Ανάκαμψη το πρώτο πεντάμηνο του 2013 στη βιομηχανία ζωοτροφών

12-08-2013, 15:44
Ανάκαμψη το πρώτο πεντάμηνο του 2013 στη βιομηχανία ζωοτροφών

Μείωση εσόδων και λειτουργικών κερδών, με συνέπεια να καταγράψουν τελικώς ζημιές, παρά τη σημαντική ανατίμηση των προϊόντων τους, παρουσίασαν το 2012 οι ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής ζωοτροφών και συμπληρωμάτων τους, καθώς εξασθένησε η ζήτηση εκ μέρους των πτηνοτροφικών, χοιροτροφικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, λόγω της μειωμένης δραστηριότητάς τους και των μέτρων που έλαβαν για την περιστολή του λειτουργικού κόστους τους.

 

Ωστόσο το πρώτο πεντάμηνο του 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η παραγωγή παρασκευασμένων τροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα, εκτός των χονδραλεύρων και των σβόλων τριφυλιού, αυξήθηκε κατά 4,7%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2012, αν και παρέμεινε σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 (κατά 9,5%). Η αύξηση της παραγωγής το 2013, όπως ανέφερε ο Ν. Τριανταφύλλου της ομώνυμης βιομηχανίας ζωοτροφών της Θεσσαλονίκης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αντανακλά την αύξηση κατά το τρέχον έτος του ζωικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων παραγωγής κρέατος, ενώ συνοδεύεται από αποκλιμάκωση των τιμών των ζωοτροφών, λόγω πτώσης των διεθνών τιμών των δημητριακών που το περασμένο έτος είχαν σημειώσει μεγάλη άνοδο.

 

Ο τομέας εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 14% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία ανήλθαν σε 14 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ίσα προς το 6,1% των συνολικών εσόδων του (6,7% το 2011), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 5% και σταθεροποίησης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (12% και τα δύο έτη). Η συρρίκνωση των κερδών σε λειτουργικό επίπεδο, που οδήγησε τελικώς σε ζημιές, οφείλεται στην πτώση των πωλήσεων και σε παράλληλη διόγκωση των δαπανών εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, του κόστους της χρηματοδότησής τους και των προβλέψεών τους για επισφάλειες. Οι συνολικές πωλήσεις 35 ΑΕ και ΕΠΕ βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 228,4 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 11,6 εκατ. ευρώ (-5%). Μείωση των πωλήσεων παρουσίασαν οι 23 από τις 35 επιχειρήσεις (66% του συνόλου), καθώς οι υπόλοιπες 12 (34%) τις αύξησαν. Οι 35 αυτές εταιρείες στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 245 εκατ. ευρώ και, ως σύνολο, κατέγραψαν:

 

- Μεικτά κέρδη 27,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5% (-1,5 εκατ. ευρώ).

 

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 14 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14% (-2,2 εκατ. ευρώ).

 

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 6,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 26% (-2,2 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 2,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 3,5% το 2011.

 

- Ζημιές προ φόρων 0,2 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 1,6 εκατ. ευρώ (κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -0,1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού +0,6% το 2011.

 

- Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 1,7 εκατ. ευρώ περίπου (κέρδη 0,08 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -0,7% των πωλήσεων, έναντι μηδενικού αντίστοιχου ποσοστού το 2011.

 

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν πάντως, οριακά έστω, οι 19 από τις 35 επιχειρήσεις (54% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 16 (46% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 35 επιχειρήσεων (111,3 εκατ. ευρώ) παρέμειναν αμετάβλητα το 2012, κυρίως λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής μέρους των παγίων, σε συνθήκες μείωσης του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (243,6 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 6% (-15,9 εκατ. ευρώ).

 

Για τον λόγο που προαναφέρθηκε η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια του τομέα αυξήθηκε σε 45,7% το 2012, από 42,8% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (132,3 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 10,9% (-16,2 εκατ. ευρώ), με παράλληλη αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, που ενισχύει την κεφαλαιακή ευστάθεια του τομέα. Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες οφείλουν σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών τους σε παράπλευρες ή και εισαγωγικές δραστηριότητες στην εγχώρια αγορά ζωοτροφών και αγροτικών εφοδίων. Δεν συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω επιχειρήσεις οι Ενώσεις Συνεταιρισμών, ούτε άλλες εταιρείες, όπως πτηνοτροφικές βιομηχανίες και αλευροβιομηχανίες, οι οποίες επίσης παράγουν ζωοτροφές αλλά οφείλουν το μέγιστο μέρος των εσόδων τους στις κύριες δραστηριότητές τους.

 

Αναλυτικότερα, οι 35 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, που έχουν βασικό αντικείμενο την παραγωγή ζωοτροφών και συμπληρωμάτων ζωοτροφών, κατέγραψαν:

 

Η Α.Σ.Ε.Α.Ρ. AE (εδρεύει και έχει τη μονάδα της στο Ρέθυμνο) έσοδα 13,81 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (15,86 εκατ. ευρώ) κατά 12,9%, EBITDA 0,96 εκατ. ευρώ (2,23 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (0,63 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 18,64 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 9,86 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,1%.

 

Η ΑΓΡΟΛΕΣΒΟΣ AΕΒΕ (Λέσβος) έσοδα 2,78 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,88 εκατ. ευρώ) κατά 28,3%, EBITDA 0,22 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,23 εκατ. ευρώ (-0,11 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,23 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,17 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,91 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,6%.

 

Η ΑΝΘΥΛΛΙΣ ΕΠΕ ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (Κορινθία) έσοδα 0,33 εκατ. ευρώ (σχεδόν μηδενικά το 2011), EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011), κέρδη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,27 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,16 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,9%.

 

Η BΙOZΩΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΙΝΤΟΣ ΑΕ (Ιωάννινα) έσοδα 16,42 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (15,57 εκατ. ευρώ) κατά 5,5%, EBITDA 1,01 εκατ. ευρώ (1,15 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,13 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,07 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 14,67 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 12,48 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,9%.

 

Η ΒΙΟΖΩΚΑΤ AE (Πιερία) έσοδα 13,41 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (15,83 εκατ. ευρώ) κατά 15,3%, EBITDA 0,78 εκατ. ευρώ (0,80 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,06 εκατ. ευρώ (-0,14 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,11 εκατ. ευρώ (-0,18 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 10,30 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,61 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,5%.

 

Η ΒΙΟΦΥΡΑΛ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΥΡΑΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Λάρισα) έσοδα 0,21 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,33 εκατ. ευρώ) κατά 35,0%, EBITDA -0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,19 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,09 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -4,2%.

 

Η ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΑΕ (Γρεβενά) έσοδα 0,70 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,83 εκατ. ευρώ) κατά 15,2%, EBITDA 0,02 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (επίσης 0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,19 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,57 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 1,8%.

 

Η ΓΕΩΦΥΡΑΜ ΑΕ (Λάρισα) έσοδα 1,16 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,71 εκατ. ευρώ) κατά 32,1%, EBITDA 0,05 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,05 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,05 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,84 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,23 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,4%.

 

Η ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΑΕ (Θεσσαλονίκη) έσοδα 6,19 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (7,98 εκατ. ευρώ) κατά 22,5%, EBITDA 1,35 εκατ. ευρώ (1,09 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,85 εκατ. ευρώ (0,71 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,66 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 11,50 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 7,92 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 11,8%.

 

Η ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡ. ΑΒΕ (Ρέθυμνο) έσοδα 3,07 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (2,80 εκατ. ευρώ) κατά 9,7%, EBITDA 0,06 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (επίσης οριακά θετικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,92 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,91 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,1%.

 

Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΔΕΤΣΑΡΙΔΗ (Έβρο) έσοδα 1,73 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,83 εκατ. ευρώ) κατά 4,5%, EBITDA 0,20 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,10 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,10 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,22 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 5,38 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,8%.

 

Η ΔΟΥΚΑΣ ΑΕ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ (Χίος) έσοδα 1,46 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,52 εκατ. ευρώ) κατά 4,1%, EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,07 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011) και καθαρά κέρδη -0,07 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,86 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,38 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,8%.

 

Η ΔΡΑΠΕΛΗ Γ. ΑΦΟΙ ΑΕ (Θεσσαλονίκη) έσοδα 2,26 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,93 εκατ. ευρώ) κατά 17,2%, EBITDA 0,18 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,13 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,09 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,91 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,42 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 9,2%.

 

Η ΕΛΒΙΖ EΛΛHNIKEΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΕ (Ημαθία - Ξάνθη) έσοδα 8,90 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (9,97 εκατ. ευρώ) κατά 10,7%, EBITDA -1,40 εκατ. ευρώ (-1,29 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -2,91 εκατ. ευρώ (-2,48 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -2,94 εκατ. ευρώ (-2,48 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 21,19 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 8,10 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -6,6%.

 

Η ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ (Βοιωτία, μέλος του ομίλου Δέλτα Τροφίμων) έσοδα 25,74 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (37,69 εκατ. ευρώ) κατά 31,7%, EBITDA 0,55 εκατ. ευρώ (1,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,29 εκατ. ευρώ (0,80 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ (0,65 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 21,79 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 17,13 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,5%. Η ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΕ (Κορινθία, παραγωγής και ιχθυοτροφών) έσοδα 21,42 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (19,38 εκατ. ευρώ) κατά 10,5%, EBITDA 1,26 εκατ. ευρώ (επίσης 1,26 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,14 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,08 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 23,22 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 6,23 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,4%.

 

Η ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ (Ρέθυμνο) έσοδα 15,15 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (15,35 εκατ. ευρώ) κατά 1,3%, EBITDA 0,82 εκατ. ευρώ (1,71 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (1,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (0,90 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,23 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,92 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 11,3%.

 

Η ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΠΑΣΤΡΙΚΟΥ AΕΒΕ (Ρόδο) έσοδα 3,11 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,06 εκατ. ευρώ) κατά 1,8%, EBITDA 0,32 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,20 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,15 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,82 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,43 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 17,5%.

 

Η ΚΑΠΠΟΣ Λ. ΑΒΕΕ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ (Αργολίδα) έσοδα 3,88 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,52 εκατ. ευρώ) κατά 10,1%, EBITDA 0,23 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,48 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,37 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 9,2%.

 

Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (Καρδίτσα) έσοδα 0,21 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,53 εκατ. ευρώ) κατά 60,0%, EBITDA -0,38 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,41 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,42 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,38 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,55 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -11,2%.

 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ AE (Κοζάνη) έσοδα 15,48 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (8,29 εκατ. ευρώ) κατά 86,8%, EBITDA 2,45 εκατ. ευρώ (1,28 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,68 εκατ. ευρώ (-0,48 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,64 εκατ. ευρώ (-0,48 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 14,66 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,71 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 16,7%.

 

Η ΜΑΝΟΥΡΑΣ Α. ΑΘ. ΑΒΕE ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (Τρίκαλα) έσοδα 5,14 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (5,00 εκατ. ευρώ) κατά 2,7%, EBITDA 0,38 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,17 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,11 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,41 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,44 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 8,5%.

 

Η ΜΗΔΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ AΒΕE MHΔΙΚH - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (Θεσσαλονίκη) έσοδα 2,70 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,01 εκατ. ευρώ) κατά 10,0%, EBITDA 0,07 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,13 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,14 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,46 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,32 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,7%.

 

Η MHTΡΟΥ Θ. - K. ΓΟΥΔΟΥΤΣΗΣ ΑΒΕΕ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (Δράμα) έσοδα 1,22 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,69 εκατ. ευρώ) κατά 28,0%, EBITDA 0,05 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,23 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,23 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,40 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,56 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,0%.

 

Η ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΑΕ (Τρίκαλα) έσοδα 0,07 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,41 εκατ. ευρώ) κατά 83,9%, EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά θετικά κέρδη προ φόρων (0,01 εκατ. ευρώ το 2011) και μηδενικά καθαρά κέρδη (-0,02 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,81 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,74 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 1,1%.

 

Η ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΦΟΙ ΖΩΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ (Θεσσαλονίκη) έσοδα 2,30 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,36 εκατ. ευρώ) κατά 31,5%, EBITDA 0,13 εκατ. ευρώ (-0,23 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,07 εκατ. ευρώ (-0,60 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,07 εκατ. ευρώ (-0,60 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,81 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,64 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,3%.

 

Η ΤΕΡΖΗΣ ΑΕΒΕ (Ηλεία) έσοδα 2,75 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,46 εκατ. ευρώ) κατά 20,6%, EBITDA 0,20 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,07 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,06 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,09 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,20 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,9%.

 

Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ (Θεσσαλονίκη) έσοδα 10,43 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (11,57 εκατ. ευρώ) κατά 9,9%, EBITDA 0,77 εκατ. ευρώ (0,63 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 12,30 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,55 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,2%.

 

Η ΦΑΓΝΑ ΑΕ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (Αργολίδα) έσοδα 1,20 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,61 εκατ. ευρώ) κατά 25,5%, EBITDA -0,06 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,09 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,10 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,05 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,72 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -5,4%.

 

Η ΦΑΡΣΑΡΗΣ AE (Ηράκλειο) έσοδα 13,78 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (13,07 εκατ. ευρώ) κατά 5,4%, EBITDA 0,92 εκατ. ευρώ (1,35 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,47 εκατ. ευρώ (0,89 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,38 εκατ. ευρώ (0,78 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 9,17 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 6,89 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,0%.

 

Η ΦΥΡΑΛ ΑΕ (Μαγνησία) έσοδα 0,41 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,44 εκατ. ευρώ) κατά 7,5%, EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (επίσης 0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων σχεδόν -0,01 εκατ. ευρώ (επίσης -0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,56 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,15 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,8%.

 

Η ΦΥΡΚΟ AΒΕE (Κορινθία) έσοδα 15,30 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (16,29 εκατ. ευρώ) κατά 6,0%, EBITDA 1,01 εκατ. ευρώ (1,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,09 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 13,66 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,02 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,4%.

 

Η ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΕ (Κοζάνη) έσοδα 5,68 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,48 εκατ. ευρώ) κατά 63,1%, EBITDA 0,73 εκατ. ευρώ (0,47 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,39 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,30 εκατ. ευρώ (0,29 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,49 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,90 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 13,3%.

 

Η NUEVO ΑE (Εύβοια) έσοδα 8,00 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (6,57 εκατ. ευρώ) κατά 21,7%, EBITDA 0,96 εκατ. ευρώ (0,56 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,54 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,38 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,64 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,07 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 20,7%.

 

Η VETHELLAS ΑΕ (Λάρισα) έσοδα 2,02 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,24 εκατ. ευρώ) κατά 9,7%, EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011) και καθαρά κέρδη -0,05 εκατ. ευρώ (σχεδόν -0,01 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,70 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,67 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 1,1%. Η αποδοτικότητα του ενεργητικού των 35 επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 5,7% το 2012, από 6,2% έναν χρόνο πριν.

 

πηγή: ΑΜΠΕ

Θέματα της ίδιας ενότητας
06.18.2021 19:07

Βροχές και άνοδος της θερμοκρασίας
Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται και το Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ παράλληλα θα σημειωθεί μικρή άνοδος της...

06.18.2021 19:06

Ενισχύεται η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων από Σεπτέμβριο
Την περαιτέρω ενίσχυση της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και...

06.18.2021 19:01

Πρώτη νίκη για το Ελαιόλαδο Κρήτης
«Έχουμε την πρώτη νίκη», τόνισε σήμερα ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, αναφερόμενος στην οριστική έγκριση από το...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<