Ανοδική μεταστροφή για τη βιομηχανία πλαστικής συσκευασίας

20-11-2013, 13:59
Ανοδική μεταστροφή για τη βιομηχανία πλαστικής συσκευασίας

Αυξημένη είναι φέτος η παραγωγική δραστηριότητα της ελληνικής βιομηχανίας πλαστικής συσκευασίας, η οποία το 2012 κατέγραψε ζημιές, λόγω αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων ορισμένων μεγάλων επιχειρήσεων του τομέα. Η αύξηση του όγκου εξαγωγών νωπών οπωροκηπευτικών, σε συνδυασμό με την επιταχυνόμενη εξαγωγική δραστηριότητα των εταιρειών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φαίνεται ότι αναπληρώνουν τις απώλειες που προκαλεί η μείωση της εγχώριας παραγωγής ειδών διατροφής και εμφιαλωμένων νερών.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η παραγωγή των βασικότερων πλαστικών συσκευαστικών ειδών στην Ελλάδα κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2013 σημείωσε αύξηση, συγκρινόμενη με την αντίστοιχη της ίδιας χρονικής περιόδου του προηγούμενου έτους.

Συγκεκριμένα, ενώ η παραγωγή σάκων και τσαντών από πολυμερή του αιθυλενίου μειώθηκε κατά 2% και η παραγωγή φιαλών και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες μειώθηκε κατά 3,5%, αυξήθηκε κατά 13% η παραγωγή κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες. Συγχρόνως, αυξήθηκε κατά 13,9% η παραγωγή των λοιπών πλαστικών ειδών συσκευασίας, που περιλαμβάνει κατηγορίες άλλων συσκευαστικών ειδών.

Η ελληνική βιομηχανία πλαστικής συσκευασίας το περασμένο έτος βελτίωσε τα έσοδά της, αλλά δεν απέφυγε την καταγραφή ζημιών, λόγω της επιδείνωσης όλων των δεικτών της λειτουργικής της αποδοτικότητας. Σε συνθήκες εντεινόμενου ανταγωνισμού και μειωμένης εγχώριας ζήτησης, οι επιχειρήσεις οδηγήθηκαν σε μείωση του λειτουργικών περιθωρίων κέρδους, που εξηγεί την καταγραφή ζημιών.

Ο τομέας των ελληνικών βιομηχανιών προϊόντων πλαστικής συσκευασίας, όπως εκφράζεται από 72 επιχειρήσεις του που έχουν γνωστοποιήσει την οικονομική τους θέση, εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 15% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (44,7 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 8,3% των συνολικών εσόδων του (9,9% το 2011), σε συνθήκες χαμηλής μονοψήφιας αύξησης των εσόδων και μείωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (14,7% το 2012, από 15,2% το 2011). Ο τομέας κατέγραψε ζημιές ίσες προς το -1,8% των εσόδων του, πολλαπλάσιες εκείνων που είχαν καταγραφεί το 2011.

Τα συνολικά έσοδα των 72 εταιρειών του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 536,4 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 9,4 εκατ. ευρώ (+2%).

Οι 72 αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή πλαστικών συσκευαστικών ειδών και υλικών, συμπεριλαμβανομένων των συναφών ειδών αποθήκευσης προϊόντων, στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 690 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 78,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1% (-1,1 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 44,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15% σε ποσοστό και κατά 7,7 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (κέρδη 52,4 εκατ. ευρώ το 2011).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 10,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 48% σε ποσοστό και κατά 9,4 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (κέρδη 19,5 εκατ. ευρώ το 2011) και ίσα προς το 1,9% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 3,7% το 2011.

- Ζημιές προ φόρων 3,4 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 7,3 εκατ. ευρώ (κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -0,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού +0,7% το 2011. Εξαιρουμένης μίας εταιρείας, η οποία κατέγραψε σημαντικά κέρδη χάρη σε έκτακτα, μη επαναλαμβανόμενα έσοδα, οι ζημιές προ φόρων είναι ύψους 10 εκατ. ευρώ (έναντι κερδών 3 εκατ. ευρώ το 2011).

- Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 9,6 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 8,8 εκατ. ευρώ (καθαρές ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -1,8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -0,1% το 2011. Εξαιρουμένης της προαναφερθείσης εταιρείας, οι καθαρές ζημιές είναι ύψους 14,8 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 1,4 εκατ. ευρώ το 2011).

Τα ίδια κεφάλαια των 72 επιχειρήσεων (301,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) μειώθηκαν κατά 2% (-5,9 εκατ. ευρώ), λόγω των ζημιών, παρά την ωφέλεια που προκάλεσε η λογιστική αναπροσαρμογή μέρους των παγίων. Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (692,3 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 4% (-29,7 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα αυξήθηκε στο 43,6%, από 42,6% το 2011, καθώς οι συνολικές υποχρεώσεις τους (390,6 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν σε απόλυτες τιμές κατά 5,7% (-23,7 εκατ. ευρώ). Η συμπίεση των συνολικών υποχρεώσεων προέκυψε από μείωση των βραχυπρόθεσμων (268,4 εκατ. ευρώ) κατά 4% και των μακροπρόθεσμων (122,2 εκατ. ευρώ) κατά 9%. Πτώση 4% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (345,9 εκατ. ευρώ μαζί με τις συμμετοχές), λόγω απομειώσεων ενεργητικού και επενδυτικής υστέρησης.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, αρκετές από τις οποίες ασχολούνται, πέρα από την παραγωγή πλαστικών συσκευαστικών ειδών, με την παραγωγή μονωτικών, συγκολλητικών και άλλων προϊόντων από πλαστικές ύλες, οφείλοντας σημαντικό μέρος των εσόδων τους σε αυτές τις δραστηριότητες. Δεν συμπεριλαμβάνονται στις 72 αυτές επιχειρήσεις, άλλες εταιρείες οι οποίες επίσης ασχολούνται με την παραγωγή πλαστικών συσκευαστικών ειδών, αλλά ανήκουν σε άλλους κλάδους και, κυρίως, στον κλάδους της χαρτοβιομηχανίας και της βιομηχανίας μεταλλικών προϊόντων.

Οι μεγαλύτερες, βάσει των εσόδων τους, βιομηχανίες του κλάδου των πλαστικών που ασχολούνται με την παραγωγή πλαστικών ειδών συσκευασίας κατέγραψαν:

Η ΑΡΓΩ ΑΕΒΕ έσοδα 23,83 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (23,22 εκατ. ευρώ) κατά 2,6%, EBITDA 3,93 εκατ. ευρώ (4,00 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 1,76 εκατ. ευρώ (2,61 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 1,36 εκατ. ευρώ (1,80 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 32,47 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 22,16 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 12,1%.

Η ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ AΕ (συσκευαστικά και συγκολλητικά είδη) έσοδα 53,20 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (53,07 εκατ. ευρώ) κατά 0,2%, EBITDA 4,02 εκατ. ευρώ (3,69 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 1,72 εκατ. ευρώ (1,61 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 1,30 εκατ. ευρώ (1,23 εκατ ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 32,67 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 9,03 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 12,3%.

Η ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ έσοδα 10,18 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (10,80 εκατ. ευρώ) κατά 5,8%, EBITDA 0,31 εκατ. ευρώ (0,48 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,12 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 14,60 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 7,28 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,1%.

Η ΙΜΑΠΛΑΣΤ ΕΠΕ έσοδα 5,41 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (4,64 εκατ. ευρώ) κατά 16,7%, EBITDA 0,97 εκατ. ευρώ (0,81 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,64 εκατ. ευρώ (0,44 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,51 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,63 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,00 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 59,5%.

Η ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ Κ. ΑΕΒΕ έσοδα 3,30 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,25 εκατ. ευρώ) κατά 1,4%, EBITDA 0,61 εκατ. ευρώ (0,54 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (επίσης -0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,10 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,54 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,93 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 11,0%.

Η ΚΟΤΡΩΝΗΣ Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ έσοδα 10,17 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (9,54 εκατ. ευρώ) κατά 6,6%, EBITDA 2,19 εκατ. ευρώ (1,87 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 1,07 εκατ. ευρώ (0,80 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη 0,91 εκατ. ευρώ (0,72 εκατ ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 11,17 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 6,41 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 19,6%.

Η ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ ΑΕ έσοδα 3,28 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (4,12 εκατ. ευρώ) κατά 20,3%, EBITDA 0,31 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,87 εκατ. ευρώ (-1,08 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,88 εκατ. ευρώ (-1,10 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 9,68 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,93 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,2%.

Η ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - EUROFILM ΑΕ (συσκευαστικά και άλλα πλαστικά είδη) έσοδα 17,08 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (15,01 εκατ. ευρώ) κατά 13,8%, EBITDA 2,27 εκατ. ευρώ (1,95 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,54 εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,36 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 22,18 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 10,25 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,3%.

Η ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΕ έσοδα 5,18 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (5,02 εκατ. ευρώ) κατά 3,2%, EBITDA 0,28 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -1,36 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,36 εκατ. ευρώ (-0,19 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 12,29 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,79 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,2%.

Η MΟΝΩΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ (συσκευαστικά και μονωτικά είδη) έσοδα 3,22 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,18 εκατ. ευρώ) κατά 1,4%, EBITDA 0,38 εκατ. ευρώ (0,50 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,12 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη 0,08 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,39 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,99 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 11,2%.

Η ΜΟΡΝΟΣ ΑΕΒΕ έσοδα 48,68 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (57,20 εκατ. ευρώ) κατά 14,9%, EBITDA -2,66 εκατ. ευρώ (4,29 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -12,54 εκατ. ευρώ (-3,55 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -12,52 εκατ. ευρώ (-3,52 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 91,86 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 17,58 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -2,9%.

Η Ν.Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ έσοδα 3,63 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,14 εκατ. ευρώ) κατά 15,4%, EBITDA 0,26 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,12 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,09 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,11 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,83 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 12,4%.

Η ΠΑΪΡΗΣ Ε. ΑΒΕΕ έσοδα 12,31 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (14,53 εκατ. ευρώ) κατά 15,3%, EBITDA 1,28 εκατ. ευρώ (1,60 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -3,15 εκατ. ευρώ (-0,47 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -3,18 εκατ. ευρώ (-0,46 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 22,14 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 7,06 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,8%.

Η ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ έσοδα 10,56 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (10,69 εκατ. ευρώ) κατά 1,3%, EBITDA 0,98 εκατ. ευρώ (1,37 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 12,13 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,43 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 8,1%.

Η ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΕ έσοδα 5,79 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (4,31 εκατ. ευρώ) κατά 34,5%, EBITDA 0,70 εκατ. ευρώ (0,61 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 11,15 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 6,78 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,2%.

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK ΑΕ έσοδα 32,99 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (32,73 εκατ. ευρώ) κατά 0,8%, EBITDA 2,13 εκατ. ευρώ (1,72 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -2,74 εκατ. ευρώ (-2,62 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -3,04 εκατ. ευρώ (-3,15 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 47,53 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 13,37 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,5%.

Η ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΑΒΕΕ (συσκευαστικά και μονωτικά είδη) έσοδα 9,42 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (8,85 εκατ. ευρώ) κατά 6,5%, EBITDA 0,16 εκατ. ευρώ (0,82 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,69 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,69 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,92 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,99 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,0%.

Η ΣΤΥΡΟΠΑΝ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ ΑΒΕΕ (συσκευαστικά και μονωτικά είδη) έσοδα 3,57 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,32 εκατ. ευρώ) κατά 7,3%, EBITDA 0,12 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,28 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,28 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,05 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,35 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,0%.

Η ΦΙΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΕ έσοδα 3,91 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (4,43 εκατ. ευρώ) κατά 11,8%, EBITDA 0,59 εκατ. ευρώ (0,84 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,14 εκατ. ευρώ (0,30 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,12 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,95 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,29 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 15,0%.

Η ΦΛΕΞΟ ΑΒΕ έσοδα 4,23 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (4,09 εκατ. ευρώ) κατά 3,5%, EBITDA 0,71 εκατ. ευρώ (0,81 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,17 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,13 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 12,30 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 11,28 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,7%.

Η ΧΑΡΜΠΗΣ ΑΒΕΕ έσοδα 5,77 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (5,59 εκατ. ευρώ) κατά 3,2%, EBITDA 0,64 εκατ. ευρώ (0,66 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,25 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,20 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,87 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,86 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 13,2%.

Η ΑLFA-BETA ROTO ABEE (συσκευαστικά και άλλα είδη) έσοδα 47,19 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (41,45 εκατ. ευρώ) κατά 13,8%, EBITDA 2,19 εκατ. ευρώ (2,65 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 6,64 εκατ. ευρώ λόγω έκτακτων εσόδων (0,82 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 5,25 εκατ. ευρώ (0,56 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 40,34 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 19,36 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,4%.

Η BAG & BAG AE έσοδα 15,52 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (13,29 εκατ. ευρώ) κατά 16,8%, EBITDA 1,23 εκατ. ευρώ (1,11 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,24 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,17 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,83 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,62 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 25,4%.

Η BONAPLAST AEBE έσοδα 7,22 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (7,82 εκατ. ευρώ) κατά 7,6%, EBITDA 0,67 εκατ. ευρώ (0,79 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ) και οριακά αρνητικά καθαρά κέρδη (-0,04 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,41 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,65 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,4%.

Η EPSH ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ έσοδα 7,45 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (7,37 εκατ. ευρώ) κατά 1,1%, EBITDA 0,72 εκατ. ευρώ (0,70 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,17 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011) και καθαρά κέρδη 0,18 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,54 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,90 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 11,0%.

Η FLEXOPACK AEBE έσοδα 53,40 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (46,91 εκατ. ευρώ) κατά 13,9%, EBITDA 7,42 εκατ. ευρώ (6,93 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 4,34 εκατ. ευρώ (4,14 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 3,48 εκατ. ευρώ (3,32 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 68,26 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 43,04 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,9%.

Η I.B.S. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ AE (συσκευαστικά και άλλα είδη) έσοδα 11,90 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (12,54 εκατ. ευρώ) κατά 5,1%, EBITDA 0,56 εκατ. ευρώ (1,09 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,14 εκατ. ευρώ (0,54 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,10 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 10,52 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 6,59 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,3%.

Η INOVA ABEE έσοδα 3,68 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,73 εκατ. ευρώ) κατά 1,3%, EBITDA 0,64 εκατ. ευρώ (0,58 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,04 εκατ. ευρώ (-0,12 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,58 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,57 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 11,5%.

Η MEGA PLAST AE έσοδα 13,79 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (12,89 εκατ. ευρώ) κατά 6,9%, EBITDA 3,54 εκατ. ευρώ (2,76 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 1,04 εκατ. ευρώ (1,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,75 εκατ. ευρώ (0,85 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 24,13 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 15,91 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 14,7%.

Η METALUX AE έσοδα 3,70 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (2,99 εκατ. ευρώ) κατά 23,7%, EBITDA 0,89 εκατ. ευρώ (0,59 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,60 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,56 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,80 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 5,23 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 15,4%.

Η N.G.P. PLASTIC ABEE έσοδα 8,33 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (8,03 εκατ. ευρώ) κατά 3,7%, EBITDA -1,02 εκατ. ευρώ (-1,00 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -2,65 εκατ. ευρώ (-3,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -3,11 εκατ. ευρώ (-2,45 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 25,58 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,18 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -4,0%.

Η NEOPLAST - ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑBEΕ έσοδα 4,96 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (4,52 εκατ. ευρώ) κατά 9,8%, EBITDA 1,03 εκατ. ευρώ (1,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,70 εκατ. ευρώ (0,66 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,52 εκατ. ευρώ (επίσης 0,52 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,79 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,53 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 17,7%.

Η RESILUX ABEE έσοδα 22,05 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (19,82 εκατ. ευρώ) κατά 11,2%, EBITDA 0,51 εκατ. ευρώ (0,54 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,83 εκατ. ευρώ (-0,46 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,85 εκατ. ευρώ (-0,46 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 21,57 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 8,03 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,4%.

Η SAKOS EΠΕ έσοδα 8,27 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (7,48 εκατ. ευρώ) κατά 10,6%, EBITDA 1,44 εκατ. ευρώ (1,25 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,43 εκατ. ευρώ (0,44 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,27 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,04 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,41 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 20,5%.

Η μέση απόδοση του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων των 72 επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν 6,5% (7,3% το 2011).

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<