Πτώση εσόδων και παραγωγής το 2012 για την ελληνική βιομηχανία αλλαντικών

24-07-2013, 14:24
Πτώση εσόδων και παραγωγής το 2012 για την ελληνική βιομηχανία αλλαντικών

Μείωση των πωλήσεων κατά 3% και ζημιές, μειωμένες όμως σε σύγκριση με το 2011, κατέγραψαν το 2012 ως σύνολο, σύμφωνα με τα εταιρικά τους αποτελέσματα, οι ελληνικές βιομηχανίες αλλαντικών, επηρεασμένες από την εξασθένηση της εγχώριας ζήτησης και την ένταση του ανταγωνισμού.

 

Συγχρόνως, βελτίωσαν τα λειτουργικά τους αποτελέσματα, προχωρώντας σε δραστική συμπίεση των δαπανών για την προβολή και την προώθηση των προϊόντων τους, λόγω της ενίσχυσης των προϊόντων «ιδιωτικής ετικέτας», καθώς και σε περιστολή του κόστους εργασίας. Ωστόσο, φαίνεται ότι το 2013 επιδεινώνονται δραματικά οι συνθήκες λειτουργίας του τομέα.

 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο όγκος της παραγωγής αλλαντικών στην Ελλάδα το πρώτο πεντάμηνο του 2013 παρουσίασε πτώση 15,8%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012, ενώ, αντιθέτως, αυξήθηκε κατά 22% η παραγωγή κρεατοσκευασμάτων, με την οποία ασχολούνται δευτερευόντως οι εταιρείες του τομέα. Οι αθροιστικές πωλήσεις 20 επιχειρήσεων του τομέα μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, μειώθηκαν το 2012 σε 366,96 εκατ. ευρώ, από 377,21 εκατ. ευρώ το 2011.

 

Συρρικνώθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 3% σε ποσοστό και κατά 10,25 εκατ. ευρώ σε αξία. Δεδομένου ότι η μείωση του όγκου παραγωγής αλλαντικών το 2012 ήταν μικρότερη (1%% περίπου), φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις μείωσαν τις μέσες τιμές των προϊόντων τους, ενώ δεν απέφυγαν την καταγραφή μειωμένων εσόδων και από τις συμπληρωματικές δραστηριότητες που αναπτύσσουν στις αγορές των κρεατοσκευασμάτων και άλλων ειδών διατροφής που παράγουν ή εμπορεύονται.

 

Τα συνολικά μεικτά κέρδη τους μειώθηκαν σε 120,52 εκατ. ευρώ έναντι 124,59 εκατ. ευρώ το 2011 (-3%). Το μεικτό περιθώριο υποχώρησε κατά 0,2% (32,8% από 33,0%). Η βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων τους οφείλεται στη δραστική περιστολή των εμπορικών και διοικητικών δαπανών τους. Τα συνολικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 29,43 εκατ. ευρώ (8% των πωλήσεων) έναντι 23,33 εκατ. ευρώ (6,2% των πωλήσεων) το 2011. Βελτιώθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 26% σε ποσοστό και κατά 6,11 εκατ. ευρώ σε αξία. Καθοριστική στην εξέλιξη αυτή ήταν η συμβολή ζημιογόνων επιχειρήσεων του τομέα.

 

Τα αθροιστικά αποτελέσματα προ φόρων των 20 βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή αλλαντικών, ήταν ζημιές ύψους 5,20 εκατ. ευρώ (ζημιές των ζημιογόνων μείον κέρδη των κερδοφόρων), έναντι ζημιών 6,13 εκατ. ευρώ το 2011 (+0,93 εκατ. ευρώ). Μετά την καταβολή (μειωμένων κατά 47%) φόρων οι αθροιστικές καθαρές ζημιές ήταν ύψους 7,73 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι αντίστοιχων καθαρών ζημιών 10,88 εκατ. ευρώ το 2011 (+3,15 εκατ. ευρώ).

 

Η απόδοση του συνολικού μέσου ενεργητικού των 20 εταιρειών σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 5,7% το 2012, από 4,6% το 2011. Τα πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών αυτών στις 31.12.2012 ξεπερνούσαν το μισό δισ. ευρώ. Παρά τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και τη μείωση των ζημιών τους, οι 20 επιχειρήσεις, ως σύνολο, παρουσιάζουν επιδείνωση της χρηματοοικονομικής τους διάρθρωσης.

 

Στα τέλη του 2012 τα ίδια κεφάλαιά τους (μειώθηκαν κατά 6%) αντιστοιχούσαν στο 25,6% των συνολικών τους κεφαλαίων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 27,2% στα τέλη του 2011. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των εν λόγω επιχειρήσεων, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, την Icap Group, το www.inr.gr και τους ιστότοπους των ίδιων των επιχειρήσεων, οι περισσότερες από τις οποίες οφείλουν στην παραγωγή και εμπορία άλλων ειδών διατροφής σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών τους.

 

Αναλυτικότερα:

 

Η ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΒΕΕ (στην Αργολίδα) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 0,67 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,84 εκατ. ευρώ) κατά 20,5%. Κατέγραψε EBITDA -0,19 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,21εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρό κέρδος -0,21 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 3,29 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,56 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -5,8% (2,7% ένα έτος πριν).

 

Η ΑΡ-ΚΑΣ ΜΠΑΤΑΝΙΑΝ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ (στην Αττική) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 0,69 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,77 εκατ. ευρώ) κατά 10,1%. Κατέγραψε EBITDA 0,08 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,00 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρό κέρδος 0,01 εκατ. ευρώ (0,00 εκατ. ευρώ το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 2,02 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 1,40 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 4,0% (3,6% ένα έτος πριν).

 

Η ΑΡΙΣΤΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ AE (στην Αττική) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 5,10 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (4,21 εκατ. ευρώ) κατά 21,1%. Κατέγραψε EBITDA 0,54 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρό κέρδος -0,01 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 4,56 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,78 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 11,8% (5,5% ένα έτος πριν).

 

Η ΒΙ.Κ.Η. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ (στην 'Αρτα) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 29,63 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (33,09 εκατ. ευρώ) κατά 10,5%. Κατέγραψε EBITDA 2,20 εκατ. ευρώ (0,78 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -1,85 εκατ. ευρώ (-2,50 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρό κέρδος -1,85 εκατ. ευρώ (-2,50 εκατ. ευρώ το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 35,94 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,28 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 6,1% (2,1% ένα έτος πριν).

 

Η ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΦΟΙ AEΒΕ (στο Ηράκλειο Κρήτης) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 5,82 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (7,37 εκατ. ευρώ) κατά 21,1%. Κατέγραψε EBITDA 0,29 εκατ. ευρώ (-0,33 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,05 εκατ. ευρώ (-0,69 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρό κέρδος -0,06 εκατ. ευρώ (-0,70 εκατ. ευρώ το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 7,79 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,68 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 3,7% (-4,4% ένα έτος πριν).

 

Η ΕΔΕΣΜΑ AE (στη Θεσσαλονίκη) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 33,23 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (30,30 εκατ. ευρώ) κατά 9,7%. Κατέγραψε EBITDA 1,57 εκατ. ευρώ (1,34 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρό κέρδος -0,02 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 23,50 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 7,95 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 6,7% (5,7% ένα έτος πριν).

 

Η ΚΑΤΩΠΟΔΗ AE (στη Λευκάδα) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 1,46 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,51 εκατ. ευρώ) κατά 3,3%. Κατέγραψε EBITDA 0,40 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,31 εκατ. ευρώ (0,46 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρό κέρδος 0,25 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 2,08 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 1,86 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 19,1% (25,7% ένα έτος πριν).

 

Η ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ AΒΕE (στην Κέρκυρα) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 1,12 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (1,11 εκατ. ευρώ) κατά 1,1%. Κατέγραψε EBITDA -0,02 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,10 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρό κέρδος -0,15 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ το 2011, με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 0,96 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,39 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -2,4% (3,0% ένα έτος πριν).

 

Η KΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΕΒE (στο Ρέθυμνο), δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία αλλαντικών σύμφωνα με τις ενοποιημένες πωλήσεις της, πραγματοποίησε σε εταιρική βάση πωλήσεις ύψους 89,10 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (97,42 εκατ. ευρώ) κατά 8,5%. Κατέγραψε EBITDA 9,25 εκατ. ευρώ (10,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -4,44 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρό κέρδος -4,45 εκατ. ευρώ (-0,49 εκατ. ευρώ το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 197,49 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 58,63 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 4,7% (4,9% ένα έτος πριν).

 

Η ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ (στην Αττική και τη Λακωνία) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 13,51 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (15,11 εκατ. ευρώ) κατά 10,6%. Κατέγραψε EBITDA 0,22 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,27 εκατ. ευρώ (-0,60 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρό κέρδος -0,29 εκατ. ευρώ (-0,62 εκατ. ευρώ το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 15,13 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 4,43 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 1,5% (-0,4% ένα έτος πριν).

 

Η ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ AE (στον Έβρο) του ομίλου Υφαντής πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 36,42 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (32,36 εκατ. ευρώ) κατά 12,6%. Κατέγραψε EBITDA 5,05 εκατ. ευρώ (2,74 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 3,72 εκατ. ευρώ (1,33 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρό κέρδος 2,93 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 29,37 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 15,23 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 17,2% (9,7% ένα έτος πριν).

 

Η ΜΑΝΤΣΟΣ Α. & ΥΙΟΙ AΒE ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ (στη Θεσσαλονίκη) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 0,53 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,55 εκατ. ευρώ) κατά 2,9%. Κατέγραψε EBITDA -0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,02 εκατ. ευρώ (0,00 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρό κέρδος -0,02 εκατ. ευρώ (0,00 εκατ. ευρώ το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 0,46 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,40 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -0,9% (4,7% ένα έτος πριν).

 

Η ΝΑΣΙΟΣ ΑΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ & ΚΡΕΑΤΟΣ (στην Εύβοια) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 2,22 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (3,24 εκατ. ευρώ) κατά 31,3%. Κατέγραψε EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρό κέρδος 0,00 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 0,49 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,10 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 2,9% (18,9% ένα έτος πριν).

 

H ΝΙΚΑΣ Π. Γ. AΒΕE (στην Αττική), τρίτη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία αλλαντικών σύμφωνα με τις ενοποιημένες πωλήσεις της, πραγματοποίησε σε εταιρική βάση πωλήσεις ύψους 66,35 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (69,34 εκατ. ευρώ) κατά 4,3%. Κατέγραψε EBITDA 1,51 εκατ. ευρώ (-2,60 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -4,51 εκατ. ευρώ (-9,30 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρό κέρδος -5,35 εκατ. ευρώ (-9,88 εκατ. ευρώ το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 104,25 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 10,78 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 1,4% (-2,7% ένα έτος πριν).

 

Η ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. AE (στη Λευκάδα) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 0,43 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,59 εκατ. ευρώ) κατά 26,1%. Κατέγραψε EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (0,00 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρό κέρδος -0,04 εκατ. ευρώ (0,00 εκατ. ευρώ το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 1,51 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 1,45 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 2,2% (6,0% ένα έτος πριν).

 

 

Η ΡΟΥΠΕΛ AE ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ (στις Σέρρες) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 0,74 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (σχεδόν 1,74 εκατ. ευρώ) κατά 0,3%. Κατέγραψε EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρό κέρδος 0,01 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 0,30 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,07 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 13,2% (5,8% ένα έτος πριν).

 

Η ΣΑΡΗΜΠΟΓΙΑΣ AE (στη Δράμα) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 2,81 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (4,87 εκατ. ευρώ) κατά 42,2%. Κατέγραψε EBITDA 0,54 εκατ. ευρώ (0,87 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,19 εκατ. ευρώ (0,86 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρό κέρδος 0,13 εκατ. ευρώ (0,65 εκατ. ευρώ το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 2,51 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 1,71 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 21,3% (31,9% ένα έτος πριν).

 

Η ΤΡΙΤΑΚΗ ΑΦΟΙ ΕΣΤΑΠ AE (στη Λακωνία) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 0,27 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,37 εκατ. ευρώ) κατά 26,0%. Κατέγραψε EBITDA -0,02 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρό κέρδος -0,04 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 0,49 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,42 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -3,3% (4,2% ένα έτος πριν).

 

Η ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (στην Αττική), μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία αλλαντικών σύμφωνα με τις ενοποιημένες πωλήσεις της, πραγματοποίησε σε εταιρική βάση πωλήσεις ύψους 75,68 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (72,08 εκατ. ευρώ) κατά 5,0%. Κατέγραψε EBITDA 7,81 εκατ. ευρώ (9,21 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 2,02 εκατ. ευρώ (4,15 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρό κέρδος 1,45 εκατ. ευρώ (2,25 εκατ. ευρώ το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 79,38 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 23,17 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 9,8% (11,4% ένα έτος πριν).

 

Η PRIMA ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ AE (στη Λάρισα) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 1,17 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,35 εκατ. ευρώ) κατά 13,5%. Κατέγραψε EBITDA 0,13 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρό κέρδος -0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 1,12 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,86 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 11,4% (10,5% ένα έτος πριν).

 

Επίσης, εκτός των επιχειρήσεων αυτών, η DIANIK A.E. ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ (στην Αττική) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 6,28 εκατ. ευρώ, διανύοντας πρώτη εταιρική χρήση με την παρούσα εταιρική μορφή της. Κατέγραψε EBITDA 0,33 εκατ. ευρώ, κέρδος προ φόρων -0,31 εκατ. ευρώ και καθαρό κέρδος -0,31 εκατ. ευρώ, με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 8,92 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 4,04 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 3,6%.

 

Ενοποιημένα αποτελέσματα

 

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με ελληνικές θυγατρικές ή επιχειρήσεις του εξωτερικού στις οποίες συμμετέχουν με πλειοψηφικά είτε με μειοψηφικά ποσοστά, οι μεγαλύτερες βιομηχανίες του τομέα κατέγραψαν:

 

Η ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ πωλήσεις ύψους 116,97 εκατ. ευρώ (108,24 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της 5,21 εκατ. ευρώ (0,66 εκατ. ευρώ το 2011). Η απόδοση του μέσου ενοποιημένου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA (14,98 εκατ. ευρώ) ήταν 14,3% (11,4% ένα έτος πριν).

 

Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΕΒΕ πωλήσεις ύψους 95,11 εκατ. ευρώ (101,66 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της -9,40 εκατ. ευρώ (-7,96 εκατ. ευρώ το 2011). Η απόδοση του μέσου ενοποιημένου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA (5,26 εκατ. ευρώ) ήταν 2,7% (1,8% ένα έτος πριν).

 

Η ΝΙΚΑΣ Π. Γ. ΑΒΕΕ πωλήσεις ύψους 69,63 εκατ. ευρώ (72,45 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της -7,03 εκατ. ευρώ (-12,17 εκατ. ευρώ το 2011). Η απόδοση του μέσου ενοποιημένου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA (1,61 εκατ. ευρώ) ήταν 1,9% (-2,3% ένα έτος πριν).

 

πηγή: ΑΜΠΕ

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.12.2020 14:55

ΥΠΑΤΤ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε Συστήματα Ποιότητας»
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης για τους υποψήφιους δικαιούχους αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2020.

10.05.2020 16:29

Πράσινο φως στην «Ελληνικός Χρυσός» για ερευνητικές γεωτρήσεις
Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, με την απόφαση αυτή στηρίζει έμπρακτα τη βιώσιμη εξορυκτική δραστηριότητα στην περιοχή της Χαλκιδικής, με...

10.05.2020 16:27

Ετοιμάζονται ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την Καρδίτσα
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε σήμερα, με τον δήμαρχο Καρδίτσας, Βασίλη Τσιάκο.

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<