Μειωμένη η παραγωγή της βιομηχανίας αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

22-08-2013, 16:30
Μειωμένη η παραγωγή της βιομηχανίας αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

Πτωτικά κινείται εφέτος ο όγκος της παραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας αποσταγμένων και συναφών αλκοολούχων ποτών, η οποία το 2012 κατέγραψε μειωμένα έσοδα, αλλά βελτίωσε τη λειτουργική της αποδοτικότητα.

 

Το πρώτο εξάμηνο του 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο όγκος της παραγωγής των εταιρειών παρασκευής ούζου, τσίπουρου, μπράντι και παρόμοιων ποτών σημείωσε πτώση 3,5%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012, προφανώς λόγω της αναιμικής εγχώριας κατανάλωσης εξαιτίας της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών, παρά τις ενδείξεις διεύρυνσης των εξαγωγών τους. Η παραγωγή τους αυξήθηκε τον Ιανουάριο κατά 15,2%, τον Φεβρουάριο κατά 8,6% και τον Απρίλιο κατά 35,9%, αλλά μειώθηκε τον Μάρτιο κατά 30,4% και τον Μάιο κατά 28,5%, ενώ σημείωσε μικρή αύξηση τον Ιούνιο.

 

Ο βιομηχανικός τομέας των αποσταγμένων και συναφών αλκοολούχων ποτών, όλων δηλαδή των αλκοολούχων ποτών εκτός της μπίρας και του κρασιού, εμφάνισε το 2012 ως σύνολο, σε σύγκριση με το 2011, βελτιωμένα κατά 16% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (19,2 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 9,4% των συνολικών εσόδων του (7,6% το 2011), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 7% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (34,0% το 2012, από 33,7% το 2011). Τα συνολικά έσοδα 35 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 203,6 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 14,2 εκατ. ευρώ (-7%). Μείωση των εσόδων παρουσίασαν οι 24 από τις 35 επιχειρήσεις (σχεδόν 69% του συνόλου). Οι 35 αυτές εταιρείες στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 285 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

 

- Μεικτά κέρδη 69,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6% (-4 εκατ. ευρώ).

 

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 19,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16% (+2,7 εκατ. ευρώ).

 

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 11,2 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 40% σε ποσοστό και κατά 3,2 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 8 εκατ. ευρώ το 2011) και ίσα προς το 5,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 3,7% το 2011.

 

- Κέρδη προ φόρων τρία εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 18% σε ποσοστό και κατά 0,5 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσα προς το 1,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,2% το 2011.

 

- Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 1,9 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,85 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσα προς το 0,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -0,4% το 2011.

 

Η συμπίεση των δαπανών διάθεσης και διοίκησης, σε συνδυασμό με τη βελτίωση του μεικτού περιθωρίου και τα αυξημένα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, επέτρεψαν τη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων και αντιστάθμισαν τη διόγκωση των χρηματοοικονομικών δαπανών και των έκτακτων δαπανών αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων για την προσαρμογή τους στα νέα οικονομικά δεδομένα.

 

Επίσης, καθοριστική στη βελτίωση των αποτελεσμάτων ήταν η συμβολή μεγάλης εμποροβιομηχανικής εταιρείας του τομέα. Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 20 από τις 35 επιχειρήσεις (57% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 15 εταιρείες (43% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω.

 

Τα ίδια κεφάλαια των 35 επιχειρήσεων (120,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) αυξήθηκαν το 2012 κατά 1% (+1,6 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής μέρους των παγίων, που βελτίωσε τα ίδια κεφάλαια. Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (285,8 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 2% (-6,9 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα βελτιώθηκε σε 42,2%, από 40,6% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (165,3 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 4,9% (-8,5 εκατ. ευρώ). Σταθερό παρέμεινε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (97,8 εκατ. ευρώ). Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, την Icap Group, το www.inr.gr και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες ασχολούνται παράλληλα με την παραγωγή κρασιών και την εμπορία ή και την εισαγωγή άλλων ποτών και ειδών διατροφής, εξασφαλίζοντας από αυτές τις δραστηριότητες σημαντικό μέρος των συνολικών εσόδων τους.

 

Αναλυτικότερα, οι εν λόγω 35 εταιρείες παραγωγής αλκοολούχων ποτών, εξαιρουμένων της μπίρας και του κρασιού, κατέγραψαν:

 

Η ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ έσοδα 1,00 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,59 εκατ. ευρώ) κατά 67,9%, EBITDA 0,39 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,19 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,15 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,77 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,73 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 14,3%.

 

Η ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΕΠΕ έσοδα 1,62 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,76 εκατ. ευρώ) κατά 8,2%, EBITDA 0,13 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,73 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,15 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,9%.

 

Η ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Θ. & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ έσοδα 0,24 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,34 εκατ. ευρώ) κατά 30,8%, οριακά θετικά EBITDA (0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,02 εκατ. ευρώ (επίσης -0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,02 εκατ. ευρώ (επίσης -0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,01 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,74 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 0,1%.

 

Η ΒΡΥΣΣΑΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΑΕ έσοδα 1,53 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,03 εκατ. ευρώ) κατά 24,7%, EBITDA 0,17 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,07 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,18 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,77 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 8,0%.

 

Η ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ Ε. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΣΑΜΟΥ ΑΒΕΕ έσοδα 0,39 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (σχεδόν 0,39 εκατ. ευρώ) κατά 0,8%, EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά θετικά κέρδη προ φόρων (μηδενικά το 2011) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (μηδενικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,90 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,53 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,3%. Η ΓΟΪΔΑΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ έσοδα 1,02 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,95 εκατ. ευρώ) κατά 47,8%, EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (-0,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,09 εκατ. ευρώ (-0,20 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,09 εκατ. ευρώ (-0,24 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,01 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,18 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 0,9%.

 

Η ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΑΕ έσοδα 1,37 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,66 εκατ. ευρώ) κατά 17,2%, EBITDA -0,05 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,51 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,51 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,39 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,78 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -1,4%.

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΕ έσοδα 0,77 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,84 εκατ. ευρώ) κατά 8,6%, EBITDA 0,10 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,14 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,23 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,96 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,87 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,0%.

 

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ έσοδα 1,31 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,35 εκατ. ευρώ) κατά 3,5%, EBITDA 0,09 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,15 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -1,19 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,3%.

 

Η ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ έσοδα 0,33 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,31 εκατ. ευρώ) κατά 4,5%, EBITDA 0,06 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,05 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,05 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,88 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,78 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,7%.

 

Η ΚΑΒΙΝΟ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΒΕ, η οποία οφείλει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της στην παραγωγή οίνων, έσοδα 16,55 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (15,73 εκατ. ευρώ) κατά 5,3%, EBITDA 0,51 εκατ. ευρώ (0,83 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,25 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,30 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 24,89 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 7,82 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,0%.

 

Η ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ- ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕ έσοδα 8,20 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (8,39 εκατ. ευρώ) κατά 2,2%, EBITDA 2,77 εκατ. ευρώ (2,95 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 1,07 εκατ. ευρώ (1,12 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,82 εκατ. ευρώ (0,87 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 11,59 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 10,30 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 23,9%.

 

Η ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑΣ Β. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΑΕ έσοδα 1,07 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,11 εκατ. ευρώ) κατά 3,8%, EBITDA 0,34 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,27 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,21 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,29 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,58 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 26,0%.

 

Η ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Γ. ΦΩΣ ΑΕ έσοδα 3,01 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (2,93 εκατ. ευρώ) κατά 2,8%, EBITDA 0,26 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,27 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,22 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,86 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,69 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 30,6%.

 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ έσοδα 0,93 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,45 εκατ. ευρώ) κατά 35,7%, EBITDA -0,52 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,73 εκατ. ευρώ (-0,28 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,73 εκατ. ευρώ (-0,28 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,33 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,65 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -15,6%.

 

Η ΠΑΤΣΑΚΗΣ Μ. ΑΒΕΕ έσοδα 0,35 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (σχεδόν 0,36 εκατ. ευρώ) κατά 0,6%, EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,37 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,33 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,8%.

 

Η ΠΑΥΛΙΔΗ Χ. ΑΦΟΙ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ έσοδα 1,20 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,35 εκατ. ευρώ) κατά 11,2%, EBITDA 0,08 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,04 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,96 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,21 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,7%.

 

Η ΠΙΛΑΒΑΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ έσοδα 2,62 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,70 εκατ. ευρώ) κατά 2,8%, EBITDA 0,81 εκατ. ευρώ (0,77 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,61 εκατ. ευρώ (επίσης 0,61 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,47 εκατ. ευρώ (0,48 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,37 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,47 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 18,4%.

 

Η ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ έσοδα 0,11 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,16 εκατ. ευρώ) κατά 35,2%, οριακά θετικά EBITDA (επίσης οριακά θετικά το 2011 το 2011), μηδενικά κέρδη προ φόρων (οριακά θετικά το 2011) και μηδενικά καθαρά κέρδη (επίσης μηδενικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,22 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,02 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 1,4%.

 

Η ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΕ έσοδα 0,14 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,24 εκατ. ευρώ) κατά 40,5%, EBITDA -0,03 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (επίσης -0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (επίσης -0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,15 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,05 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -17,3%.

 

Η ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ έσοδα 20,03 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (19,88 εκατ. ευρώ) κατά 0,7%, EBITDA 0,77 εκατ. ευρώ (0,72 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,25 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,16 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 11,51 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,54 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,7%.

 

Η ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕ έσοδα 9,53 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (10,46 εκατ. ευρώ) κατά 8,8%, EBITDA 1,46 εκατ. ευρώ (1,58 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,52 εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,38 εκατ. ευρώ (0,29 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 10,34 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 5,03 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 14,2%.

 

Η ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ VERINO ΑΒΕΕ έσοδα 0,28 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,27 εκατ. ευρώ) κατά 5,9%, EBITDA -0,02 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,09 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,09 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,62 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,05 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -3,4%. Η ΡΟΥΣΑΛΗ ΑΦΟΙ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ έσοδα 3,07 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (2,88 εκατ. ευρώ) κατά 6,8%, EBITDA 0,49 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,30 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,22 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,35 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,59 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 14,6%.

 

Η ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. Γ. ΑΒΕΕ, η οποία παράγει συγχρόνως αποστάγματα, οινοπνεύματα και άλλα προϊόντα, έσοδα 8,11 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (11,99 εκατ. ευρώ) κατά 32,4%, EBITDA 0,79 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,63 εκατ. ευρώ (-1,69 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,31 εκατ. ευρώ (-1,69 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 27,79 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 7,58 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,9%.

 

Η ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗΣ Β. ΑΕ έσοδα 0,99 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,26 εκατ. ευρώ) κατά 21,5%, EBITDA 0,08 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ (μηδενικά το 2011) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (οριακά αρνητικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,15 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,03 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,8%. Η ΣΤΟΥΠΑΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΧΙΟΥ ΑΕ έσοδα 0,44 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,42 εκατ. ευρώ) κατά 5,5%, EBITDA -0,09 εκατ. ευρώ (-0,24 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,24 εκατ. ευρώ (-0,42 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,24 εκατ. ευρώ (-0,42 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,59 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,72 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -3,4%.

 

Η ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΑΕΒΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ, η οποία συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις για την παραγωγή ποτών της και οφείλει μεγάλο μέρος του κύκλου εργασιών της σε άλλες δραστηριότητες, έσοδα 3,53 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (4,23 εκατ. ευρώ) κατά 16,6%, EBITDA 0,46 εκατ. ευρώ (0,52 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,07 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,69 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,58 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 12,5%.

 

Η ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Ε. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ, η οποία οφείλει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της στην παραγωγή οίνων, έσοδα 34,47 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (35,90 εκατ. ευρώ) κατά 4,0%, EBITDA 2,76 εκατ. ευρώ (2,72 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -2,18 εκατ. ευρώ (-1,70 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -2,28 εκατ. ευρώ (-1,84 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 86,93 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 28,55 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,2%.

 

Η ΤΣΙΛΙΛΗΣ Κ. ΑΕ έσοδα 4,91 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (4,99 εκατ. ευρώ) κατά 1,6%, EBITDA 0,82 εκατ. ευρώ (0,96 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,14 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,10 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 8,13 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 5,71 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,1%.

 

Η ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ Ι. Π. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΣΑΜΟΥ ΑΕΒΕ έσοδα 2,92 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,03 εκατ. ευρώ) κατά 3,6%, EBITDA 0,36 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,34 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,27 εκατ. ευρώ (0,30 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,32 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,63 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 15,6%.

 

Η ARGO WINE ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΕ έσοδα 2,24 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (2,19 εκατ. ευρώ) κατά 2,5%, EBITDA 0,26 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,04 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,79 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,19 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,9%.

 

Η INSPIRIT ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΠΕ έσοδα 2,13 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,90 εκατ. ευρώ) κατά 137,0%, EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (-0,21 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ (-0,24 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ (-0,24 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,44 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,23 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 1,3%.

 

Η OPTIMAL SUPPLY CHAIN ΑΕ, θυγατρική της εταιρείας ΜΕΤΑΞΑ ΑΒΕ για την οποία παράγει το ομώνυμο μπράντι, έσοδα 18,23 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (18,19 εκατ. ευρώ) κατά 0,2%, EBITDA 0,86 εκατ. ευρώ (0,96 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,56 εκατ. ευρώ (0,69 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,43 εκατ. ευρώ (0,52 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 12,51 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,21 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,9%.

 

Η PERNOD RICARD HELLAS ΑΒΕΕ, η οποία παρασκευάζει ούζο και λικέρ και οφείλει μεγάλο μέρος του κύκλου εργασιών της σε εισαγόμενα ποτά του γαλλικού οίκου που την ελέγχει, έσοδα 48,92 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (55,54 εκατ. ευρώ) κατά 11,9%, EBITDA 4,92 εκατ. ευρώ (2,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 3,35 εκατ. ευρώ (2,57 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 2,49 εκατ. ευρώ (0,74 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 36,63 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 17,87 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 13,4%.

 

Η αποδοτικότητα του ενεργητικού των 35 βιομηχανιών αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων βελτιώθηκε κατά 20%. Τα συνολικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2012 ήταν ίσα προς το 6,7% του μέσου ενεργητικού τους στη διάρκεια της χρήσης, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 5,6% το 2011.

 

πηγή: ΑΜΠΕ

Θέματα της ίδιας ενότητας
03.22.2021 13:06

«Τρέχει» η ανανέωση των παγίων του ΑΔΜΗΕ
Την επίσπευση του προγράμματος ανανέωσης στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων...

03.22.2021 12:56

Συνάντηση Σακελλαροπούλου με τον δήμαρχο Καλαμάτας
Με τον δήμαρχο Καλαμάτας Αθανάσιο Βασιλόπουλο, συναντήθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

03.22.2021 12:52

Η ΔΕΗ ανοίγει το βιβλίο προσφορών για ακόμη 75 εκατ.
Για επιπλέον 75 εκατ. ευρώ ανοίγει εκ νέου το βιβλίο προσφορών η ΔΕΗ, προκειμένου να ικανοποιηθεί η ζήτηση που εκδηλώθηκε προς τους...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<