Τελεσίγραφο ΕΛΓΑ προς αγρότες

02-12-2013, 12:22
Τελεσίγραφο ΕΛΓΑ προς αγρότες

Του ΝIΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠIΔΗ

(filippidis@paragogi.net)

 

«Πληρώστε έως τις 31 Μαρτίου του 2014 τις ασφαλιστικές σας εισφορές, για να έχετε πρόσβαση σε αποζημιώσεις του 2013 και να μην έχετε μπλεξίματα με κατασχέσεις από το δημόσιο», επισημαίνει σε ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ.

Μάλιστα ο Oργανισμός, για πρώτη φορά, διευκρινίζει ότι η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών μπορεί να γίνει είτε σε μετρητά είτε με εκχώρηση απαιτήσεων τους από το δημόσιο. Ο ΕΛΓΑ επισημαίνει ότι όποιος δεν μπορεί να πληρώσει με μετρητά θα μπορεί να εκχωρεί πληρωμές που αναμένει, όπως η ενιαία ενίσχυση, οι ενισχύσεις των λοιπών καθεστώτων, καθώς και η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και του ΦΠΑ (αφορά μόνο τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες).

Ο oργανισμός εφιστά την προσοχή των αγροτών, ότι σε περίπτωση που δεν καταβάλλουν την ασφαλιστική εισφορά, τότε δεν θα αποζημιωθούν σε περίπτωση ζημιάς. Επιπλέον, αν τα αντίστοιχα ποσά ασφαλιστικής εισφοράς δεν εισπραχθούν εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών από τον υπόχρεο παραγωγό, γίνεται έγγραφη ενημέρωση του παραγωγού και στη συνέχεια το ποσό οριστικοποιείται με πράξη του ΕΛΓΑ και αποστέλλεται για βεβαίωση στη Δ.Ο.Υ., ώστε να εισπραχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων, σε εφαρμογή των προβλεπόμενων στο Νόμο 3877/2010 και των αναγραφομένων στον κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΛΓΑ.

 

Οι απαντήσεις

Σε 12 σημαντικά ερωτήματα που διατυπώνουν οι αγρότες για την ασφάλισή τους στον ΕΛΓΑ, ο Οργανισμός δίνει απαντήσεις για: α) τί πρέπει να κάνει ένας αγρότης (γεωργός - κτηνοτρόφος) για να δικαιούται αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ, β) πότε και πού υποβάλλεται η Ενιαία δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, γ) τί πρέπει να προσέχει ο παραγωγός όταν υποβάλλει δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, δ) πώς υπολογίζεται η αποζημίωση και δ) τί μπορεί να κάνει όποιος αγρότης θεωρεί ότι αδικείται από το πόρισμα της εκτίμησης.

Ειδικότερα αν ο ασφαλισμένος αν δεν συμφωνεί με το πόρισμα της εκτίμησης έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεκτίμηση. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ΕΛΓΑ, «η αίτηση επανεκτίμησης υποβάλλεται στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΕΛΓΑ (εκεί όπου είχε υποβληθεί και η δήλωση ζημιάς) εντός 10 ημερών από την επομένη ημέρα τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης προς τους ασφαλισμένους για να προσέλθουν και να λάβουν γνώση των πορισμάτων εκτίμησης.
Η αίτηση επανεκτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη, αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα και δε συνοδεύεται από απόδειξη εμπρόθεσμης καταβολής για λογαριασμό του ΕΛΓΑ των τελών επανεκτίμησης, που ορίζονται στο διπλάσιο των αντίστοιχων τελών εκτίμησης. Αναμένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με την οποία τα τέλη επανεκτίμησης θα μειωθούν κατά 50% και θα εξισωθούν με τα τέλη εκτίμησης. Η επανεκτίμηση διενεργείται από δύο γεωπόνους, που ορίζονται από τον ΕΛΓΑ. Το πόρισμα της επανεκτίμησης είναι οριστικό και δεν μπορεί να ασκηθεί κατ’ αυτού άλλο ένδικο μέσο».

Επίσης, αυτό που θα πρέπει να προσέχει ο παραγωγός όταν υποβάλλει δήλωση καλλιέργειας είναι:

Να αναφέρονται αναλυτικά όλες οι καλλιέργειες του έτους, ανά αγροτεμάχιο (είδος, έκταση, αριθμός δένδρων κ.λπ.) και όλο το ζωικό κεφάλαιο (ανά είδος ζώου, κατηγορία και ηλικία).

Να παραλαμβάνει αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής.

Να ελέγχει προσεκτικά την ορθή συμπλήρωση των δηλωθέντων στοιχείων (στοιχεία εκμεταλλεύσεων, ο τρόπος καταβολής και το ποσό ασφαλιστικής εισφοράς στο σύνολό του και ανά αγροτεμάχιο).

Η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται, με βάση την ασφαλιζόμενη αξία, επί το συντελεστή εισφοράς, όπως αυτός ορίσθηκε από το άρθρο 7 του Ν.3877/2010 και ειδικότερα:

- Για τη φυτική παραγωγή 4% επί της ασφαλιζόμενης αξίας και για την ελιά 1,5% και 0,5% για τα θερμοκήπια.

- Για το ζωικό κεφάλαιο 0,75% επί της ασφαλιζόμενης αξίας του. 

Ο ΕΛΓΑ δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να υπολογίζουν ηλεκτρονικά την ειδική ασφαλιστική εισφορά που πρέπει να καταβάλλουν στον Οργανισμό για το έτος 2013 μέσω της ιστοσελίδας του www.elga.gr

Για τη φυτική παραγωγή, η ασφαλιζόμενη αξία της αγροτικής παραγωγής, ανά παραγωγό, επί της οποίας υπολογίζεται  η ειδική ασφαλιστική εισφορά, ορίζεται με βάση:

α) Τον αριθμό των στρεμμάτων, όπως δηλώνονται από τον ίδιο τον παραγωγό,

β) τη μέση παραγωγή ανά στρέμμα και ανά Νομό, για κάθε καλλιέργεια και

γ) την τιμή του παραγόμενου προϊόντος ανά κιλό ή τεμάχιο, ανάλογα με την καλλιέργεια.

Για τον προσδιορισμό των αποδόσεων ανά στρέμμα και ανά Νομό και της τιμής ανά κιλό χρησιμοποιούνται τα στοιχεία των πορισμάτων εκτίμησης της τελευταίας πενταετίας που τηρούνται στη βάση δεδομένων του ΕΛΓΑ.

Για το ζωικό κεφάλαιο, η ασφαλιζόμενη αξία επί της οποίας υπολογίζεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά, ορίζεται με βάση:

α) Τον αριθμό των ζώων που δηλώνονται από τον ίδιο τον κτηνοτρόφο και

β) την ασφαλιζόμενη αξία ανά είδος και κατηγορία ζώου.

Στον «Τιμοκατάλογο έτους 2013» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ (www.elga.gr) αναγράφονται αναλυτικά η ασφαλιζόμενη αξία και η αναλογούσα ασφαλιστική εισφορά ανά είδος, σε όλη τη χώρα.

 

- Πότε και πού υποβάλλεται η δήλωση ζημιάς;

 

Φυτική παραγωγή

Ο ασφαλισμένος του οποίου ζημιώθηκαν οι καλλιέργειες, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της συνολικής παραγωγής που περίμενε να συγκομίσει από κάθε αγροτεμάχιο κατ΄ είδος καλλιέργειας, έχει υποχρέωση μέσα σε 15 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο, να υποβάλει ο ίδιος ή τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δήλωση ζημιάς. Η δήλωση υποβάλλεται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στην αγροτική περιοχή που βρίσκονται τα ζημιωθέντα αγροτεμάχια.

Η δήλωση ζημιάς που υποβάλλεται μετά την περίοδο προθεσμίας των 15 ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν για την καθυστέρηση υποβολής της συνέτρεξαν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι αποδεικνύονται με επίσημα στοιχεία και δεν υπήρχε δυνατότητα να υποβληθεί δήλωση ζημιάς μέσω τρίτου προσώπου.

 

Ζωικό κεφάλαιο

Ο ασφαλιζόμενος του οποίου το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους οφείλει να προβεί την ίδια ή το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη ζημιά, ο ίδιος ή μέσω του ανταποκριτή, σε τηλεφωνική αναγγελία της ζημιάς στο οικείο Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ. Συγχρόνως ή το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αναγγελία της ζημιάς υποβάλλεται δήλωση ζημιάς στον ανταποκριτή της περιοχής.

 

- Όριο αποζημίωσης

 

Φυτική Παραγωγή

1. Ως ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης, που μπορεί να καταβάλλει αθροιστικά για φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο ο ΕΛΓΑ στον ασφαλισμένο, ορίζεται το ποσό των 70.000 ευρώ.

2. Ως ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το 80% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε.

3. Η εκκαθάριση της ζημιάς γίνεται μετά την οριστικοποίηση του πορίσματος πραγματογνωμοσύνης, χωριστά για κάθε οριστικό πόρισμα και εφόσον το ποσοστό ζημιάς στη συνολική παραγωγή είναι μεγαλύτερο του 20%.

Το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης, υπολογίζεται σε συνάρτηση με:

·Την κατά στρέμμα παραγωγή και τον αντίστοιχο αριθμό στρεμμάτων, τα οποία προσδιορίστηκαν με το πόρισμα πραγματογνωμοσύνης.

·Το ποσοστό της ζημιάς, το οποίο προσδιορίστηκε με το πόρισμα πραγματογνωμοσύνης.

·Την τιμή ανά μονάδα προϊόντος, όπως αυτή καθορίζεται στην υποβληθείσα Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής.

Το ποσό αποζημίωσης προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: 

 

   

Ζωικό Κεφάλαιο 

1. Ως ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης, που μπορεί να καταβάλλει αθροιστικά για φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο ο ΕΛΓΑ στον ασφαλισμένο, ορίζεται το ποσό των 70.000 ευρώ. 

2. Ως ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης σε μία κτηνοτροφική εκμετάλλευση του ιδίου είδους στην ίδια ασφαλιστική περίοδο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό της ασφαλιζόμενης αξίας της εκμετάλλευσης για την ίδια ασφαλιστική περίοδο. 

Το ποσό αποζημίωσης για τα είδη βοοειδή, αίγες, πρόβατα, μόνοπλα και στρουθοκαμήλους ηλικίας άνω των δώδεκα μηνών υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο:  

 Όπου: 

 

 Τι μπορεί να κάνει όποιος αγρότης θεωρεί ότι αδικείται από το πόρισμα της εκτίμησης;

 

Ο ασφαλισμένος αν δεν συμφωνεί με το πόρισμα της εκτίμησης έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεκτίμηση.

Η αίτηση επανεκτίμησης υποβάλλεται στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΕΛΓΑ (εκεί όπου είχε υποβληθεί και η δήλωση ζημιάς) εντός 10 ημερών από την επομένη ημέρα τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης προς τους ασφαλισμένους για να προσέλθουν και να λάβουν γνώση των πορισμάτων εκτίμησης.

Η αίτηση επανεκτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη, αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα και δε συνοδεύεται από απόδειξη εμπρόθεσμης καταβολής για λογαριασμό του ΕΛΓΑ των τελών επανεκτίμησης, που ορίζονται στο διπλάσιο των αντίστοιχων τελών εκτίμησης. Αναμένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία τα τέλη επανεκτίμησης θα μειωθούν κατά 50% και θα εξισωθούν με τα τέλη εκτίμησης.

Η επανεκτίμηση διενεργείται από δύο γεωπόνους που ορίζονται από τον ΕΛΓΑ.

Το πόρισμα της επανεκτίμησης είναι οριστικό και δεν μπορεί να ασκηθεί κατ’ αυτού άλλο ένδικο μέσο  

 

- Γιατί δεν πληρώθηκα;   

 

α) Στο σύνολο της αναμενόμενης αποζημίωσης

- Δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Καλλιέργειας Εκτροφής.

- Στη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής δεν έχουν δηλωθεί τα ζημιωθέντα αγροτεμάχια ή το ζημιωθέν ζωικό κεφάλαιο (ανά είδος ζώου, κατηγορία και ηλικία).

- Δεν έχει εμπρόθεσμα εξοφληθεί η εισφορά του έτους ζημιάς ή δεν έχουν εκπληρωθεί οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις προηγούμενων ετών.

- Δεν έχει εκκαθαρισθεί ο πίνακας ζημιάς.

- Το πόρισμα εκτίμησης – επανεκτίμησης δεν είναι αποζημιώσιμο.

- Έχει εκδοθεί εντολή πληρωμής, αλλά υπάρχει λάθος στα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού.

- Έχει ήδη καταβληθεί το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης των 70.000 ευρώ.

β) Μέρος της αναμενόμενης αποζημίωσης

- Στη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής δεν έχουν δηλωθεί ορισμένα ζημιωθέντα αγροτεμάχια ή το ζημιωθέν ζωικό κεφάλαιο (ανά είδος ζώου, κατηγορία και ηλικία).

- Το ποσό αποζημίωσης υπερβαίνει το ανώτατο όριο 80% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε ή το αντίστοιχο ανώτατο όριο για το ζωικό κεφάλαιο όπως αυτό έχει θεσπιστεί ανά εκμετάλλευση για την ίδια ασφαλιστική περίοδο. 

 

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<