Αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων ως τον Ιούνιο για την Νηρεύς

19-04-2013, 10:40
Αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων ως τον Ιούνιο για την Νηρεύς

Παράταση αποπληρωμής δανείων της, με την προοπτική να προχωρήσει το αργότερο έως τον προσεχή Ιούνιο η αναδιάρθρωση του συνόλου των δανειακών της υποχρεώσεων, έχει λάβει από τους πιστωτές της η εταιρεία ιχθυοκαλλιεργειών Νηρεύς. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση πρόκειται μέσα στην επόμενη εβδομάδα να υποβάλει στους μεγάλους πιστωτές της, δηλαδή τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank, νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης του δανεισμού της, επιφυλλασσόμενη να επιδιώξει ριζικότερη αναδιάρθρωσή του εφόσον εν τω μεταξύ καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία, όπως επιδιώκει, για τη συμμετοχή φερέγγυου στρατηγικού επενδυτή αλλοδαπής προέλευσης στο κεφάλαιό της, ώστε να επιταχύνει την ήδη υψηλή διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της.

 

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αρμόδιο στέλεχος της Νηρεύς επιβεβαίωσε τις σχετικές πληροφορίες, προσθέτοντας ότι η εταιρεία αισιοδοξεί πως, ανεξαρτήτως των επιδόσεων του πρώτου τριμήνου, θα καταφέρει να πετύχει και κατά το τρέχον έτος αύξηση των πωλήσεών της, διεισδύοντας ταχύτερα και με αποτελεσματικότερη τιμολογιακή πολιτική σε νέες αγορές με ακόμη υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, στο εξωτερικό. Επίσης, αναμένει ότι θα συνεχίσει να επιτυγχάνει αξιοσημείωτη λειτουργική κερδοφορία, παρά τις πιέσεις που καταγράφονται στις τιμές των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας για δεύτερο συνεχόμενο έτος διεθνώς και τη συνεχιζόμενη άνοδο του κόστους των ιχθυοτροφών, καθώς προωθεί τη δημιουργία ισχυρών παραγωγικών κέντρων με τη λειτουργική ενοποίηση μονάδων της, τη βελτίωση των συνταγολογίων διατροφής των ψαριών και τη σύντμηση του χρόνου της ανάπτυξής τους σε εμπορεύσιμο μέγεθος, που διαρκεί χρονικά 16-20 μήνες.

 

Η ζήτηση διεθνώς για τσιπούρες και λαβράκια ιχθυοκαλλιέργειας, που είναι τα βασικά προϊόντα της, παραμένει, όπως αναφέρεται, ανθεκτική στην κρίση. Η υστέρηση των επιδόσεων της επιχείρησης το 2012, σε σχέση με συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες που έχουν συμπεριληφθεί σε δανειακές συμβάσεις της ως όρος για τη διατήρησή τους σε ισχύ, είναι ο λόγος για τον οποίο στα τέλη του 2012 δύο δάνεια συνολικού ποσού 73 εκατ. ευρώ θα μπορούσαν να κριθούν στο μεγαλύτερο μέρος τους άμεσα πληρωτέα. Κατόπιν αυτού, ποσό 68 εκατ. ευρώ αναταξινομήθηκε από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στις βραχυπρόθεσμες. Ωστόσο, στις 29 Μαρτίου 2013 οι δανειστές της με επιστολή τους παρείχαν εξάμηνη περίοδο χάριτος για την μη εκπλήρωση του συνόλου των περιοριστικών όρων των δανειακών συμβάσεων, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013, με την προοπτική, προφανώς, ότι ως τότε θα έχουν ευδοκιμήσει οι συζητήσεις που άρχισαν τον Νοέμβριο του 2011 για την αναδιάρθρωση των δανείων της.

 

Η Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες, κυριότεροι μέτοχοι της οποίας είναι με ποσοστά 21,2% και 5,4% οι ιδρυτές της Αρ. Μπελλές και Ν. Χαβιάρας αντιστοίχως, αλλά και με 23,7% η επενδυτική εταιρεία Γεωργιανού επιχειρηματία I.I.H.C. Industrial Investments, μέσω της Tefthys Ocean / Linnaeus Capital Partners, που ελέγχει τη συγχωνευόμενη με τα Ιχθυοτροφεία Σελόντα ομοειδή εταιρεία Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, αισιοδοξεί ότι οι σχετικές διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες «θα έχουν θετική έκβαση».

 

Σε ενοποιημένη βάση το 2012 η εταιρεία κατέγραψε πωλήσεις ύψους 202,16 εκατ. ευρώ, έναντι 196,93 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένες κατά 2,65%. Τα έσοδα αυτά προήλθαν σε ποσοστά 23% από την Ελλάδα (46,57 εκατ. ευρώ με ποσοστιαία μεταβολή -4,6%), 60,5% από χώρες της Ευρωζώνης εκτός της Ελλάδας (122,24 εκατ. ευρώ, +1,6%) και 16,5% από λοιπές χώρες (33,35 εκατ. ευρώ, +19,8%). Επίσης, αφορούσαν σε ποσοστά 87,2% ψάρια, γόνο ψαριών και άλλα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας (176,23 εκατ. ευρώ, +4,5%), 6,2% ιχθυοτροφές (12,56 εκατ. ευρώ, -23,1%), 6,2% κτηνοπτηνοτροφικά προϊόντα και υποστηρηκτικό εξοπλισμό αγροτικών μονάδων (12,54 εκατ. ευρώ, +11,2%) και 0,4% λοιπές δραστηριότητες (0,83 εκατ. ευρώ, +27,7%). Το 90% των εσόδων που αφορούσαν τις πωλήσεις ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας προήλθαν από αγορές του εξωτερικού. Τα συνολικά έσοδα από τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας αυξήθηκαν κατά 5,5% και αντανακλούν αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 8,3% και μείωση των τιμών τους κατά 2,6%. Ωστόσο, επιδεινώθηκαν βασικοί δείκτες αποδοτικότητας.

 

Ο όμιλος κατέγραψε μεικτά κέρδη 25,71 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 34,44 εκατ. ευρώ το 2011 (-8,73 εκατ. ευρώ), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 7,33 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 21,61 εκατ. ευρώ το 2011 (-14,28 εκατ. ευρώ) και ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,63 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 12,63 εκατ. ευρώ το 2011 (-14,26 εκατ. ευρώ).

 

Επίσης, ζημιές προ φόρων 15,26 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,42 εκατ. ευρώ το 2011 (-13,84 εκατ. ευρώ), καθαρές ζημιές μετά τους φόρους 13,17 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων καθαρών κερδών 0,24 εκατ. ευρώ το 2011 (-13,41 εκατ. ευρώ) και καθαρές ζημιές μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας 13,33 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων καθαρών κερδών 9,54 εκατ. ευρώ το 2011 (-22,87 εκατ. ευρώ). Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με ζημιές 14,26 εκατ. ευρώ που προέκυψαν από την αποτίμηση των βιολογικών αποθεμάτων της στο τέλος της χρήσης, λόγω υποχώρησης των μέσων τιμών σειράς προϊόντων της. Εξαιρουμένης της επίδρασης αυτού του γεγονότος τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 21,59 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,7% των πωλήσεων, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) ήταν κέρδη 12,63 εκατ. ευρώ. Επίσης, επιβαρύνθηκαν με χρηματοοικονομικές δαπάνες 14,26 εκατ. ευρώ και με αποσβέσεις 9,73 εκατ. ευρώ. Οι ταμειακές ροές της Νηρεύς από τις λειτουργικές της δραστηριότητες ήταν θετικές (14,14 εκατ. ευρώ), ενώ ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε κατά 18,9 εκατ. ευρώ (-7,8%) και οι συνολικές υποχρεώσεις (330,11 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 4,6%

 

Οι απασχολούμενοι στις παραγωγικές και τις συναφείς εγκαταστάσεις της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της στους νομούς της Αττικής, της Χίου, της Εύβοιας, της Θεσπρωτίας, της Πρέβεζας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας και της Αργολίδας στην Ελλάδα, καθώς και στις θυγατρικές της στην Ισπανία και την Τουρκία, αυξήθηκαν σε 1.166 το περασμένο έτος, έναντι 1.105 το 2011 (+5,5%), κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης διεθνούς εξάπλωσης των δραστηριοτήτων της. Οι επενδύσεις της σε πάγια στοιχεία το περασμένο έτος ήταν της τάξεως των 5,5 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχου ποσού 6,9 εκατ. ευρώ ένα έτος πριν.

Θέματα της ίδιας ενότητας
05.22.2019 16:37

Έντονο το ενδιαφέρον της Κίνας για τα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα
Τι είδε η φυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολυμπία Τελιγιορίδου, στην επίσκεψη της στην ασιατική χώρα.

05.22.2019 16:25

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι ενισχύσεις στους αιγοπροβατοπαραγωγούς της Κρήτης
Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η απόφαση για τη χορήγηση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) ύψους 9,1 εκατ. ευρώ για τη...

05.22.2019 15:39

120 δόσεις: Έως τις 28 Ιουνίου οι αιτήσεις για τα χρέη στην εφορία
Αναλυτικός οδηγός για το πως οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώνουν τις αιτήσεις τους στο Taxisnet.

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<