.

 

Αβγά - Πουλερικά

- Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αβγών.

- Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αβγών για παραγωγή νέων προϊόντων.

- Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αβγών που τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές.

- Ίδρυση πτηνοσφαγείων με πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητας ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα προϊόντα σφαγής.

- Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων.

- Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού - τυποποίησης - μεταποίησης κρέατος πουλερικών.

 

Μέλι

- Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας μονάδων τυποποίησης, επεξεργασίας και συσκευασίας μελιού.

- Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας μελιού σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

- Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση μονάδων για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι.

 

Δημητριακά

- Ίδρυση ξηραντηρίων δημητριακών.

- Εκσυγχρονισμός κάθετων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με εγκαταστάσεις αερισμού ή με ψυχρό αέρα.

- Ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης, επεξεργασίας και τυποποίησης ρυζιού.

- Ίδρυση οριζόντιων αποθηκών σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές.

 

Ελαιούχα προϊόντα

- Εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείων αποκλειστικά και μόνο δύο φάσεων, με προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται πιστοποιημένη βιολογική πρώτη ύλη.

- Ιδρύσεις ελαιοτριβείων δύο φάσεων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές με βιολογική πρώτη ύλη.

- Ιδρύσεις, επεκτάσεις, τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων συσκευασιών, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος.

- Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός σποροελαιουργείων.

 

Οίνος

- Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας:

α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές,

β) μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας.

- Προσθήκη, εκσυγχρονισμός, επέκταση γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εμφιάλωσης της παραγωγής τους.

 

Οπωροκηπευτικά

- Ίδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, ψύξης και αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών.

- Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή μικρής δυναμικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών.

- Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, συντήρησης και αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών.

- Ίδρυση νέων μονάδων χυμοποίησης και αποξήρανσης φρούτων.

- Ίδρυση, εκσυγχρονισμός παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού.

- Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση μονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών.

 

Άνθη

- Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση τυποποιημένων δρεπτών άνθεων και γλαστρικών.

- Ίδρυση ξηραντηρίων άνθεων.

- Δημιουργία νέων εγκαταστάσεων εμπορίας.

 

Ζωοτροφές

- Δημιουργία και εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής, αποκλειστικά βιολογικών και τυποποιημένων μειγμάτων ζωοτροφών.

- Ίδρυση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών με δυνατότητα εγκατάστασης μικρού παρασκευαστηρίου.

 

Σπόροι

- Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.

 

Αρωματικά φυτά

- Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

Τί πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Για την ίδια συμμετοχή θεσπίζεται μια σειρά διευκολύνσεων, με σκοπό την τόνωση των επενδύσεων. Αρκεί πλέον μια αναφορά, χωρίς τεκμηρίωση με αντίστοιχη προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων, και προβλέπεται η ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου του ΕΤΕΑΝ - ΤΑΕ (Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας).

Οι κυριότερες διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με την προηγούμενη πρόσκληση είναι οι εξής:

- Η δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης και οι φορείς που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια προηγούμενων προκηρύξεων του Μέτρου, για διαφορετικό φυσικό αντικείμενο.

- Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε περισσότερους του ενός τομέα για την ίδια ή διαφορετική περιοχή, στα πλαίσια ενιαίας μελέτης.

- Η δυνατότητα μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων από χώρες εκτός της Ε.Ε., στις περιπτώσεις προϊόντων που δεν παράγονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού προϊόντος συνολικά ή μεμονωμένα και μέχρι ποσοστού 20% της συνολικής προτεινόμενης επεξεργασίας πρώτων υλών.

Επίσης, εξαιρέθηκε η υποβολή των αιτήσεων σε έντυπη μορφή στις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ και των Περιφερειών της χώρας. Προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων με τη διαδικασία να καθοριστεί με Υ.Α.

Στα δικαιολογητικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση και όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις, αυτές να περιοριστούν σε μία. Ακόμα ισχύουν:

- Δυνατότητα ελέγχου πληρότητας με προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή των τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών.

- Περιορισμός του χρονικού διαστήματος υποβολής της πρώτης αίτησης πληρωμής από τους 12 στους 8 μήνες, χωρίς δυνατότητα παράτασης, τόσο της πρώτης αίτησης πληρωμής όσο και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης.

- Δυνατότητα χρήσης εξωτερικών πιστοποιημένων αξιολογητών για την επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων.

- Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής της δημόσιας δαπάνης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πληρέστερα μέσω του συστήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης «1540» του ΥπΑΑΤ.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<