Ηλεκτρονική «φάκα» στήνει το υπουργείο Οικονομικών

13-01-2014, 12:17
Ηλεκτρονική «φάκα» στήνει το υπουργείο Οικονομικών

Του NIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

(filippidis@paragogi.net)


Ηλεκτρονική «παγίδα» στήνει το υπουργείο Οικονομικών σε χιλιάδες Έλληνες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων που προχωρούν σε ενοικίαση γης σε αγρότες.

Τη στιγμή που ο αγροτικός κόσμος αναζητά ενημέρωση για το πώς θα γίνει η μετάβαση όσων έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ και επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ, στο καθεστώς τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων, το υπουργείο Οικονομικών προχωρά και στην υποχρεωτική καθιέρωση των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων για τις εκτάσεις που ενοικιάζονται και μάλιστα άμεσα, από την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

Ήδη, η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή ξεκίνησε τη λειτουργία της, ενώ το υπουργείο Οικονομικών με τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων δίνει διευκρινίσεις σε μια σειρά ζητήματα που αφορούν τα μισθωτήρια συμβόλαια για να διευκολύνει τους φορολογούμενους.

Ειδικότερα, οι ερωτήσεις-απαντήσεις του υπουργείου για τα μισθωτήρια συμβόλαια είναι οι ακόλουθες:

1. Πότε υπάρχει υποχρέωση υποβολής;

Οι εκμισθωτές - υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας και όσοι προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου (δωρεάν παραχώρηση ή με αντάλλαγμα σε είδος), υποχρεούνται να δηλώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ή της παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία.

2. Για ποιες μισθώσεις υπάρχει υποχρέωση υποβολής;

α) για αστικές μισθώσεις (κατοικίας)

β) για επαγγελματικές/εμπορικές

γ) για τουριστικές βραχυπρόθεσμες (διάρκεια μικρότερη του έτους)

δ) για αγροτικές/γεωργικές

ε) για παραχώρηση χρήσης (δωρεάν ή σε είδος)

3. Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται δήλωση μίσθωσης;

Υπάρχει υποχρέωση υποβολής για:

α) Αρχικές μισθώσεις ή υπεκμισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσεων γης ή ακινήτου.

β) Τροποποιήσεις μισθώσεων ή υπεκμισθώσεων ή παραχωρήσεων χρήσεων γης ή ακινήτου.

4. Ποιος έχει υποχρέωση υποβολής;

Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής ή ο παρέχων τη χρήση του ακινήτου ή της γης και σε περίπτωση περισσοτέρων, κάθε ένας έχει αυτοτελή υποχρέωση.

5. Ποια είναι η διαδικασία της δήλωσης των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης;

Ο εκμισθωτής του ακινήτου εισέρχεται στο taxisnet με τους προσωπικούς του κωδικούς και επιλέγει «Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας». Ακολούθως, με το πλήκτρο «επιλογή», μεταφερόμαστε στη φόρμα υποβολής, την οποία πρέπει να συμπληρώσουμε.

Η φόρμα υποβολής μας προτείνει στο τέλος της σελίδας δύο επιλογές:

* Αποθήκευση στην περίπτωση που θέλουμε να αποθηκεύσουμε την εργασία μας. (Προσοχή, η επιλογή δεν οριστικοποιεί την υποβολή).

* Οριστικοποίηση. Με την επιλογή αυτή οριστικοποιείται (υποβάλλεται) η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και διασφαλιζόμαστε ότι έχουμε εκπληρώσει την υποχρέωση μας.

6. Πώς θα αποδεικνύεται η υποβολή;

Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, εκτυπώνεται σχετική απόδειξη υποβολής, η οποία αντικαθιστά την ειδική σφράγιση που πραγματοποιούσε η ΔΟΥ.

7. Πώς ενημερώνονται για την υποβολή οι ενδιαφερόμενοι;

Αφού ο εκμισθωτής ολοκληρώσει την υποβολή, το σύστημα θα στείλει, σε όλους τους υπόλοιπους συμβαλλόμενους (εκμισθωτές και μισθωτές), ηλεκτρονικό μήνυμα στο λογαριασμό που τηρούν στο taxisnet.

8. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουν οι συμβαλλόμενοι μετά την ειδοποίηση τους; Καταρχάς, πρέπει να εισέλθουν στο taxisnet με τους προσωπικούς τους κωδικούς και να ανατρέξουν στα μηνύματά τους, ώστε να ενημερωθούν για τις μισθώσεις. Στη συνέχεια είτε για να επιβεβαιώσουν είτε για να μην αποδεχτούν μια δήλωση μίσθωσης θα ανατρέξουν στην εφαρμογή «Πληροφοριακά Στοιχεία Μισθώσεων» και θα επιλέξουν τις λίστες «Άλλες Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων όπου έχετε Ορισθεί ως Μισθωτής» ή «Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων όπου έχετε Ορισθεί ως Εκμισθωτής».

Σε περίπτωση που αποδέχονται, θα κλικάρουν το πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΗ» και θα πατήσουν την «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Ή ΑΡΝΗΣΗΣ». Σε περίπτωση που διαφωνούν (για οποιοδήποτε λόγο) με τη δήλωση μίσθωσης που υπέβαλε ο εκμισθωτής, τότε δεν θα κλικάρουν το πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΗ» (θα το αφήσουν δηλαδή κενό) και θα πατήσουν το πεδίο «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Ή ΑΡΝΗΣΗΣ». Αυτή η ενέργεια λογίζεται σαν άρνηση αποδοχής.

Προσοχή: Η αποδοχή ή η άρνηση δεν αναιρείται.

9. Ποιος είναι ο χρόνος υποβολής;

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της. Παραδείγματα κατανόησης:

* Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 1 Απριλίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.

* Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 30 Απριλίου : το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.

10. Τί κάνουμε στην περίπτωση ανανέωσης (παράτασης) υπάρχουσας μίσθωσης;

Υπάρχουν δυο δυνατότητες (επιλογές) για να ανανεώσουμε (παρατείνουμε) μια μίσθωση που έχει υποβληθεί σε ΔΟΥ:

2.Α. Με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης

2.Β. Με υποβολή νέας δήλωσης και επιλογή του πεδίου «Η μίσθωση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης» Αυτές οι δύο επιλογές έχουν το ίδιο τελικό αποτέλεσμα, την ανανέωση δηλαδή της μίσθωσης. Η α’ επιλογή όμως (με υποβολής τροποποιητικής δήλωσης), διασφαλίζει με καλύτερο τρόπο τα στοιχεία της μίσθωσης και τη συνέχεια της και γι’ αυτό το λόγο την συνιστούμε.

Παρακάτω παραθέτουμε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για οποιαδήποτε επιλογή επιλέξει ο χρήστης της εφαρμογής:

2.Α. Με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης: Για να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση, ο εκμισθωτής πρέπει πρώτα να καταχωρήσει τα στοιχεία του αρχικού μισθωτήριου (που είχε υποβληθεί σε ΔΟΥ) στην ηλεκτρονική φόρμα της εφαρμογήw του taxisnet.

Οι ημερομηνίες (ημερομηνία σύνταξης συμφωνητικού, οι ημερομηνίες έναρξης και η λήξης της μίσθωσης), καθώς και τα λοιπά στοιχεία της μίσθωσης, θα πρέπει να είναι τα ίδια, όπως ακριβώς και στο συμφωνητικό της μίσθωσης που κατατέθηκε στη ΔΟΥ. Σε περίπτωση που στο αρχικό μισθωτήριο έχουν επέλθει τροποποιήσεις (με μεταγενέστερα συμφωνητικά μίσθωσης), αποτυπώστε την εικόνα της μίσθωσης, όπως είναι σήμερα. Συμπεριλάβετε, δηλαδή και τις τροποποιήσεις.

11. Τί κάνουμε στην περίπτωση λάθους της καταχώρησης;

Στην περίπτωση αυτή κάνουμε νέα υποβολή δήλωσης μίσθωσης και στις «Σημειώσεις» προσδιορίζουμε τα λάθη της αρχικής καταχώρησης και τον αριθμό που έλαβε η αρχική καταχώρηση. Οι «σημειώσεις» που καταχωρεί ο χρήστης εμφανίζονται και στην απόδειξη υποβολής.

12. Αν το ακίνητό μου δεν υπάγεται στις κατηγορίες ακινήτων τί κάνω;

Οι κατηγορίες των ακινήτων, κατά βάση, είναι οι κατηγορίες που χρησιμοποιούμε στο έντυπο Ε9. Κατά συνέπεια, θα χρησιμοποιήσετε την ίδια κατηγορία που δηλώσατε με τις δηλώσεις Ε9 που έχετε υποβάλει. Στην περίπτωση που δεν εντάσσεται σε αυτές, επιλέγετε «άλλο είδος» και στο πεδίο «περιγραφή» περιγράφετε την ιδιοκτησία σας.

13. Πώς επιλέγω είδος μίσθωσης;

Έχω τη δυνατότητα να επιλέξω περισσότερα του ενός είδη μίσθωσης, εφόσον η συμφωνημένη μίσθωση περιλαμβάνει διαφορετικές περιπτώσεις.

Τα ορισθέντα είδη μίσθωσης είναι τα εξής:

* Αστική(κατοικίας). Πρόκειται για μη εμπορική/επαγγελματική μίσθωση ακινήτων για χρήση κατοικίας, αποθήκης, χώρου στάθμευσης κ.λπ.

* Επαγγελματική/εμπορική. Πρόκειται για μίσθωση ακινήτων, τα οποία προορίζονται για επαγγελματική χρήση, δηλαδή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

* Αγροτική/Γεωργική. Πρόκειται για μίσθωση αγροτικών ακινήτων και αφορούν αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

* Τουριστική (βραχυπρόθεσμη). Πρόκειται για βραχυχρόνια μίσθωση παραθεριστικών κατοικιών, για τουριστικούς λόγους από αλλοδαπούς μισθωτές, μη μονίμους κατοίκους Ελλάδας χωρίς ΑΦΜ.

* Παραχώρηση χρήσης. Πρόκειται είτε για δωρεάν παραχώρηση ακινήτων είτε για παραχώρηση χρήσης ακινήτου με αντάλλαγμα σε είδος.

* Άλλο είδος. Γενικότερη πρόβλεψη, για μισθώσεις που δεν καλύπτονται από τα ανωτέρω. Στη περίπτωση αυτή πρέπει να προσδιορίσουμε το είδος της μίσθωσης στο πεδίο «περιγραφή»

14. Τί κάνω στην περίπτωση υπεκμίσθωσης;

Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης, επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο και καταχωρείτε τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία που έλαβε το αρχικό ιδιωτικό συμφωνητικό, από το οποίο αποκτάτε το δικαίωμα να υπεκμισθώσετε ακίνητο τρίτου.

Παράταση για τα βιβλία ζητούν οι αγρότες

Να δοθεί στους αγρότες επαρκής χρόνος προσαρμογής, τουλάχιστον τριών μηνών στο νέο φορολογικό καθεστώς τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων, ζητάει ο αγροτικός κόσμος.

Παρέμβαση στο θέμα έκανε με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτος Καραμίχας, ο οποίος πέραν από την εύλογη παράταση στις διαδικασίες, ζητά την απαλλαγή των αγροτών από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος των 650 ευρώ.

Να εξαιρεθούν από τον υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, καθώς και όλοι οι δικαιούχοι ενιαίας ενίσχυσης για ποσά έως 10.000 ευρώ ζητά και ο δήμαρχος Κιλελέρ, Ρίζος Κομήτσας, με επιστολή του προς τις ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στην επιστολή, την οποία κοινοποιεί σε όλους τους βουλευτές του Νομού Λάρισας, ο κ. Κομήτσας ζητά, ακόμη, να υπάρξει άμεση ενημέρωση των αγροτών από υπεύθυνα κυβερνητικά χείλη για τις λεπτομέρειες του νέου καθεστώτος φορολόγησης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και να μπορούν οι αγρότες, που θα τηρούν βιβλία, να εντάσσουν σε αυτά ως έξοδα όλες τις δαπάνες, που κάνουν κάθε καλλιεργητική περίοδο.

Με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών η ΕΑΣ Ιεράπετρας, θέτει επί τάπητος ακόμα oκτώ προτάσεις, οι οποίες, σύμφωνα με την ίδια, πρέπει να συμπεριληφθούν στην αναμενόμενη διευκρινιστική εγκύκλιο προκειμένου «οι αγρότες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και να μπορέσουν να επιβιώσουν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις».

Αναλυτικά, οι προτάσεις της ΕΑΣ Ιεράπετρας:

1) Να δοθεί τρίμηνη παράταση στη θεώρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων.

2) Να απαλλαγούν οι αγρότες από το τέλος επιτηδεύματος αφού δεν είναι νέοι επαγγελματίες αλλά εντάσσονται με το Νόμο από το Ειδικό Καθεστώς στο κανονικό.

3) Να προβλεφθεί στην εγκύκλιο όλες οι ενδιάμεσες εισροές να αποτελούν έξοδα του αγρότη (σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ενέργεια, συντήρηση υλικών, γεωργικές υπηρεσίες, άλλα αγαθά και υπηρεσίες, ζωοτροφές, κτηνιατρικές δαπάνες και λοιπές δαπάνες).

4) Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων (π.χ. θερμοκήπια) να είναι δεκαπενταετής για τα μεταλλικές κατασκευές και δεκαετής για τις ξύλινες κατασκευές.

5) Οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που πληρώνουν οι αγρότες για την αγορά γης ή εγκαταστάσεων, να περιλαμβάνονται στα έξοδα.

6) Η ζημιά μιας χρονιάς να μεταφέρεται στην επόμενη.

7) Να μην υπολογίζονται στα έσοδα η Ενιαία Ενίσχυση ή οι ενισχύσεις από ΠΣΕΑ ή Ευρωπαϊκούς πόρους που παίρνει ο αγρότης για την απώλεια εισοδήματος.

8) Οι καταστάσεις εισροών και εκροών να υποβάλλονται ανά εξάμηνο από τους ίδιους ή τις Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που είναι μέλη, εφόσον πωλούν τα προϊόντα τους σε ποσοστό 80% σε αυτές όπως ορίζει ο Νόμος 4.015.

9) Να υπολογίζεται έκπτωση από το εισόδημα σε αγροτικές οικογένειες που απασχολούνται οι ίδιοι (2-3 μέλη της οικογένειας) στην αγροτική εκμετάλλευση ασφαλίζονται στον ΟΓΑ προκειμένου να υπάρχει κίνητρο για την παραμονή των αγροτών στην καλλιέργεια της γης.

 

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<